http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

                               เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

                                                            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
                           อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
               โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุนรณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนเหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัด
ไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมี
สารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อ
ให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน , กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้นหากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติกได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g  

                                             พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป              

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0096.PDF

                                       พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่
ออกเป็นกฏหมายให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่เกิดจาการรวมตัวขององค์กรที่ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวง
หากำไร และ
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/2562/A/067/T_0022.PDF 
                       สภาองค์กรผู้บริโภคเกิดแล้ว! ดีเดย์ 6 มกรา ประชุมนัดแรก
     จกการที่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ทำให้เกิด
‘สภาองค์กรผู้บริโภค’ อย่างเป็นทางการ โดยในกฎหมายระบุว่า องค์กรผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ก่อการจะต้องจัดทำร่างข้อบังคับและเรียกประชุม ภายใน 30 วัน
      วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 15.30 น. องค์กรผู้บริโภคจำนวน 151 องค์กร ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อการสภาองค์กรผู้บริโภค ได้จัดประชุมสภาครั้งแรก
ผ่านระบบออนไลน์  โดยในที่ประชุมได้มีการเลือกประธาน รองประธาน กรรมการนโยบาย รวมทั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้าน ผลสรุปจากที่ประชุมมีดังนี้
               ผศ.ดร.ภญ. ยุพดี ศิริสินสุข         เป็น ประธานสภาองค์กรผู้บริโภค
               คุณสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล            เป็น รองประธานสภาองค์กรผู้บริโภค คนที่ 1
               คุณบุญยืน  ศิริธรรม                   เป็น รองประธานสภาองค์กรผู้บริโภค คนที่ 2
               และ คณะกรรมการนโยบายซึ่งมาจากภาคต่างๆ ทั้ง 7 ภาค
ส่วนรายชื่อกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้าน มีดังนี้
               1. ด้านการเงินการธนาคาร : คุณกมล กมลตระกูล
               2. ด้านขนส่งและยานพาหนะ : ดร.สุเมธ องกิตติกุล
               3. ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย : ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
               4. ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ : คุณวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทรฅ
               5. ด้านบริการสุขภาพ : คุณสุภัทรา นาคะผิว
               6. ด้านสินค้าและบริการทั่วไป : ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง
               7. ด้านสื่อและโทรคมนาคม : คุณสุกรานต์  โรจนไพรวงศ์  
               และ 8. ด้านบริการสาธารณะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม : ประสาท มีแต้ม
               นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับและรับรององค์กรผู้บริโภคที่เพิ่งผ่านการจดแจ้ง เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอีก 36 องค์กรด้วย ซึ่งการ
มีสภาองค์กรผู้บริโภคนั้น จะทำให้ผู้บริโภคมีตัวแทนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดด้วย โดยสภาฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน เสนอความเห็น ต่อการจัดทำ
ร่างกฎหมายต่างๆ หรือ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้บริโภค เป็นปากเป็นเสียงช่วยตรวจสอบ เตือนภัย เปิดเผยข้อมูล และชื่อสินค้าที่หลอกลวง ไม่ปลอดภัย
กับผู้บริโภค ช่วยสนับสนุนผู้บริโภคให้สามารถแก้ปัญหา เคียงข้างผู้บริโภคในการเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ตั้งแต่ก่อนฟ้องจนเรื่องขึ้นสู่ศาล ช่วยฟ้อง
คดี รวมถึงช่วยผู้บริโภคที่ใช้สิทธิแล้วถูกดำเนินคดี รวมทั้ง ทำให้ผู้บริโภค รู้สิทธิ เข้าถึงสิทธิและใช้สิทธิได้อย่างเข้มแข็ง โดยร่วมกับองค์กรผู้บริโภคทั่ว
ประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภคด้วย

https://www.consumerthai.org/news-consumerthai/consumers-network/4533-640106_cc.html

                                                                 ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นการจัดประชุม
ออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19  โดย
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ความคืบหน้าการจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ.2562 การรายงานการเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ท่านใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานคุ้มครองผู้บริโภค หารือ
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อร่วมประสานการทำงานในปี 2564  


                                                               ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ความเคลื่อนไหว
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ. 2562   การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ
กิตติมศักดิ์ และปัญหาการทำสัญญาเช่ารถยนต์ของผู้บริโภค 

             

                  

              

              


 

บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่น ทำลายปอด ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

| อ่าน 7 ครั้ง
บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่น ทำลายปอด ส่งผลเสียต่อสุขภาพ "บุหรี่" ต้นทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่นเตือน...

 
   

แนะบริการทางไกลผู้ป่วย Telemedicine

| อ่าน 2 ครั้ง
แนะบริการทางไกลผู้ป่วย Telemedicine สปสช. แนะบริการทางไกลผู้ป่วยบัตรทองTelemedicineลดความเสี่ยงในกา...

 
 

PM 2.5 ฝุ่นร้ายอันตรายต่อเด็ก

| อ่าน 3 ครั้ง
PM 2.5 ฝุ่นร้ายอันตรายต่อเด็ก กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้ระดับฝุ่นละอองขนา...

 
   

แนะผู้บริโภคเลือกเจลล้างมือให้ปลอดภัย

| อ่าน 2 ครั้ง
แนะผู้บริโภคเลือกเจลล้างมือให้ปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้บริโภคเลือกใช้ผ...

