http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุน
รณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตัน
ต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวันหรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วน
เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้ พบว่า
ขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัดไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะ
ใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม
ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุ
ของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน ,
กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้น
หากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติก
ได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย
ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560

พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 60 วัน

วันที่ 11 ก.ค.2560 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 มีสาระ
สำคัญเพื่อควบคุมการโฆษณา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ การให้ข้อมูลอาหาร ซึ่งหมายถึง นม หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหาร อาหารเสริม
เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 เดือน และเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 12 เดือน - 3 ปี

โดยข้อห้ามสำคัญคือ ห้ามโฆษณาอาหารสำหรับเด็กเล็กที่เข้าข่ายสร้างความเชื่อมโยง และทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นอาหารสำหรับทารก หรือเหมาะ
สำหรับใช้เลี้ยงทารกในสื่อโฆษณา

ส่วนการส่งเสริมการตลาดนั้น ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทน กระทำการ 4 ข้อ ได้แก่

1.ห้ามแจกหรือให้คูปองหรือสิทธิส่วนลด ขายพ่วงแลกเปลี่ยนหรือให้ของขวัญของรางวัล

2.ห้ามแจกอาหาร และอาหารตัวอย่างไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.ห้ามให้อาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัว

4.ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนหรือแนะนำให้ใช้อาหารสำหรับทารก
หรือเด็กเล็ก

ขณะที่พฤติกรรมและข้อห้ามของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดใน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1.เสนอของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข เว้นแต่การทำตามประเพณีหรือธรรมจรรยาตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.จัดหรือให้การสนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก แก่หน่วยบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข
หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีบุตรที่เป็นทารกหรือเด็กเล็ก เว้นแต่เป็นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียน
การสอนเกี่ยวกับสุขภาพของแม่และเด็ก ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3.สาธิตหรือสนับสนุนการสาธิตการใช้อาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กในหน่วยบริการสาธารณสุขหรือสถานที่อื่นใดเพื่อหวัง
ประโยชน์ทางการค้า ซึ่งประเด็นข้อห้ามดังกล่าวยกเว้นกับการรักษาทารกหรือเด็กเล็กในทางการแพทย์

4.บริจาคอาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข ยกเว้นการบริจาคเพื่อผู้ป่วย
เฉพาะโรค หรือผู้มีความผิดปกติของร่างกาย และการบริจาคในกรณีจำเป็น

ขณะที่บทกำหนดโทษผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารก หรือตัวแทน จะมีอัตราโทษปรับต่อพฤติกรรม ๆ ละ
1 แสน ไปจนถึง 3 แสนปรับ สำหรับโทษที่พบการโฆษณาชี้ชวนจะมีบทลงโทษที่หนัก คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน
1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส่วนการตรวจสอบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมาย หากผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้ถือว่ามีความผิด ต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
https://news.thaipbs.or.th/content/264252
คลิกดู ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560   

                                          

                                    

                                                                     

                                                         

            

                

                                                                                

                                             

 

พม.เตรียมพร้อม รับสังคมสูงวัย

| อ่าน 0 ครั้ง
พม.เตรียมพร้อม รับสังคมสูงวัย พม.ปลื้มจัดงาน Thailand Social Expo 2018 สำเร็จเกินคาด เตรียมพร้อมรับ...

 
   

อันตราย ชำแหละขยะพิษผิดวิธี

| อ่าน 0 ครั้ง
อันตราย ชำแหละขยะพิษผิดวิธี กรมอนามัย ย้ำ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ อันตรายต่อระบบสมอง ระบบเลือด เข้าร่างกา...

 
 

เตือน ไม่ควรซื้อยาหยอดตามาใช้เอง

| อ่าน 0 ครั้ง
เตือน ไม่ควรซื้อยาหยอดตามาใช้เอง กรมการแพทย์ชี้อันตรายจากการซื้อยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์มา...

 
   

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาผิดวิธีอาจพิการ

| อ่าน 0 ครั้ง
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาผิดวิธีอาจพิการ สสจ.ปากน้ำเตือนประชาชนรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นป...

