http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                                    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
                         อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
   โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

ตรวจหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวทิ้ง 60 ยี่ห้อ พบ 2 ใน 3 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จี้ อย.รุกจัดการด่วน


30 พ.ย.2564- สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) และเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค (ANCA) จัดแถลงการตรวจสอบคุณภาพหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ในห้องปฏิบัติการ ที่นำมาจากการสุ่มตัวอย่างสินค้าที่วางขายตามร้านค้าทั่วไปจำนวน 60 ยี่ห้อ พบว่า 2 ใน 3 ของหน้ากากอนามัยที่สุ่มทดสอบหลายยี่ห้อไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน มอก. ขณะที่มีหน้ากากที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่เป็นไปตามโฆษณามี 7 ยี่ห้อ
         สืบเนื่องมาจากที่มีผู้บริโภคร้องเรียนไปยัง คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ในประเด็นข้อสงสัยด้านประสิทธิ
ภาพหน้ากากอนามัยที่ประชาชนใช้เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ซึ่งมี ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เคยออกมากล่าวว่า การร้องเรียนครั้งนี้เกิดจาก ในช่วงที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อเชื้อโควิด – 19 ใน
ระลอกที่สามมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ประชาชนทั่วไปจะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างครบถ้วน เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ด้านนอก ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ทำงานที่บ้าน แต่ยังมีการติดเชื้อกันมาก และตั้งข้อสงสัยว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้กันทั่วไป อาจไม่มีประสิทธิที่ดีเพียงพอในการ
ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงเสนอมายัง สอบ. เพื่อให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานหน้ากากอนามัยที่วางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
         ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า การทดสอบครั้งนี้เริ่มจากการสุ่มซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์
หน้ากากอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียว ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในท้องตลาด โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง 3 ตุลาคม 2564 อีกทั้งตัวอย่างผลิต
ภัณฑ์ที่นำมาทดสอบทดสอบในครั้งนี้เป็นการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ยี่ห้อ แบ่งเป็น หน้ากาก
อนามัยระดับใช้งานทั่วไป จำนวน 14 ยี่ห้อ หน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และหน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้าน
ศัลยกรรม (Surgical Grade) จำนวน 27 ยี่ห้อ และ หน้ากากกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ มาตรฐาน N95 หรือ KN95 จำนวน 19 ยี่ห้อ เพื่อทดสอบประสิทธิ
ภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ขนาด 0.1 ไมครอน และอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน รวมถึงการทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ
(Air Permeability) หรือการทดสอบด้านการหายใจ (Pressure Difference)
           หลังจากนั้น ได้นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่งตรวจวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่ 1 หน้ากาก
อนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียวที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2424 – 2562 ในความเป็นจริงนั้นสามารถแบ่งประเภทตามระดับการป้องกันได้ 3 ระดับ แต่
หน้ากากอนามัยที่นำมาทดสอบในครั้งนี้นั้นสามารถแบ่งได้เพียง 2 ระดับเท่านั้น ได้แก่ ระดับใช้งานทั่วไป และ ระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade)
รวมกับระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ หน้ากากที่ระบุว่าเป็นกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ ชนิดกรองอนุภาค
ที่ระบุมาตรฐาน N95 หรือ KN95 ตาม มอก. 2480 – 2562

จากผลการทดสอบหน้ากากอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียว แบ่งประเภทตามมาตรฐาน มอก. 2424 – 2562 กลุ่มที่ 1 พบว่า ระดับใช้งานทั่วไป กำหนดให้หน้ากากอนามัย
มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ค่าผลต่างความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H2O/cm2 พบว่า มี 3 ยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว คือ ยี่ห้อ LOC,
Medicare Plus และ Iris Ohyama ซึ่งยี่ห้อ Iris Ohyama เป็นยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา เนื่องจากมีการโฆษณาว่ามีประสิทธิภาพการ
กรองอนุภาค (PFE 99%) แต่ผลทดสอบที่ออกมาของยี่ห้อดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 0.1 ไมครอน เพียงร้อยละ 97.47

