http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคในรอบปี ๒๕๕๘
๑. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๗    ชั้น ๓ ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๒ คน
๒. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อบังคับ ตามลำดับดังนี้
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๒ กรกฎาคม ๒ กันยายน ๑๔ ตุลาคม (พร้อมกับประชุมสัญจร) และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามลำดับ โดยประชุม ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ยกเว้นการประชุมสัญจรประจำปี เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสวนท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีสมาชิกร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ รวม ๑๓ คน ได้เรียนรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต ตลอดจนการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
๓. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๓.๑ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๑) คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่อง ร้องเรียน ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ โดยนางสาวพจนา  โพธิผละ รวม ๑๒ ครั้ง
๒) คณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนด้านการสาธารณสุข (ประเทศไทย) โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ และนางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย รวม ๖ ครั้ง
๓.๒ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเครื่องดื่มชาเขียวที่ส่งเสริมการตลาดผ่านการชิงโชค โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ ๑ ครั้ง
๓.๓ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๑) คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน ๓ ครั้ง โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ
๒) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๒ ครั้ง โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ
๓.๔ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ดีเด่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ
๓.๕ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ
๓.๖ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ โดย นางสาวสุชาดา  พากเพียรกิจวัฒนา
๔. การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกครั้งที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่อไปนี้
๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔.๓ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
๔.๔ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ
๔.๕ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
๔.๖ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๔.๗ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๔.๘ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
๕. การให้คำแนะนำปรึกษาผู้บริโภคทางโทรศัพท์ และเว็บไซด์ อาทิ
- ปัญหาการสั่งซื้อสินค้าทางสื่อออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้า
- การแพ้เครื่องสำอาง
- ปัญหาสัญญาการซื้อคอนโดมิเนียม
๖. การจัดกิจกรรมเพื่อผู้บริโภคประจำปี
การให้ความรู้ผู้บริโภคแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ๑-๕ จำนวน ๕๐ คน ณ โรงเรียนวัดฝาง       ถนนพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยการประสานงานของนางสาวสุชาดา  พากเพียรกิจวัฒนา วิทยากรให้ความรู้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ  เภสัชกรหญิง               รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภัสร์  พากเพียรกิจวัฒนา ทั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาสังคม
๗. การเปิดเว็บไซด์สมาคม
สมาคมฯ ได้เปิดเว็บไซด์ในชื่อ www.consumerprotection.or.th เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีผู้เข้าชมเว็บไซด์ของสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
- จำนวนผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น  ๗๕๗,๖๔๓
- จำนวนผู้เปิดอ่านข้อมูล รวม  ๘๔๘,๖๙๑
จำแนกเป็นเรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ ดังนี้
ลำดับหนึ่ง ข่าวสารเกี่ยวกับผู้บริโภค
ลำดับสอง บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค
ลำดับสาม สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์
 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 03/07/2024
สถิติผู้เข้าชม1,767,959
Page Views2,034,152
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
view