http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ในรอบปี 2563

1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกมหิดล สภาสังคม
    สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 20 คน 

2. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง ตามข้อบังคับ แต่จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ระบาด
    ในปี 2563 สมาคมจึงจัดประชุมได้ 5 ครั้ง ตามลำดับดังนี้
              5 กุมภาพันธ์ 2563    21 มีนาคม  2563   24 กันยายน 2563    26 พฤศจิกายน 2563    30 ธันวาคม 2563
           โดยในการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีการนำคณะกรรมการสมาคม และกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
    เข้าชมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ สำนักงานกลาง จ.นนทบุรีด้วย

3. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

    3.1 นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

         3.1.1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

              1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ประชุมเดือนละครั้ง

              2) คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน สำนักงานคณะกรรมการ
                  คุ้มครองผู้บริโภค เดือนละ 2 ครั้ง

          3.1.2 คณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้านสินค้าและบริการ มีการประชุม
                   ปรึกษาหารือสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผู้บริโภคเดือนละ 1-2 ครั้ง

    3.2 เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ เทวี  โพธิผละ

         3.2.1 สมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทยฯ) โดยมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
                  2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข

         3.2.2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่อง สถานพยาบาล คณะที่ 1 และ
                  คณะที่ 2 ประชุมตามสถานการณ์ที่มีการร้องเรียน

         3.2.3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ประชุมตาม
                  สถานการณ์ปีละ 2-3 ครั้ง

         3.2.4 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา มีการประชุมทุกวันอังคารเช้า
                 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสุขประพฤติ วุฒิสภา
   3.3. นายทวี กาญจนภู ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง ของสำนักงาน
         คณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม
         การเครื่องสำอาง เมื่อ 5 พฤษภาคม 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563

  3.4. ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ได้ร่วมงานในคณะทำงานภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการ
        อาหารและยา โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
        ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมี นางจุติพร  มั่งคั่ง กรรมการฝ่ายวิชาการ และนางสาววรรษกร  ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วย
        ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หมุนเวียนเป็นผู้แทนตามลำดับ
                นอกจากนี้ ผู้แทนสมาคมได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานรัฐที่ดูลแลการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ
        - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ "การเสนอความคิดแนวทางการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย" ตาม
          แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแหงชาติ พศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 16 รกฎาคม 2563 , ประชุมพิจารณา
          "แนวทางการแจ้งข้อมูลสัญญาไม่เป็นธรรมของประเทศไทย " เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
        - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"การเสวนารู้ให้เท่า ก้าวให้ทันกับข่าวลวง"เมื่อวันที่ 3 สิงกาคม2563
         - ธนาคารแห่งประเทศไทย การประชุมหัวข้อ “การกำหนดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

4. สมาคมร่วมในกิจกรรมการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตาม พรบ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ. 2562
    โดยร่วมกิจกรรมการจดแจ้งสถานะองค์กรตาม มาตรา 5 ของ พรบ.ดังกล่าว จนมีการประกาศสถานะการจดแจ้ง
    องค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายทะเบียบกลางรวม 191
    องค์กร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

5. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เพื่อการบริโภคทางสื่อต่าง ๆ และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภค
    แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และการอบรมนักเรียนปีละครั้ง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามที่ได้รับเงิน

    อุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ประจำปี 2563  ในโครงการ
    สร้างสำนึกเด็กไทยใส่ใจพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี

    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ดำเนินการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    ดร.วราภัสร์  พากเพียรกิจวัฒนา รวมทั้งสมาคมจัดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค 3 ทาง ได้แก่

   5.1 เว็บไซต์สมาคมชื่อ consumerprotection.or.th เปิดตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้า
        ชมเว็บไซต์ 1,182,646 คน  เรื่องที่มีผู้สนใจตามลำดับ คือ ข่าวเกี่ยวกับผู้บริโภค, บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค, สาระ

        น่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์

   5.2  เปิดช่องทางติดต่อโดยตรงทางอีเมลสมาคมชื่อconsumerprotection2521@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554

    5.3 เปิดไลน์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร สาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

          ผู้บริโภค รวมทั้งตอบข้อสงสัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภค

­­­­­­­­­­­­­­­                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 03/07/2024
สถิติผู้เข้าชม1,767,977
Page Views2,034,170
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
view