ส่วนยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับหน้ากากอนามัยระดับใช้งานทั่วไป มีจำนวน 11 ยี่ห้อ ได้แก่ 1) Zion, 2) Lepono, 3) Bestsafe, 4) I-Tec, 5) 3M, 6) Asproni, 7) Fidens (กล่องชมพูขาว), 8) Life Mask, 9) Microtex, 10) Lanzhi และ 11) Yamada
ระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และ ระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) กำหนดให้หน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ค่าผลต่างความดันไม่เกิน 5.0 mm H2O/cm2 พบว่า มียี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 ยี่ห้อ ได้แก่ ยี่ห้อ Nam Ah, Double A Care และ TCH
           ส่วนยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับหน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม มีจำนวน 24 ยี่ห้อ ได้แก่ 1)Next Health, 2) Union Beef, 3) Fidens (กล่องชมพูเข้ม), 4) Live SEF, 5) Welcare, 6) Nice Mask, 7) Topvalue Bestprice, 8) Medimask, 9) Betex, 10) Fresh Plus (กล่องสีฟ้า), 11) เคนโกะ, 12) G lucky, 13) Hyguard, 14) Hi-care, 15) Fresh Plus (กล่องสีเขียว), 16) Fresh Plus (กล่องสีน้ำเงิน), 17) KSG (ซองเขียวเข้ม), 18) KF (ซอง), 19) Miss Med, 20) Exta, 21) KF (กล่อง), 22) Watsons, 23) Nice Mask (กล่องสีเขียวอ่อน) และ 24) Betex
       กลุ่มที่ 2 หน้ากากที่ระบุว่าเป็นกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ ชนิดกรองอนุภาค ที่ระบุมาตรฐาน N95 หรือ KN 95 ที่มีข้อกำหนดตามมาตรฐาน มอก. 2480 – 2562 กำหนดประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ผลต่างความดันไม่เกิน 35 mmH2O พบว่า ยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวน 7 ยี่ห้อ ได้แก่ ยี่ห้อ Minicare, ตรางู, One care, 3M, Welcare Black Edition, Ease mask zero และ Pharmatex
      และมียี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา ได้แก่ ยี่ห้อ ไคเทคิ การ์ด รุ่นซาวายากะ, Ease Mask Zero (Alco), KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm, Watsons และ Link care
      ส่วนยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับหน้ากากที่อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ มีจำนวน 6 ยี่ห้อ ได้แก่ 1) Cuwin Mask, 2) Cuwin Mask (True Shopping), 3) Mini care, 4) Pharmatex, 5) Nobel mask และ 6) ซีพีทีโคว่า       นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวเสริมว่า ผลการทดสอบครั้งนี้จะช่วยทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่เพียงพอ และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงสินค้าที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานและส่งต่อข้อมูลผลการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

        สำหรับ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical mask หรือ Surgical mask) และหน้ากากอนามัยชนิด N95 หรือสูงกว่า ที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป มีมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดนั้น ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงจะต้องมาขออนุญาตกับ อย. ในส่วนของสถานที่ผลิตและนำเข้าก่อนที่จะผลิตหรือจัดจำหน่าย และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 ระบุว่า หากเป็นหน้ากากอนามัยที่ผลิตหลังวันที่ 31 ตุลาคม2564 จะต้องระบุเลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้ง รายการละเอียด หรือเลขที่ใบรับจดแจ้ง และหน้ากากอนามัยที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องแสดงฉลากบนหน้ากากอนามัยด้วย
          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลเช่นกันคือ หน้ากากอนามัยชนิดใช้ทั่วไปที่ประชาชนจำนวนมากใช้ มีการกำกับด้านราคาเพียงอย่างเดียวขณะที่มาตรฐานเป็นเพียงความสมัครใจ อีกทั้งจากการตรวจสอบข้อมูลของหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. ระบุอยู่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม อย. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จะต้องรีบเร่งหามาตรการการควบคุมคุณภาพหน้ากากอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค ทั้งนี้ การดำเนินการเหล่านี้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ สอบ. ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนผู้บริโภค มีอำนาจคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในทุกด้าน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ สอบ. จัดทำเพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ มีดังนี้

