http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ในรอบปี ๒๕๕๔

๑. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๗     ชั้น ๓ ตึกมหิดล
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๔ คน
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ

๒. การประชุมกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อบังคับ เนื่องจากมีปัญหาเหตุการณ์วิกฤตอุทกภัยช่วงปลายปี
ไม่สามารถจัดประชุมได้ครบ ๖ ครั้งตามข้อบังคับ คงจัดประชุมได้เพียง ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นการประชุมสัญจร รับทราบนโยบายและแลกเปลี่ยนแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
มีนายนิโรธ  เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นการประชุมสัญจร รับทราบนโยบายและแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคกับผู้บริหารสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระราม ๖ โดยมีนายชัยยง  กฤตผลชัย เลขาธิการและคณะผู้บริหาร ร่วมให้ข้อคิดเห็น

ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

ครั้งที่ ๔ เมื่อ ๒๔ สิงหาคม ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

๓. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ คณะทำงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสุขาภิบาลอาหาร โดยมีนายทรวง  เหลี่ยมรังสี เป็นประธาน
เภสัชกรหญิงวีณะ  วีระไวทยะ เป็นที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  พุ่มไพศาล นายปรีชา  สุสันทัด เภสัชกรหญิง
รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ นางสาวพจนา  โพธิผละ เป็นคณะทำงาน มีการประชุมเป็นระยะ ๆ

๓.๒ คณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเภสัชกรหญิง
รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ และนายถนัด  มานะพันธุ์นิยม เป็นอนุกรรมการ

๓.๓ สมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขประเทศไทย โดยมี เภสัชกรหญิง  รองศาสตราจารย์
เทวี  โพธิผละ และนางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย เป็นกรรมการมีการประชุม ๗ ครั้ง และนางลักษมี  ปวราจารย์และ
นางสาวจิรภา  โซวจินดา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วย

๓.๔ คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลของการการประกอบโรคศิลปะ โดยมี เภสัชกรหญิง รอง
ศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ เภสัชกรหญิงถวิลวงศ์  สุขประเสริฐ เภสัชกรหญิงจวบบุญ  รักมนุษย์   นางสาวจิรภา 
โซวจินดา และนางสำรวย  โคตรเวียง ผลัดเปลี่ยนเป็นผู้แทนไปร่วมประชุม

๓.๕ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขรับรองหน่วยรับรองของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ หรือ เภสัชกรหญิงถวิลวงศ์  สุขประเสริฐ

๓.๖ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตรา
จารย์เทวี  โพธิผละ หรือ นายอักกโชต  ระตินัย

๓.๗ คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงินของสำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดย นายอักกโชต  ระตินัย หรือนางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ

๓.๘ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่ง เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ...... โดยนางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย เข้าร่วมประชุม

๔. การร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               ๔.๑ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม                            ๑ ครั้ง

               ๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                                    ๖ ครั้ง

               ๔.๓ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร                                          ๑ ครั้ง

               ๔.๔ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                         ๒ ครั้ง

               ๔.๕ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ                                       ๕ ครั้ง

               ๔.๖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ              ๑ ครั้ง

               ๔.๗ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม                                           ๔ ครั้ง

               ๔.๘ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน                                           ๑ ครั้ง

               ๔.๙ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                  ๑ ครั้ง

               ๔.๑๐ สถาบันคีนันแห่งเอเซียฯ                                                        ๓ ครั้ง

๔.๑๑ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา                                                  ๑ ครั้ง

๔.๑๒ สำนักงาน กสทช.                                                                               ๑ ครั้ง

๔.๑๓ ไทยพีบีเอส                                                                                       ๑ ครั้ง

๔.๑๔ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ                                                               ๑ ครั้ง

๕. กิจกรรมสำคัญ

               ๕.๑ ร่วมจัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ระหว่าง ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
จัดประกวดคำขวัญ “สร้างสำนึกเพื่อผู้บริโภค” มีผู้สนใจร่วมเขียนคำขวัญ ๗๕ คำขวัญ ได้รับของชำร่วยทุกคน
คณะกรรมการฯ ตัดสินส่งเงินรางวัลไปให้ทางธนาณัติ ปณ. ตั้งแต่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้

“ชนะเลิศ” ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่ “หมั่นตรวจดูสินค้า กล้าปกป้องสิทธิ อ่านฉลากเป็นนิจ อย่าคิดเชื่อโฆษณา” เขียนโดย
ด.ญ.กัณฐิกา  จันแย้ อายุ ๑๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๔ ถนนพะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
โทร. ๐๘๗-๕๒๑-๑๔๓๓

“ชมเชย” ๒ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท ได้แก่ “อย่าตกเป็นเหยื่อผู้บริโภค ด้วยการรู้จักคิด รู้จักเลือก” เขียนโดย
น.ส.ปาลิตา  จันทโชติ อายุ ๓๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๐ ซอยประชานุกูล ซอย ๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขต
บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ โทร. ๐๘๑-๕๖๔-๙๐๙๗

