http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ในรอบปี 2564

           1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
               สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19  โดยประชุมผ่านระบบไลน์กลุ่มกรรมการสมาคมพิทักษ์ประโยชน์
               ผู้บริโภค มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 22 คน
           2. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง ตามข้อบังคับ แต่จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19
               ยังระบาดอยู่ สมาคมจึงจัดประชุมได้ 5 ครั้ง ตามลำดับดังนี้  25 กุมภาพันธ์ 2564  19 พฤษภาคม 2564   
               22 มิถุนายน 2564   22 กรกฎาคม 2564   14 ธันวาคม 2564 
           3. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
               3.1 เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ เทวี  โพธิผละ ตำแหน่งนายกสมาคม
                     3.1.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่อง สถานพยาบาล คณะที่ 1 
                             และคณะที่ 2 ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ที่มีการร้องเรียน ปีละ 2-3 ครั้ง
                     3.1.2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
                             ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ปีละ 2-3 ครั้ง
                     3.1.3 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
                             และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา มีการประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ทุกวันอังคาร 10.00 น.
                     3.1.4 คณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยครั้งที่ 639-4/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ในฐานะ
                             ผู้แทนสมาคมนิยมไทย โดยประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ปีละ 1- 2 ครั้ง
                3.2  นายทวี กาญจนภู ตำแหน่งฝ่ายวิจัย
                      3.2.1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะกรรมการเครื่องสำอาง ประชุม ณ สำนักงาน อย.และ
                                                         ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ ปีละ 2 ครั้ง
                      3.2.2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ประชุม ณ
                              สำนักงาน สคบ.และประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ ปีละ 2 ครั้ง
                3.3 นางสาววารุณี ธนวรานิช ตำแหน่งสาราณียกร
                      3.3.1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะทำงานภาคประชาชน ประชุมร่วมพิจารณาประเด็น
                              คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ ปีละ
                              6- 8 ครั้ง 
                3.4  นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ ตำแหน่งสมาชิก
                       3.4.1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
                               1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ประชุมออนไลน์ทาง
                                   สื่ออิเล็คทรอนิคส์เดือนละครั้ง
                               2) คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน สำนักงานคณะ
                                   กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เดือนละ 3-4 ครั้ง
                        3.4.2  สภาองค์กรของผู้บริโภค คณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป  ประชุมพิจารณาวิเคราะห์
                                 สถานการณ์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้บริโภค ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์เดือนละ 1 ครั้ง
                   นอกจากนี้ ผู้แทนสมาคมได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานรัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  อาทิ
                  - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์อาเซียนไปสู่
                    การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.,  ประชุมประชาพิจารณ์ "ร่าง"ประกาศคณะ
                    กรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการ
                    เกษตร เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ..... ห้องประชุม 1 สคบ.และประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์, 
                    วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-17.30 น. ประชุมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
                    สภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อหารือการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม 5 สคบ.
                  - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาทิ ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
                    ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) พศ.2566-2570 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-
                    14.00 น. ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์
                  - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประชุมออนไลน์ทาง
                    สื่ออิเล็คทรอนิคส์ ระดมความเห็นต่อ"ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรในเรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงฉลากสินค้าเกษตร
                    เวลา 9.00 -16.30 น.
                   - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาทิ  การให้ความเห็นเกี่ยวกับ “ร่าง) หลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผย
                    ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน" ตามที่ ธปท.กำหนดโดย
                    ให้ความเห็นทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
                  -  กรมควบคุมมลพิษ  ประชุมรับฟังความคิดเห็น “ ร่าง พระราชบัญญัติ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
                     และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ พศ..... ” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เวลา
                     9.00-12.00 น.
                  -  สภาองค์กรของผู้บริโภค ประชุมคณะทำงานประสานงานและสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณี 16 องค์กร
                     ประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ วันที่ 1- 2 กันยายน 2564  วันที่ 1 ตุลาคม 2564  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
            4. สมาคมร่วมในกิจกรรมการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตาม พรบ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ.2562
                โดยร่วมกิจกรรมการจดแจ้งสถานะองค์กรตาม มาตรา 5 ของ พรบ.ดังกล่าว จนมีการประกาศสถานะการจดแจ้ง
                องค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายทะเบียบกลางรวม 191
                องค์กร วันที่ 30 ธันวาคม 2563 และจัดตั้งเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภค เมื่อวันที่  6 มกราคม 2564 รวมทั้งช่วย
                สนับสนุนงานสภาองค์การของผู้บริโภคในด้านต่างๆ 
            5. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อต่าง ๆ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่
                นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค 3 ทาง ได้แก่
                5.1 เว็บไซต์สมาคมชื่อ consumerprotection.or.th เปิดตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 มี
                      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1,315,716 คน  เรื่องที่มีผู้สนใจตามลำดับ คือ ข่าวเกี่ยวกับผู้บริโภค, บทความเกี่ยวกับ
                      ผู้บริโภค, สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์
                5.2  เปิดช่องทางติดต่อโดยตรงทางอีเมลสมาคมชื่อ consumerprotection2521@gmail.com  ตั้งแต่วันที่ 20
                      มกราคม 2554 จนถึงปัจจุบัน
                5.3  เปิดไลน์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร สาระที่เป็นประโยชน์
                      ต่อผู้บริโภค รวมทั้งตอบข้อสงสัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคทุกวัน 

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 03/07/2024
สถิติผู้เข้าชม1,768,004
Page Views2,034,197
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
view