  1. ให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดให้ หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวเป็นมาตรฐานบังคับ และมีบทกำหนดโทษในกรณีที่ ผู้ประกอบการทำการฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิผู้บริโภค
  2. ให้ อย. ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  3. ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ กำหนดมาตรฐานตาม มอก. 2424 – 2562 เป็นเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของสินค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว
  4. ให้เจ้าของแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ มีมาตรการสนับสนุนการเสนอขายหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว เฉพาะที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่มีผลกระทบกับสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  5. ให้ สคบ. ควบคุมฉลากบรรจุภัณฑ์ หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อกำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามการแบ่งประเภทของชั้นคุณภาพ ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับคุณภาพ
https://www.thaipost.net/education-news/35765/

                                  ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นการจัดประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด 19  โดยมีการรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พศ. 2562  และรายงานผลการจดแจ้งสถานะองค์กรของสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการจดแจ้ง
สถานะองค์กรดังกล่าว และรายงาน
ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานประจำปี 2564 ของสมาคม  รวมทั้งหารือประเด็นปัญหากรณีการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ ซึ่งในสถานการณ์โควิด 19 ระบาดนี้ มีการร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมาก เพื่อหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภค     
 

                                            ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22กรกฎาคม 2564 เป็นการจัดประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด 19  โดยรายงานความคืบหน้าการจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภคของสมาคม เพื่อเข้าเป็นองค์กรในสภาองค์กร
ของผู้บริโภคตาม
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ. 2562 
และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม รายงาน
สถานะการเงิน งบดุล และเสนอผู้สอบบัญชีสมาคม รวมทั้งแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

                                      ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ 
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นการจัดประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19  โดยพิจารณาเรื่องสถานการณ์ทางการเงิน การปรับปรุงบัญชีของสมาคมและการติดต่อ ประสานงานการ
ทำธุรกรรมกับธนาคารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานสมาคม     
       
       
       

 
  

 

ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วม อย. และ สสจ. ภูเก็ต ทลายโรงงานลักลอบผลิ...

| อ่าน 10 ครั้ง
ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วม อย. และ สสจ. ภูเก็ต ทลายโรงงานลักลอบผลิต ยาแก้ไอสวมทะเบียนตำรับยา มูลค่าของกลาง...

 
   

ห่วงสูดดมก๊าซหัวเราะ ทำลายระบบประสาท

| อ่าน 10 ครั้ง
ห่วงสูดดมก๊าซหัวเราะ ทำลายระบบประสาท ลูกโป่งอัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ หรือที่เรียกว่าก๊าซหัวเราะ กลับมาร...

 
 

ย้ำสวมหน้ากากถูกวิธี ถูกประเภท ลดการแพร่เชื้อโควิด-19

| อ่าน 6 ครั้ง
ย้ำสวมหน้ากากถูกวิธี ถูกประเภท ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนสวมหน้...

 
   

เรียนรู้และเข้าใจ โรคมะเร็งปอด

| อ่าน 6 ครั้ง
เรียนรู้และเข้าใจ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย แต่สาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่ อ...

 
 

ออกแบบเมืองสุขภาพ รับสังคมสูงวัย

| อ่าน 6 ครั้ง
ออกแบบเมืองสุขภาพ รับสังคมสูงวัย การออกแบบเมืองที่เป็นมิตร เพื่อรองรับสังคมสูงวัย เราสามารถพัฒนาปรั...

 
   

เสนอเก็บภาษีความเค็ม ป้องกันโรคไต

| อ่าน 10 ครั้ง
เสนอเก็บภาษีความเค็ม ป้องกันโรคไต พฤติกรรมกินเค็ม ทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไป เพิ่มความเสี่ย...

 
 

ATK เป็นขยะติดเชื้อ แนะกำจัดอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงโควิด-19

| อ่าน 6 ครั้ง
ATK เป็นขยะติดเชื้อ แนะกำจัดอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่ใ...

 
   

ย้ำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค

| อ่าน 10 ครั้ง
ย้ำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค เร่งป้อ...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

โรคยอดฮิตเกี่ยวกับจมูก

(20/08/2564)
โรคยอดฮิตเกี่ยวกับจมูก จมูกเป็นอวัยวะสำคัญในระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ เพราะอา...