 
 

ทันตกรรมวิถีใหม่ ช่วงโควิด-19

| อ่าน 3 ครั้ง
ทันตกรรมวิถีใหม่ ช่วงโควิด-19 กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรมพร้อมให้บริการทางทันตกรรมวิถีใหม่ โดยยึด...

 
   

แนะ 3 สร้าง ร้านอาหารวิถีใหม่ ไกลโควิด-19

| อ่าน 3 ครั้ง
แนะ 3 สร้าง ร้านอาหารวิถีใหม่ ไกลโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่คุมเข้มมาตรการเฝ้าระว...

 
 

แนะประชาชนเลือกใช้หน้ากากที่ถูกต้อง

| อ่าน 3 ครั้ง
แนะประชาชนเลือกใช้หน้ากากที่ถูกต้อง แนะประชาชนเลือกใช้หน้ากากที่ถูกต้อง ยึดหลัก 3-3-1 ป้องกันฝุ่นจิ...

 
   

ยาเคนมผง ฤทธิ์รุนแรง อันตรายถึงชีวิต

| อ่าน 4 ครั้ง
ยาเคนมผง ฤทธิ์รุนแรง อันตรายถึงชีวิต กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบ...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

รังสี UV ต้นเหตุมะเร็งผิวหนัง

(19/11/2563)
รังสี UV ต้นเหตุมะเร็งผิวหนัง ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง“รังสี UV เ...

 
 

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

(01/12/2563)
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ดูแลดี ชีวียืนยาว โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความรุนแรง และสามาร...

 
   

ใช้ชีวิตให้ห่างไกลมะเร็ง

(01/12/2563)
ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง หลายคนอาจจะทราบกันดีว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลายอย่า...

 
 

เช็กไทรอยด์ผิดปกติ

(01/12/2563)
เช็กหน่อย ไทรอยด์ผิดปกติหรือไม่ ‘โรคไทรอยด์’ คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์...

 
   

กินแบบไหนโรคร้ายถามหา

(01/12/2563)
กินแบบไหน โรคร้ายถามหา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยอดฮิตต่างๆ อย่างโรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดและหัวใจ, ...

 
 

ลดการปรุง ลดโรคร้าย

(01/12/2563)
ลดการปรุง ลดโรคร้าย การรับประทานอาหารรสจัด เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด มากจนเกินไป ส่งผลเสียต่อสุขภา...

 
   

อาการปวดหัวบอกอะไรเรา

(01/12/2563)
อาการปวดหัว บอกอะไรเราบ้าง ปวดหัวในตำแหน่งต่าง ๆ อาจจะพอบอกโรคคร่าว ๆ ได้บ้าง มาดูกันว่าอาการปวดในบ...

 
 

ดูแลเท้าเมื่อเป็นเบาหวาน

(01/12/2563)
ดูแลเท้าอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน ดูแลเท้าอย่างไร? เมื่อเป็นเบาหวาน ผู้เป็นเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลใน...

 
   

นอนดึกเสี่ยงอ้วน

(18/12/2563)
นอนดึก เสี่ยงทำให้อ้วน ความอ้วนนั้น นอกจากจะมาจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม พันธุกรรม หรือโรคบางโร...

 
 

ไข้หวัดใหญ่ โรคที่ไม่อยากเป็น

(18/12/2563)
ไข้หวัดใหญ่ โรคที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น “ไข้หวัดใหญ่” เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไ...

 
   

เปลี่ยนการกิน ก่อนป่วย

(18/12/2563)
เปลี่ยนการกิน ก่อนป่วย ด้วยหลักคิด 9 ก่อนกิน การกินมากหรือกินไม่ถูกต้อง นำมาซึ่งโรคภัยต่างๆมากมาย เ...

 
 

ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่

(18/12/2563)
ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พบบ่อย 3 อันดับแรกในไทย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อ...

 
   

เลือกซื้ออาหารให้ได้สุขภาพ

(16/01/2564)
หลากเทคนิคเลือกซื้ออาหารให้ได้สุขภาพ สำหรับวัยทำงานที่มื้ออาหารส่วนใหญ่ ต้องพึ่งพาอาหารมื้อหลักจากร...

 
 

ทำความสะอาดกระป๋องก่อนเปิด

(16/01/2564)
แนะทำความสะอาดกระป๋องก่อนเปิด ลดเสี่ยงสัมผัสปนเปื้อน กรมอนามัย แนะเพิ่มความมั่นใจก่อนเปิดกินให้ทำคว...

 
   

ร้านอาหารสะอาดปลอดโควิด-19

(16/01/2564)
เน้นย้ำร้านอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 เน้นย้ำผู้ประกอบการร้านอาหาร ปิ้งย่าง ชาบู หมั่นท...

 
 

โรคชอบขโมย

(16/01/2564)
โรคชอบขโมย อาการป่วยทางจิตเวช พฤติกรรมหยิบฉวยลักขโมย มีทั้งที่เป็นพฤติกรรมลักทรัพย์ทั่วไป แต่ในทางจ...

 
   

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
 

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
   

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2562
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 16/01/2021
สถิติผู้เข้าชม1,102,170
Page Views1,316,443
« January 2021»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
view