และ “สร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย” เขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  เดชมิตรา อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้าน
เลขที่ ๓๐/๒ ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงสามเสน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ โทร. ๐๘๔-๑๒๒-๐๗๒๙

               ๕.๒ โครงการมัคคุเทศก์น้อยร้อยดวงใจสานสังคม ณ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ต.บางกร่าง   
อ.เมือง จ.นนทบุรี มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้าร่วมโครงการ ๒๐ คน ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน
ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

               ๕.๓ โครงการรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งเสนอโดย นางชูเนตร 
ศรีเสาวชาติ และได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ๑ ใน ๒๐ โครงการจากทั้งหมด ๘๐ โครงการ ให้สัมภาษณ์แก่เจ้าหน้าที่
โครงการเพิ่มเติม ณ ที่ตั้งองค์กร เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ด้วยแล้ว โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี โพธิผละ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภัสร์  พากเพียรกิจวัฒนา  และนางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ ณ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

               ๕.๔ โครงการผู้หญิงกลิ้งโลก ซึ่งเสนอโครงการสร้างสุขนิสัยเด็กไทยสู่ความปลอดภัยในการบริโภค เสนอ
โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ และคณะ รวม ๔ คน ได้แก่ นางนิเวศน์  ปัจจุสมัย  นางสาวจิรภา  โซวจินดา และนาง
ลักษมี  ปวราจารย์

               ๕.๕ การเปิดเว็บไซต์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์

                              www.consumerprotection.or.th

                              email: consumerprotection2521@gmail.com

๕.๕.๑ การให้คำปรึกษา  การรับเรื่องร้องเรียน และนำเสนอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

สมาคมฯ รับเรื่องร้องเรียนทางอีเมล์ในชื่อ consumerprotection2521@gmail.com ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  และมีการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้บริโภค เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและ
การคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค โดยสมาคมฯ  นำเสนอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน
๒ เรื่อง ดังนี้

๑)  เรื่องร้องเรียนการซื้อโทรศัพท์มือถือของ นายวิเชียร บุญกิตติคุณ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔  ซึ่ง สคบ.ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน เลขที่รับหนังสือร้องเรียน ๒๑๒๓๗ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒)  เรื่องร้องเรียนการใช้โทรศัพท์ เครือข่ายทรู แล้วเกิดปัญหาเรื่องการโอนสายของ    นายอรรณพ  แก้วขาว เมื่อวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ซึ่ง สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียน  เลขที่รับหนังสือร้องเรียน ๒๒๑๓๐ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ฉลาก เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

๕.๕.๒ การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  จากการเปิดเว็บไซด์ของสมาคมในชื่อ
 www.consumerprotection.or.th  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีเนื้อหา สาระโดยสรุป ดังนี้

๑.) สิทธิและหน้าที่ผู้บริโภค  

๒.) สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค  แบ่งออกเป็น  ๕ ด้าน ได้แก่                   

:-ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ                       

: ด้านบริการทางการแพทย์                      

:-ด้านอสังหาริมทรัพย์                             

:-ด้านกิจการโทรคมนาคม                       

:-ด้านอื่น ๆ                                         

๓.) ข่าวสารที่ผู้บริโภคควรรู้  จากแหล่งข่าว ๔ ส่วน คือ

:-หนังสือพิมพ์ทั่วไป

:-หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

:-หน่วยงานด้านสุขภาพ อนามัย สาธารณสุข

:-เครือข่าย องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

๔.) บทความที่ผู้บริโภคควรรู้  จากแหล่งข้อมูล ๕ ส่วน คือ

:-จากการเขียนของกรรมการสมาคม     

:-หนังสือพิมพ์ทั่วไป                   

:-หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

:-หน่วยงานด้านสุขภาพ อนามัย สาธารณสุข

:-เครือข่าย องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

๕.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค           

๖.) ความก้าวหน้าขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค                            

๗.) การร้องเรียนของผู้บริโภค    

๘.) ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม

จากการเปิดเว็บไซด์ของสมาคม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  มีสถิติผู้เข้าชม
เว็บไซต์ ดังนี้

- จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น  ๖๑,๖๔๘ คน 

- จำนวนผู้เปิดอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น ๗๐,๗๙๘ คน

จำแนกเป็นเรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ ดังนี้

ลำดับหนึ่ง  ข่าวสารเกี่ยวกับผู้บริโภค 

ลำดับสอง  บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค   

ลำดับสาม  สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค  ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้านบริการทาง

การแพทย์

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 03/07/2024
สถิติผู้เข้าชม1,767,955
Page Views2,034,148
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
view