http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

                               เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

                                                            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
                           อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
               โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุนรณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนเหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัด
ไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมี
สารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อ
ให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน , กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้นหากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติกได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g  

                                             พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป              

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0096.PDF

                                       พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่
ออกเป็นกฏหมายให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่เกิดจาการรวมตัวขององค์กรที่ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวง
หากำไร และ
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/2562/A/067/T_0022.PDF    

                                                               ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สภาสัง
คมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ โดยมีการรายงานการจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการใหม่ การ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการกิติมศักดิ์  รายงานสถานะการเงิน แผนปฏิบัติการประจำปี และปัญหาก่ารจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภค
ของสมาคม ตามพระราชบัญญัติ การจดแจ้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ. 2562   

                                                                                การจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’ 

           ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค 152 องค์กร รวมตัวยื่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดตัวเป็นคณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’
พร้อมเผย ภายใน 30 วัน จะมีการประกาศจัดตั้งสภาองค์กรฯ ที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคระดั
บชาติและระดับจังหวัด
           วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.  ตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคได้รวบรวมรายชื่อองค์กรที่ได้จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคต่อนาย
ทะเบี
ยนกลางและนายทะเบียนจังหวัดจากทั่วประเทศ จำนวน 152 องค์กร เพื่อยื่นเรื่องขอเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้ง “สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย”
ตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ต่อนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ นายทะเบียนกลาง และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนั
กนายกรัฐมนตรี
           หลังจากนี้ จะมีการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้ว จะมีการประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค คือ ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’ ใน
ราชกิจจานุเบกษา รวมถึงทางระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ ภายใน 30 วัน
           นายกสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค กรรมการฝ่ายกฏหมาย และกรรมการฝ่ายวิจัย ได้ร่วมเป็นตัวแทนผู้บริโภคในการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเป็น
ผู้เริ่
มก่อการในการจัดตั้ง “สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย” ด้วย

                                     


 

แนะเลี่ยงการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

| อ่าน 10 ครั้ง
แนะเลี่ยงการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงอาหารเป็นพิษ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะเลี่ยงการบริโภคอา...

 
   

ปั้นทีมเมดิคัลฮับ เป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติ

| อ่าน 5 ครั้ง
ปั้นทีมเมดิคัลฮับ เป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติ ปั้นทีมเมดิคัลฮับ ผลักดันเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ นพ....

 
 

แพทย์แนะคอนแทกต์เลนซ์ ซื้อมือสองเสี่ยงรับโรค

| อ่าน 8 ครั้ง
แพทย์แนะคอนแทกต์เลนซ์ ซื้อมือสองเสี่ยงรับโรค แพทย์แนะคอนแทกต์เลนส์ ซื้อมือสองเสี่ยงต่อการรับเชื้อโร...

 
   

แนะวิธีปฏิบัติตัวเมื่อแอมโมเนียรั่วไหล

| อ่าน 12 ครั้ง
แนะวิธีปฏิบัติตัวเมื่อแอมโมเนียรั่วไหล รมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เตือนสารแอมโมเนียที่พบเ...

 
 

บริโภคอาหารมังสวิรัติอย่างไร ให้เหมาะสม

| อ่าน 11 ครั้ง
บริโภคอาหารมังสวิรัติอย่างไร ให้เหมาะสม ม.มหิดล แนะวิธีทาน "มังสวิรัติแบบยืดหยุ่น" โดยไม่ทำให้เกิดภ...

 
   

ตุลาคม เดือนเเห่งการรณรงค์ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม

| อ่าน 6 ครั้ง
ตุลาคม เดือนเเห่งการรณรงค์ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้มะเร็งเต้าน...

 
 

อย. ยัน 4 สารในเครื่องสำอางมีความปลอดภัย สามารถใช้ได้ภายใต้เ...

| อ่าน 12 ครั้ง
อย. ยัน 4 สารในเครื่องสำอางมีความปลอดภัย สามารถใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อย. ยืนยัน 4 สาร ได้แก่...

