http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคในรอบปี ๒๕๕๖

 ๑. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๗    ชั้น ๓ ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ     มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๓ คน

 ๒. การประชุมกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อบังคับตามลำดับดังนี้

        ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕ เมษายน  ๒๗ มิถุนายน  ๒๑ สิงหาคม  ๓๐ ตุลาคม และ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ โดยประชุม ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เว้นแต่การประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม เป็นการประชุมสัญจรเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบรนด์ ๓ ชนิด เพื่อเป็นข้อสังเกตในการเลือกบริโภคด้วยความปลอดภัยให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า ณ โรงงาน บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ๒ คน ในฐานะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยคุ้มค่าร่วมสังเกตการณ์การเยี่ยมชมโรงงานของคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมในโอกาสนี้ด้วย รวม ๒๘ คน

 ๓. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

        ๓.๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ

- คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการเงิน โดย นายอักกโชต  ระตินัย หรือนางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ รวม ๖ ครั้ง

- คณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ รวม - ครั้ง

- คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย โดย นายอักกโชต  ระตินัย รวม - ครั้ง

- คณะทำงานประสานงานองค์กรภาคเอกชน โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ รวม ๓ ครั้ง

- คณะทำงานเตรียมงานวันคุ้มครองผู้บริโภค โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ รวม ๒ ครั้ง

        ๓.๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาทิ

- คณะกรรมการยา โดย นายอักกโชต  ระตินัย หรือ เภสัชกรหญิงถวิลวงศ์  สุขประเสริฐ รวม ๕ ครั้ง

- คณะอนุกรรมการว่าด้วยเรื่องเครื่องสำอาง โดย เภสัชกรหญิงถวิลวงศ์  สุขประเสริฐ รวม ๑๒ ครั้ง

        ๓.๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาล โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ หรือ นางสาวพจนา  โพธิผละ รวม ๓ ครั้ง

        ๓.๔ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฯ โดย เภสัชกรหญิงถวิลวงศ์  สุขประเสริฐ รวม ๒ ครั้ง

๓.๕ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

- ร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Centre) ดีเด่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ รวม ๒ ครั้ง

        ๓.๖ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนด้านการสาธารณสุขประเทศไทย โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละและ นางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย รวม ๖ ครั้ง

 ๔. การเสนอชื่อผู้แทนร่วมเป็นกรรมการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- กรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดย นายสุนทร  ทรัพย์ตันติกุล

        ๔.๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับการประกาศเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ดังนี้

ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

นางสมใจ  วิชัยดิษฐ

นางสาววรรษกร  ภิญโญสินวัฒน์

ที่เกี่ยวกับสตรี

นางสมใจ  วิชัยดิษฐ

ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

นางสาววรรษกร  ภิญโญสินวัฒน์

        ๔.๓ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เสนอชื่อ นางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย เป็นอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร

 ๕. การร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ๕.๑ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           ๑ ครั้ง

        ๕.๒ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา                                            ๑ ครั้ง

        ๕.๓ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                        ๕ ครั้ง

        ๕.๔ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย                           ๑ ครั้ง

        ๕.๕ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   ๓ ครั้ง

        ๕.๖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                    ๑ ครั้ง

๖. การให้คำแนะนำปรึกษาผู้บริโภค อาทิ

        - ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมรถยนต์สีไม่เหมือนเดิม

        - ไฟไหม้ทุ่งหญ้ารุกรามทำให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ที่แล่นผ่าน

 ๗. การจัดกิจกรรมเพื่อผู้บริโภคประจำปี

        กิจกรรมโครงการให้ความรู้เรื่องผู้บริโภคแก่นักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ (ผาด-ไสว) ประชาอุทิศ              อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ  นายกสมาคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ดร.วราภัสร์  พากเพียรกิจวัฒนา  เหรัญญิก กับ เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ  ที่ปรึกษา ประสานงานโดย นางสาวสุชาดา  พากเพียรกิจวัฒนา โดยมีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓-๔-๕-๖ รวม ๕๐ คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนตู้ยาพร้อมยารับประทานแก้ไข-แก้ปวด และยาทาถูนวด ของบริษัทสยามเภสัชมอบให้โรงเรียนด้วย

 ๘. การเปิดเว็ปไซด์สมาคม

        สมาคมฯ ได้เปิดเว็บไซด์ ชื่อ www.consumerprotection.or.th เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงสิ้นธันวาคม ๒๕๕๖ มีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ดังนี้

        จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ รวมทั้งสิ้น        ๕๖๖,๖๔๔ คน

        จำนวนผู้เปิดอ่านข้อมูล รวมทั้งสิ้น        ๖๓๑,๕๒๘ คน

        จำแนกเป็นเรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ ดังนี้

        ลำดับหนึ่ง  ข่าวสารเกี่ยวกับผู้บริโภค

        ลำดับสอง  บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค

        ลำดับสาม  สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 15/05/2024
สถิติผู้เข้าชม1,754,366
Page Views2,019,959
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
view