http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคในรอบปี ๒๕๕๗

 

๑. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๗ ชั้น ๓ ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๒ คน

 

๒. การประชุมกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อบังคับตามลำดับดังนี้

            ๒๒ มกราคม ๑๒ มีนาคม ๑๘ มิถุนายน ๒๐ สิงหาคม ๑๕ ตุลาคม และ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับ โดยประชุม ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และมีการประชุมสัญจรประจำปี เมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยการเยี่ยมชม “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” มีสมาชิกร่วม ๒๐ คน ต่างปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาจัดทำโครงการหลากหลายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศ

 

๓. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

            ๓.๑ คณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ การแสดงความคิดเห็นในประเด็นความเห็นต่อร่าง พรบ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ...........  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ์

            ๓.๒ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ (คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี) รวม ๓ ครั้ง โดย เภสัชกรหญิงวีณะ  วีระไวทยะ กรรมการก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล กรรมการกิตติมศักดิ์ เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ อดีตนายกสมาคม นายทรวง  เหลี่ยมรังสี ฝ่ายวิจัย นางสาวพจนา  โพธิผละ เลขาธิการ

            ๓.๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ โดย นางสาวพจนา  โพธิผละ หรือ เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ รวม ๙ ครั้ง

            ๓.๔ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนด้านการสาธารณสุข (ประเทศไทย) โดยเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ และนางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย รวม ๖ ครั้ง

 

            ๓.๕ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ ๑ ครั้ง โดย เภสัชกรหญิงถวิลวงศ์  สุขประเสริฐ

 

๔. การเสนอชื่อผู้แทนร่วมเป็นกรรมการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            ๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

- คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงินที่ครบวาระตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คือ         นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ กรรมการอำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนหลัก และ นายสุเทพ            ทรัพย์ตันติกุล กรรมการกิตติมศักดิ์  เป็นผู้แทนสำรอง

 

๕. การร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            ๕.๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               ๑ ครั้ง

            ๕.๒ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา                                                             ๑ ครั้ง

            ๕.๓ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโค                                              ๖ ครั้ง

            ๕.๔ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (โครงการฉลากเขียว)             ๓ ครั้ง

 อื่น ๆ                                                                                                           ๑ ครั้ง

            ๕.๕ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ                                              ๓ ครั้ง

            ๕.๖ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ                                   ๑ ครั้ง

            ๔.๗ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย                                                          ๑ ครั้ง

 

๖. การให้คำแนะนำปรึกษาผู้บริโภค ทางโทรศัพท์ และเว็บไซด์ อาทิ

            - การซื้อคอนโดมิเนียม

            - ความเสียหายจากการใช้เครื่องสำอาง (พบหารือด้วยวาจาเป็นข้อมูลทำวิจัย)

            - อื่น ๆ แนะนำเบื้องต้นและขอให้ปรึกษาเพิ่มเติมที่ สคบ. และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

๗. การจัดกิจกรรมเพื่อผู้บริโภคประจำปี

            โครงการสร้างจิตสำนึกเด็กไทยใส่ใจพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ณ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี โดยให้ความรู้เรื่อง สิทธิผู้บริโภค โภชนาการ สุขาภิบาลอาหร การอ่านฉลากสินค้าทั่วไป ข้อสังเกตในการดำรงชีวิตประจำวันให้เป็นผู้บริโภคที่ดีเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๐ คน ดำเนินการให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ์ (นายกสมาคม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภัสร์  พากเพียรกิจวัฒนา เหรัญญิก และเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ (อดีตนายก) ประสานงานโดย นางสาวสุชาดา  พากเพียรกิจวัฒนา

๘. การเปิดเว็บไซด์สมาคม

                        สมาคมฯ ได้เปิดเว็บไซด์ ชื่อ www.consumerprotection.or.th เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงสิ้นธันวาคม ๒๕๕๗ มีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ดังนี้

            จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ รวมทั้งสิ้น        ๖๕๖,๖๔๔ คน

            จำนวนผู้เปิดอ่านข้อมูล รวมทั้งสิ้น         ๗๓๑,๕๘๕ คน

            จำแนกเป็นเรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ ดังนี้

            ลำดับหนึ่ง            ข่าวสารเกี่ยวกับผู้บริโภค

            ลำดับสอง บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค

            ลำดับสาม สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 03/07/2024
สถิติผู้เข้าชม1,767,982
Page Views2,034,175
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
view