http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ในรอบปี 2566

 1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566  ประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
      สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19  โดยประชุมผ่านระบบไลน์กลุ่มกรรมการสมาคมพิทักษ์ประโยชน์
      ผู้บริโภค  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 21 คน  
  2. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรวม 5 ครั้ง ตามข้อบังคับ ตามลำดับดังนี้
         26 มกราคม 2566    20 เมษายน 2566    3 สิงหาคม 2566    11 ตุลาคม 2566    27 ธันวาคม 2566 
  3. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       3.1 เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ เทวี  โพธิผละ ตำแหน่งนายกสมาคม
             3.1.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องสถานพยาบาลคณะที่ 1
                      และคณะที่ 2 ประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ที่มีการร้องเรียน ปีละ 3-4 ครั้ง 
             3.1.2  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการ
                      เงื่อนไข ประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ปีละ 3-4 ครั้ง
             3.1.3 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิ)
                     และและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ทุกวันจันทร์ เวลา 09.30 น.
             3.1.4 คณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ในฐานะผู้แทนสมาคมนิยมไทย ประชุมทาง
                     สื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ปีละ 1- 2 ครั้ง
             3.1.5 คณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้าน
                     ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ปีละ 1- 2 ครั้ง
      3.2  นายทวี กาญจนภู ตำแหน่งฝ่ายวิจัย
             3.2.1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) คณะกรรมการเครื่องสำอาง ประชุม ณ สำนักงาน อย.
                      และประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ ปีละ 2 ครั้ง 
              3.2.2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง )
                      ประชุมณ สำนักงาน สคบ.และประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ ปีละ 2 ครั้ง 
      3.3 นางสาววารุณี ธนวรานิช ตำแหน่งสาราณียกร
            3.3.1  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะทำงานภาคประชาชน ประชุมพิจารณาประเด็น
                     คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ตามสถานการณ์ปีละ
                     6- 8 ครั้ง 
       3.4  นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ ตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์
              3.4.1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
                       1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ประชุม ณ
                           สำนักงานหรือทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เดือนละครั้ง
                       2) คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน สำนักงาน
                           คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เดือนละ 1-2 ครั้ง
              3.4.2 สภาองค์กรของผู้บริโภค อนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์
                      เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้บริโภค ประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เดือนละ 1 ครั้ง
  4. ผู้แทนสมาคมได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   
       4.1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ภาคีเครือข่ายที่การร่วมกันขับ
  เคลื่อนงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายชุมชน
  และเครือข่าย อย.น้อย ที่มีผลงานโดดเด่นดีเยี่ยม ณ ห้อง Diamond room ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์สไตลิช
  คอนเวนชั่น นนทบุรี เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน 2566 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกเครือข่ายทั่วประเทศในการ
  สร้างผลงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน หวังผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและนำ
  ไปสู่การมีสุขภาพดี โดยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถานศึกษาโรงเรียน อย.น้อย ชุมชน (บ้าน วัด
  โรงเรียน โรงพยาบาล) หรือเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาชน โดย
  สมาคมได้รับรางวัล ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ นายกสมาคมเข้ารับรางวัล ORYOR Best Network Award ในโครงการ
  ส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน และ นางสาววารุณี  ธนวรานิช สาราณียกร รับประกาศเกียรติคุณผู้แทนหน่วย
  งานภาคประชาชนดีเด่น  เป็นผลงานของสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานรวม 50 ปี
  ซึ่งที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก ทั้งอดีตถึงปัจจุบันได้ร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
  และผลงานสมาคมได้รับรางวัลมาโดยตลอด สมาคมจะดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปตามเจตนารมณ์การก่อตั้ง
  สมาคมที่จะพิทักษ์ผู้บริโภคโดยผู้บริโภค เพื่อผู้บริโภค รู้รักษ์ปกป้อง สิทธิของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
  ผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรมและประหยัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค
      4.2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ ประชุมให้ความเห็นกฏหมาย  "ร่าง" พระราชบัญญัติความ
  รับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ...…, ประชุมให้ความเห็นกฏหมาย "ร่าง" ประกาศคณะกรรมการว่า
  ด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ..…, ประชุมให้ความ
  เห็น "ร่าง"ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบ
  คุมสัญญา พ.ศ..... , ประชุมให้ความเห็น "ร่าง" ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อ
  ผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ..... , ประชุมหารือบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสำนักงาน
  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสภาองค์กรของผู้บริโภค
      4.3 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ให้ความ
  เห็น "ร่าง" ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม และ "ร่าง" ประกาศ กสทช.
  เรื่อง เกณฑ์การกำหนดมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
      4.4 สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ความเห็นกฏหมาย “แนวทางในการปรับเปลี่ยน การรับรอง การตรวจ
  สอบสินค้าตามมาตราฐานอุตสาหกรรม”
      4.5 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ.ใฟ้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานว่าด้วย
  ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีบริการจัดการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง
      4.6 สภาองค์กรของผู้บริโภค อาทิ ประชุมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับผลการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำหน่ายบน
  แพลตฟอร์มออนไลน์ กรณี กระทะปิ้งย่าง ไดร์เป่าผม เพื่อเตือนภัยผู้บริโภค, ประชุมให้ความเห็นกฏหมาย “ร่าง”
  พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอรม์ดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ  พ.ศ. .…
  5. สมาคมร่วมในกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ นักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสภา
      สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 โรงเรียน
  6. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อต่างๆ และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่)
      นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค 3 ทาง ได้แก่
      6.1 เว็บไซต์สมาคมชื่อ consumerprotection.or.th เปิดตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566
            ผู้เข้าชม 1,716,216 คน เปิดอ่านข้อมูล 1,981,780 คน เรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ คือ ข่าวเกี่ยวกับผู้บริโภค,
            บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค, สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์
      6.2 เปิดช่องทางติดต่อโดยตรงทางอีเมลสมาคม consumerprotection2521@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม
            2554 จนถึงปัจจุบัน
      6.3 เปิดไลน์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2556 เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร สาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
            ต่อผู้บริโภคเป็นประจำทุกวัน
 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 03/07/2024
สถิติผู้เข้าชม1,767,962
Page Views2,034,155
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
view