 
 

สูงวัยกินดี มีภูมิต้านโควิด

(12/09/2564)
สูงวัยกินดี มีภูมิคุ้มกันต้านโควิด ผู้สูงวัยจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด และถ้าติดแล้วจะมีค...

 
   

ออกกำลังกายกับ Heart Rate

(12/09/2564)
ระดับการออกกำลังกายกับ Heart Rate ที่เหมาะสม รู้หรือไม่ การรู้อัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจเวลาที่เราอ...

 
 

สีอุนจิ บ่งชี้สุขภาพ

(12/09/2564)
สีอุนจิ บ่งชี้สุขภาพ น้อยคนที่จะก้มลงดูและสังเกตลักษณะ สี ของอุจจาระที่ขับถ่ายออกมา แต่รู้ไหมว่าอุจ...

 
   

4 วิธีดึงพลังกายและใจ

(12/09/2564)
4 วิธีดึงพลังกายและใจ ให้กลับมาสู้ได้อีกครั้ง กรมสุขภาพจิตมักจะใช้คำว่าเราต้อง “อึด ฮึด สู้&r...

 
 

ภาวะโรคสายตาสั้นเทียม

(08/10/2564)
ชวนรู้ ภาวะโรคสายตาสั้นเทียม กรมการแพทย์โดยรพ.เมตตาฯ เตือนในโลกยุค social media คนไทยใช้เวลาค้นคว้า...

 
   

มะเร็งตับพบมากในคนไทย

(08/10/2564)
มะเร็งตับ พบมากเป็นอันดับหนึ่งของคนไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เผยว่า มะเร็งตับ พบมากเป็นอ...

 
 

แนวทางป้องกันอัลไซเมอร์

(08/10/2564)
8 แนวทางป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าผู...

 
   

รอบรู้เรื่องนม เครื่องดื่มมีติดบ้าน

(08/10/2564)
รอบรู้เรื่องนม เครื่องดื่มที่มีติดไว้ทุกบ้าน นมเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ทุกเพศ...

 
 

โรคสะเก็ดเงิน

(13/11/2564)
โรคสะเก็ดเงิน เรียนรู้เข้าใจไม่ใช่โรคติดต่อ โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เป็น หนึ่งในโรคที่ต้องดูแลและ...

 
   

ไม่เค็ม ก็มีโซเดียม

(13/11/2564)
ไม่เค็ม ก็มีโซเดียม โซเดียมไม่ได้มีเเค่ในเกลือหรือเครื่องปรุงรสเท่านั้น เเต่โซเดียมมีหลายรูปแบบที่ถ...

 
 

สร้างเด็กสมองดี

(13/11/2564)
สร้างเด็กสมองดี ด้วยวิธีเซิร์ฟแอนด์รีเทิร์น เซิร์ฟ แอนด์ รีเทิร์นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใ...

 
   

วิธีดูแลเด็กโดยใช้พลังบวก

(13/11/2564)
9 วิธีดูแลเด็กโดยใช้พลังบวก หัวใจสำคัญของการเลี้ยงดูลูกด้วยพลังบวก คือ การใช้ความรัก ความไว้วางใจ ก...

 
 

สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง

(27/11/2564)
อันตรายที่แฝงอยู่ในสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง อันตรายที่แฝงอยู่ในสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง - สารไฮโดร...

 
   

กินปลามีประโยชน์อย่างไร

(27/11/2564)
กินปลามีประโยชน์อย่างไร การกินข้าวกินปลา อยู่ในวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยมาตลอดมีหลักฐานทางวิชาการ...

 
 

ผลเสียเมื่อใช้เทคโนโลยีไม่ระวัง

(27/11/2564)
6 สิ่งที่ส่งผลเสีย เมื่อใช้เทคโนโลยีอย่างไม่ระวัง แม้ทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิต ช่วยอ...

 
   

เลือกรถโดยสารให้ปลอดภัย

(27/11/2564)
เลือกรถโดยสารอย่างไรให้ปลอดภัย ชีวิตกับการเดินทางเป็นของคู่กัน การเดินทางในแต่ละครั้ง จึงเป็นสิ่งสำ...

 
 

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
   

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2562
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 30/11/2021
สถิติผู้เข้าชม1,289,086
Page Views1,514,821
« December 2021»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
view