http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคในรอบปี ๒๕๕๕

๑. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๗ ชั้น ๓ ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

๒. การประชุมกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อบังคับตามลำดับดังนี้

            ๒๘ กุมภาพันธ์, ๒๙ พฤษภาคม, ๒๔ กรกฎาคม, ๒๕ กันยายน, ๒๐ พฤศจิกายน และ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 


๓. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่

            ๓.๑ คณะทำงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยมีนายทรวง  เหลี่ยมรังสี เป็นประธาน  เภสัชกรหญิงวีณะ  วีระไวทยะ เป็นที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  พุ่มไพศาล  เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ  นางสาวพจนา  โพธิผละ เป็นคณะทำงาน และ นายปรีชา  สุสันทัด เป็นเลขานุการ มีการประชุมรวม ๓ ครั้ง ซึ่งได้เสร็จสิ้นปิดโครงการแล้วตั้งแต่ตุลาคม

            ๓.๒ คณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการประชุมเตรียมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี ซึ่งนางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ ได้เป็นผู้แทนร่วมและประสานการจัดงาน

            ๓.๓ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ หรือ นายอักกโชต  ระตินัย

                ๓.๔ คณะทำงานประสานงานองค์กรภาคประชาชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ เป็นผู้แทน นางสาววรรษกร  ภิญโญสินวัฒน์ เป็นผู้แทนสำรอง และ เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ กับนางนิเวศน์  ปัจจุสมัย เข้าร่วมประชุมด้วย ๑ ครั้ง

            ๓.๕ คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย นายอักกโชต  ระตินัย หรือ นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ มีการประชุม ๒๑ ครั้ง

            ๓.๖ คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลของกองวิศวกรรมทางการแพทย์ สำนักงานกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย เภสัชกรหญิงรองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ หรือ นางสาวพจนา  โพธิผละ ๓ ครั้ง

            ๓.๗ คณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเภสัชกรหญิงถวิลวงศ์  สุขประเสริฐ รวม ๑๒ ครั้ง

            ๓.๘ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์เพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทย) โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ และนางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย เป็นผู้แทน มีการประชุมรวม ๔ ครั้ง และการตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่องค์กรเอกชนได้รับทุนอุดหนุนฯ รวม ๕ ครั้ง

            ๓.๙ คณะกรรมการยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย นายอักกโชต  ระตินัย รวม ๕ ครั้ง

            ๓.๑๐ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ หรือ เภสัชกรหญิงถวิลวงศ์  สุขประเสริฐ รวม ๒ ครั้ง

            ๓.๑๑ คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดคุณภาพ มาตรฐาน และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุมอาหาร ครั้งที่ ๑๒-๔/๒๕๕๕ ๑๖ มีนาคม โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ

            ๓.๑๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ...... วุฒิสภา โดย นางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย

            ๓.๑๓ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ ณ สำนักงานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ นนทบุรี โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ ในฐานะประธาน (กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)


๔. การร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            ๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                                                  ๔ ครั้ง

            ๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                        ๒ ครั้ง

            ๔.๓ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม                                                        ๑๓ ครั้ง

            ๔.๔ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย                                                                        ๓ ครั้ง

            ๔.๕ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ                                                    ๕ ครั้ง

            ๔.๖ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ                                                     ๒ ครั้ง

            ๔.๗ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค                                                                              ๑ ครั้ง

            ๔.๘ สภาสตรีแห่งชาติฯ                                                                              ๑ ครั้ง

            ๔.๙ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร                                                          ๑ ครั้ง

            ๔.๑๐ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                     ๑ ครั้ง

            ๔.๑๑ สำนักงาน กสทช.                                                                             ๓ ครั้ง

            ๔.๑๒ การทำวิจัยและวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของ

           สสส. สำนักวิจัยเอแบค มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                                                    ๑ ครั้ง

            ๔.๑๓ คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

          วุฒิสภา                                                                                                   ๒ ครั้ง

            ๔.๑๔ กระทรวงวัฒนธรรม (สื่อฯ)                                                                   ๑ ครั้ง


๕. การส่งผู้แทนร่วมรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการของหน่วยงานต่าง ๆ

            ๕.๑ กรรมาธิการฯ รัฐสภาสาขาเด็กและเยาวชน ได้แก่ นางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย และนายถนัด  มานะพันธุ์นิยม

กรรมาธิการฯ รัฐสภาสาขาสตรี ได้แก่ นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ และนางพัฐสุดา  อร่ามกุล

กรรมาธิการฯ รัฐสภาสาขาผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศรี  พลเวียง นายทรวง  เหลี่ยมรังสี และนางจวบบุญ  รักมนุษย์

            ๕.๒ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อเลือกตั้งกรรมการจัดสวัสดิการสังคม โดยเสนอชื่อ    นางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย เป็นผู้แทน

            ๕.๓ กระทรวงคมนาคม ได้คัดเลือก นายสุนทร  ทรัพย์ตันติกุล นักกฎหมายมหาชน สมาชิกสามัญตลอดชีพ ลำดับที่ ๑๑๒ ของสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วาระ ๓ ปี
 

๖. กิจกรรมสำคัญ

            ๖.๑ กิจกรรมเพื่อสังคมตามโครงการกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนประจำปี ๒๕๕๕ ให้ความรู้สู่ผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียน มศ.๓ จำนวน ๕๔ คน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  บางกรวย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภัสร์  พากเพียรกิจวัฒนา โดยการประสานงานของ นางสาวสุชาดา  พากเพียรกิจวัฒนา อสม. ประจำจังหวัดนนทบุรี

            ๖.๒ การเปิดเว็บไซด์สมาคม

สมาคมได้เปิดเว็บไซด์ในชื่อ www.consumerprotection.or.th เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ดังนี้

-        จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ของสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น ๓๒๗,๙๑๙ คน

-        จำนวนผู้เปิดอ่านข้อมูลในเว็บไซด์ของสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น ๓๗๘,๓๓๐ คน

จำแนกเป็นเรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ ดังนี้

ลำดับหนึ่ง ข่าวสารเกี่ยวกับผู้บริโภค

ลำดับสอง บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค

ลำดับสาม สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์

นอกจากนี้  สมาคมยังมี e-mail : consumerprotection 2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 03/07/2024
สถิติผู้เข้าชม1,768,000
Page Views2,034,193
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
view