 
   

แนะเด็กปฐมวัยกินอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลาย ใช้เวลาต่อมื้อ ไม่ต...

| อ่าน 24 ครั้ง
แนะเด็กปฐมวัยกินอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลาย ใช้เวลาต่อมื้อ ไม่ต่ำกว่า 30 นาที กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

ขยับกาย ป้องกันโรค

(01/10/2563)
แค่ขยับกาย เท่ากับป้องกันโรค พฤติกรรมเนือยนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งดูทีวี เล่นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มื...

 
 

กิน ลดอ้วน ลดโรค

(01/10/2563)
กินอย่างไร ลดอ้วน ลดโรค อย่ารอให้ป่วย จงกินอาหารเป็นยา ก่อนที่ท่านจะต้องกินยาเป็นกำมือ แล้วต้องกินย...

 
   

รู้เท่าทัน ฮีทสโตรก

(01/10/2563)
รู้เท่าทัน ฮีทสโตรก สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ยิ่งช่วงกลางวันยิ่งร้อนจัดจนแทบทนไม่ไหว อุณหภูมิในประเทศไท...

 
 

ลดปรุง ลดโรคร้าย

(01/10/2563)
ลดการปรุง ลดโรคร้าย การรับประทานอาหารรสจัด เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด มากจนเกินไป ส่งผลเสียต่อสุขภา...

 
   

โรคติดต่อยอดฮิตช่วงฝนตก

(09/10/2563)
3 โรคติดต่อยอดฮิต ในช่วงฝนตก ในช่วงหน้าฝนนี้ นอกจากโควิด-19 ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยเฝ้าระวังให้น้องๆ...

 
 

ออกกำลังบริหารกล้ามเนื้อ

(09/10/2563)
ออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นผลดีต่อสุขภาพ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเ...

 
   

การปฐมพยาบาลทางใจ

(09/10/2563)
การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ ปัจจุบัน สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งที่เป็นภัยจา...

 
 

กินแบบไหน โรคร้ายถามหา

(09/10/2563)
กินแบบไหน โรคร้ายถามหา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยอดฮิตต่างๆ อย่างโรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดและหัวใจ, ...

 
   

โรคสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อ

(17/10/2563)
โรคสะเก็ดเงิน ไม่ใช่โรคติดต่อ โรคสะเก็ดเงิน ไม่ใช่โรคติดต่อ เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของผิวหนัง...

 
 

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
   

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
 

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
   

ตากระตุก

(20/10/2561)
ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย-ซ้ายดี โดย gidanan ganghair เพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ไหม? วันไหนอยู่...

 
 

คนไข้สะเก็ดเงิน

(26/10/2561)
หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน เพราะไม่ติดต่อ โดย Porraphat Jutrakul สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี...

 
   

สารปนเปื้อน อันตราย

(26/10/2561)
สารปนเปื้อน อันตรายที่คาดไม่ถึง โดย Thianthip Diawkee หลายคนอาจละเลยและคาดไม่ถึงว่า ถ้าร่างก...

 
 

พิษภัยจากผัก

(26/10/2561)
พิษภัยจากผัก โดย Porraphat Jutrakul ในการกินผักให้เกิดประโยชน์นั้น เราจะต้องคำนึงถึงความสะ...

 
   

รู้ทันฉลากสินค้า

(26/10/2561)
รู้ทันฉลากสินค้า โดย Thianthip Diawkee สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่...

 
 

โรคพิษสุนัขบ้า

(18/11/2561)
โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies Virus) เ...

 
   

เมื่อเราดื่มน้ำน้อย

(18/11/2561)
เมื่อเราดื่มน้ำน้อย โดย Chomnapas Wangein "ร่างกายของเรา มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70%" น้ำในร่าง...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 17/10/2020
สถิติผู้เข้าชม1,061,397
Page Views1,274,842
« October 2020»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
view