http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                     สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคในรอบปี ๒๕๕๙

๑. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ตึกมหิดล
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๒ คน 

๒. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อบังคับ ตามลำดับดังนี้
           วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๗ เมษายน  ๒๒ มิถุนายน ๒๔ สิงหาคม ๒๖ ตุลาคม (พร้อมกับประชุมสัญจร) และ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามลำดับ โดยประชุม ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ยกเว้นการประชุมสัญจร
ประจำปี เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นการเยี่ยมงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ ผลงานชิ้นสำคัญของแผ่นดิน โดยสถาบันสิริกิติ์
สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวัง
ดุสิต รวมผลงานชิ้นเอก ศิลปะในสมัยรัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รังสรรค์โดยลูกชาวนา ชาวไร่ ที่ได้รับการฝึกงาน
ฝีมือตามแบบไทยโบราณ ตั้งแต่บุษบกมาลา เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ  ที่ผสมผสาน งานฝีมือถมทองคล่ำ ลงยาสี
เครื่องเงินเครื่องทอง  แกะสลักไม้ ตกแต่งปีกแมลงทับ แผ่นสานลิเภา แต่ละขิ้นงานใช้ช่างฝีมือมากกว่า ๑๐๐ คน ใช้เวลา
ทำมากกว่า ๑๐๐ วัน รวมชิ้นงานมากกว่า ๔๐ ชิ้นงาน รวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ในพระที่นั่งอนันตสมาคม

๓. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           ๓.๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
                 ๑) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวม ๔ ครั้ง โดยนางชูเนตร ศรีเสาวชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
การพัฒนาองค์กรเอกชน           
                 ๒) คณะอนุกรรมการกำหนดมาตราการเชิงป้องกันในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ รวม
๓ ครั้ง โดยนางชูเนตร ศรีเสาวชาติ
                 ๓)  คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน รวม ๒ ครั้ง
โดย นายถนัด มานะพันธ์นิยม กรรมการที่ปรึกษา  เป็นผู้แทนหลัก และ นายสุนทร  ทรัพย์ตันติกุล กรรมการกิตติมศักดิ์ 
เป็นผู้แทนสำรอง
           ๓.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย นางสาวพจนา โพธิผละ
                 ๑) คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่อง ร้องเรียน ชุดที่ ๑ รวม ๖ ครั้ง
                 ๒) คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่อง ร้องเรียน ชุดที่ ๒ รวม ๕ ครั้ง
           ๓.๓  สมาคมประสานงานองค์กรเอกชนด้านการสาธารณสุข(ประเทศไทย) โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์
เทวี  โพธิผละ และนางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย รวม ๕ ครั้ง
           ๓.๔ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
                    การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภาคประชาชน  โดย
นางนิเวศน์ ปัจจุสมัย และนางสาววรรษกร ภิญโญสินวัฒน์     
           ๓.๕ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ
                   โครงการวุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพโดย เภสัชกรหญิง วีณะ วีระไวทยะ  เภสัชกรหญิงรอง 
ศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ และนางสาวพจนา โพธิผละ ร่วมจัดทำรายงานสรุปโครงการ “ลายครามตามไปดูอาหาร
โรงเรียน” ตามรอยพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔. การเสนอชื่อผู้แทนร่วมเป็นกรรมการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           ๔.๑  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
                    คณะอนุกรรมการภาคประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย นางนิเวศน์ ปัจจุสมัย
เป็นผู้แทนหลัก และนางสาววรรษกร ภิญโญสินวัฒน์  เป็นผู้แทนสำรอง

๕. การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้อง จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
            ๕.๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
            ๕.๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
            ๕.๓ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ
            ๕.๔ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
            ๕.๕ กรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม
            ๕.๖ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

๖ . การให้คำแนะนำปรึกษาผู้บริโภคทางโทรศัพท์ และเว็บไซด์ อาทิ
            - ปัญหาการซื้อเครื่องไฟฟ้าผ่อนส่ง
            - การซื้อสินค้าตามตลาดนัดไม่มีฉลาก
            - ปัญหาการโฆษณาทางสื่อออนไลน์
            - ปัญหาการเร่ขายเครื่องดื่ม อ้างว่าเป็นผลไม้สด แต่ปรากฏว่าทำจากน้ำผสมสีและกลิ่นไม่ถูกสุขลักษณะ
              ซึ่งได้แจ้งเบาะแสนำจับดำเนินคดีในแหล่งมวกเหล็ก

๗. การจัดกิจกรรมเพื่อผู้บริโภคประจำปี
           การให้ความรู้ผู้บริโภคแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ๓-๖ จำนวน ๖๐ คน ณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ถนนพิบูล
สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสง
เคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย วิทยากร คือ เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัสร์  พากเพียรกิจวัฒนา โดยการประสานงาน
ของนางสาวสุชาดา  พากเพียรกิจวัฒนา

๘. การเปิดเว็บไซด์สมาคม
           สมาคมฯ ได้เปิดเว็บไซด์ในชื่อ www.consumerprotection.or.th เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีผู้เข้าชม
เว็บไซด์ของสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
           จำนวนผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น      ๘๘๑,๓๑๔  คน
           จำนวนผู้เปิดอ่านข้อมูล รวม   ๙๙๕,๕๓๐  คน
           จำแนกเป็นเรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ ดังนี้
           ลำดับหนึ่ง ข่าวสารเกี่ยวกับผู้บริโภค
           ลำดับสอง บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค
           ลำดับสาม สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์

๙. การเปิดไลน์สมาคม
           สมาคมฯ เพิ่มช่องทางการติดต่อ ประชาสัมพันธ์งานสมาคมทางไลน์ในปี ๒๕๕๙ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคม การแจ้งความเคลื่อนไหว สอบถามความรู้ และแสดงความ
คิดเห็น โต้ตอบ เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
            กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้สนใจทั่วไป มีสมาชิก ๔๓ คน เริ่มเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
            กลุ่มที่ ๒ กลุ่มกรรมการสมาคม มีสมาชิก ๑๙ คน เริ่มเมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
                        สำหรับกลุ่มที่ ๑ เป็นการเริ่มต้นที่สื่อสารเบาะแสให้  อย. สคบ. และ สสจ. ร่วมนำจับผู้ค้าเร่ขายน้ำส้ม
ปลอม หลอกลวงประชาชนผู้บริโภคตามรถเข็นย่านมวกเหล็ก  รวมทั้งเครื่องสำอางปลอมตามย่านตลาดนัดและร้านค้า
ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว
                        สำหรับกลุ่มที่ ๒ ได้สื่อสารการงานสมาคมระหว่างกรรมการได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 07/06/2024
สถิติผู้เข้าชม1,758,988
Page Views2,024,663
« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
view