 
 

แนะยึดหลัก “3เก็บ ป้องกัน3โรค” หลังฝนตก-มีน้ำขัง

| อ่าน 0 ครั้ง
แนะยึดหลัก “3เก็บ ป้องกัน3โรค” หลังฝนตก-มีน้ำขัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประ...

 
   

เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมดูแลสุขภาพ

| อ่าน 0 ครั้ง
เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมดูแลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมดูแลสุขภาพ รักษ...

 
 

เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อรองรับยุท...

| อ่าน 0 ครั้ง
เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัล...

 
   

อย.เตือนอย่าเชื่อ เอริส!!! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม โฆษณาเกิน...

| อ่าน 0 ครั้ง
อย.เตือนอย่าเชื่อ เอริส!!! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม โฆษณาเกินจริง พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอริส ดีท็อกซ...

 
 

โรคซิฟิลิส

(30/06/2561)
โรคซิฟิลิส โดย Porraphat Jutrakul โรคซิฟิลิส พบน้อยกว่าหนองในแต่ทำให้เกิดความเสียหายได้ร้ายแรง...

 
   

โรคหนองในคืออะไร?

(30/06/2561)
โรคหนองใน คืออะไร? โดย Porraphat Jutrakul โรคหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่พบม...

 
 

ท้องผูก..ป้องกันได้

(07/07/2561)
ท้องผูก..รู้ก่อนป้องกันได้ โดย Thianthip Diawkee ระบบการขับถ่ายถือเป็นสัญญาณเตือนและบ่งบอก...

 
   

พาวเวอร์เจล ผ้าห่มฉุกเฉิน

(07/07/2561)
รู้จักพาวเวอร์เจล & ผ้าห่มฉุกเฉิน โดย Thianthip Diawkee หลังจากเฝ้ารอปฏิบัติการค้นหานักเ...

 
 

รอยคล้ำ รอบดวงตา

(07/07/2561)
รอยคล้ำ รอบดวงตา โดย Thianthip Diawkee รอยดำคล้ำใต้ตาที่เป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิง โดยทั่วไปจะไม่...

 
   

จะแปรงฟันเมื่อไหร่ดี?

(07/07/2561)
จะแปรงฟันเมื่อไหร่ดี? โดย Porraphat Jutrakul ในการสำรวจทันตสุขภาพของประชาชนคนไทย ในท้องถิ่นต...

 
 

7 สัญญาณเสี่ยงมะเร็ง

(18/07/2561)
เตือนภัย 7 สัญญาณเสี่ยงมะเร็ง โดย Chomnapas Wangein สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ห่วงใยประ...

 
   

โรคมนุษย์ตึก

(18/07/2561)
โรคมนุษย์ตึก โดย Porraphat Jutraku คนที่ทำงานใช้เวลามากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาใน แต่ละวันอยู่ในอ...

 
 

แพ้เครื่องประดับ

(18/07/2561)
แพ้เครื่องประดับ โดย Thianthip Diawkee เครื่องประดับที่ทำด้วยวัตถุโลหะ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อ...

 
   

ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

(18/07/2561)
วิธีป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ โดย Porraphat Jutrakul โรคอาหารเป็นพิษ มักเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วใน...

 
 

โรคขาดวิตามินเอ

(10/08/2561)
โรคขาดวิตามินเอ โดย Chomnapas Wangein วิตามินเป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่สิ่ง...

 
   

คนขี้ลืม

(10/08/2561)
คนขี้ลืม โดย Porraphat Jutrakul ความจำจะเกี่ยวกับเรื่องสมองเป็นหลัก ซึ่งกระบวนการจำมีตั้งแต่...

 
 

3 วิธีกระตุ้น EQ

(10/08/2561)
3 วิธีกระตุ้น EQ โดย Porraphat Jutrakul EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญกว่าที่เราคิด เพร...

 
   

ถั่วพู

(10/08/2561)
ถั่วพู โดย Thianthip Diawkee ถั่วพู มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Psophocarpus tetragonolobus (L) DC....

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 10/08/2018
สถิติผู้เข้าชม959,675
Page Views1,126,305
« August 2018»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
By สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ที่ตั้ง : อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-5873286 มือถือ : 081-6209080 แฟกซ์ : 02-7114855 อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com . Copyright 2005-2017 All rights reserved.
 
view