http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

 องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                                    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
       อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

                                               สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคได้รับรางวัล ORYOR Best Network Award
                                         ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชนคณะทำงานภาคประชาชน อย.ปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างความรอบรู้
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายชุมชน และเครือข่าย อย.
น้อย ที่มีผลงานโดดเด่นดีเยี่ยม ณ ห้อง Diamond room
ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
เวลา 9.00-15.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกเครือข่ายทั่วประเทศในการสร้างผลงาน
ที่เป็นเลิศและยั่งยืน 
หวังผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและนำไปสู่การมีสุขภาพดี โดยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือ
ข่าย ได้แก่ สถานศึกษาโรงเรียน อย.น้อย ชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) หรือเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครือข่ายภาค
ประชาชน ประกอบด้วย 6 กลุ่ม
ทั้ง  ผู้ประกอบการ ภาควิชาการ ภาครัฐ สื่อมวลชน องค์กรผู้บริโภค และองค์กรวิชาชีพ  ซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานได้ให้ความ
ร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      โดย 
ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ นายกสมาคมเข้ารับรางวัล ORYOR Best Network Award ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน และ นางสาววารุณี
ธนวรานิช สาราณียกร รับ
ประกาศเกียรติคุณผู้แทนหน่วยงานภาคประชาชนดีเด่น เป็นผลงานของสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน
ถึง 50 ปี ซึ่ง
ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก ทั้งอดีตและปัจจุบัน ได้ร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  และผลงานสมาคมได้รับรางวัล
มา
โดยตลอด และสมาคมจะดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปตามเจตนารมณ์การก่อตั้งสมาคมที่จะพิทักษ์ผู้บริโภคโดยผู้บริโภค เพื่อผู้บริโภค รู้รักษ์ปกป้อง
สิทธิของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรมและประหยัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค
                            

            ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256ุ6  และประชุมครั้งที่ 2/2565

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256ุ6  และประชุมครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ประชุมโดยระบบไลน์กลุ่มกรรมการ
สมาคม มีกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุม 22 คน โดยมีผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประชุมด้วย ตามข้อบังคับสมาคมเพื่อพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่แทนกรรมการชุดเดิม ที่จะครบวาระในเดือนเมษายน 2566  และพิจารณาแผนการดำเนินงานสมาคมประจำปี 2566 และรายงาน
สถานการณ์การเงินปี 2565 รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

สภาองค์กรของผู้บริโภคนำเสนอแบบเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
ที่มา: สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

       

                             
                            
                      
                             

                 
                            

คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดูรายละเอียดตามลิงค์นี่

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูรายละเอียดตามลิงค์นี้ 

เติมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย ดูรายละเอียดลิงค์นี้ https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=720357689327777              

 

แนะวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ‘รู้เลข รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคไ...

| อ่าน 3 ครั้ง
แนะวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ‘รู้เลข รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธา...

 
   

โรงพยาบาลเลิดสิน เผยสาเหตุ“โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ”เกิดจ...

| อ่าน 1 ครั้ง
โรงพยาบาลเลิดสิน เผยสาเหตุ“โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ”เกิดจากอะไร โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมื...

 
 

สสส. หนุน ‘วัดปลอดบุหรี่’ ขับเคลื่อนเพื่อสุขภาวะ

| อ่าน 1 ครั้ง
สสส. หนุน ‘วัดปลอดบุหรี่’ ขับเคลื่อนเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข...

 
   

คุมอาหาร-เครื่องดื่มกระทบสุขภาพเด็ก ห่วงโรคอ้วนพุ่งเร่งออกกฎ...

| อ่าน 1 ครั้ง
คุมอาหาร-เครื่องดื่มกระทบสุขภาพเด็ก ห่วงโรคอ้วนพุ่งเร่งออกกฎสกัดการตลาดนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชั...

 
 

กรมปศุสัตว์ลุยจับซากสัตว์เถื่อนนำเข้าผิด กฎหมาย แช่ฟอร์มาลิน...

| อ่าน 1 ครั้ง
กรมปศุสัตว์ลุยจับซากสัตว์เถื่อนนำเข้าผิด กฎหมาย แช่ฟอร์มาลินและโซดาไฟ เตรียมส่งร้านหมูกระทะ กรมปศุส...

 
   

อย.จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันข...

| อ่าน 2 ครั้ง
อย.จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์...

 
 

กรมควบคุมโรคเตือนโควิดยังขาขึ้น พบป่วยใหม่พุ่ง 2,356 คน ตายเ...

| อ่าน 2 ครั้ง
กรมควบคุมโรคเตือนโควิดยังขาขึ้น พบป่วยใหม่พุ่ง 2,356 คน ตายเพิ่ม 2 เท่า กรมควบคุมโรค เตือนสถานการณ์...

 
   

จุฬาฯ รับตรวจภูมิต้านทานโควิด-19 ฟรี 500 คน

| อ่าน 3 ครั้ง
จุฬาฯ รับตรวจภูมิต้านทานโควิด-19 ฟรี 500 คน หมอยง แจ้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิค คณ...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

โรคยอดฮิตเกี่ยวกับจมูก

(20/08/2564)
โรคยอดฮิตเกี่ยวกับจมูก จมูกเป็นอวัยวะสำคัญในระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ เพราะอา...

 
 

โรคสะเก็ดเงิน

(13/11/2564)
โรคสะเก็ดเงิน เรียนรู้เข้าใจไม่ใช่โรคติดต่อ โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เป็น หนึ่งในโรคที่ต้องดูแลและ...

 
   

สังคมสูงวัยกับโลกดิจิทัล

(12/02/2565)
สังคมสูงวัยกับโลกดิจิทัล ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ กล่าวว่า “ผู้สูงวัยในสังคมสมัยใหม่ หรือโลกดิจ...

 
 

ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเผยแพร่เดือนมีนาคม 2565

(07/04/2565)
สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน อย.ในเดือนมีนาคม 2565 ที่...

 
   

ตับถูกไขมันเกาะไม่ใช่เพราะเหล้า

(22/04/2565)
ตับถูกไขมันเกาะ ไม่ใช่แค่เพราะดื่มเหล้า!!! ภาวะไขมันเกาะตับในผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นชื่อเรียกรว...

 
 

ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2565

(05/06/2565)
สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน อย.ในเดือนพฤษภาคม2565 ที่...

 
   

ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2565

(13/06/2565)
สมาคมเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน อย.ในเดือนมิถุนายน2565 ที...

 
 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เสนอผลงานการดำเนินงานด้านผลิตภ...

(15/06/2565)
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคเสนอผลงานการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรม...

 
   

บริจาคโลหิตมีประโยชน์อย่างไร?

(16/05/2566)
บริจาคโลหิตมีประโยชน์อย่างไร? การบริจาคโลหิตไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโดย 1 คนจะบริจาคโลหิต ครั้...

 
 

เลิกบุหรี่ด้วยการแพทย์แผนไทย

(16/05/2566)
เลิกบุหรี่ด้วยการแพทย์แผนไทย ใคร ๆ ก็ทำได้ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มห...

 
   

ออกกำลังกายเวลาไหนดี

(16/05/2566)
ไขข้อสงสัย !? ออกกำลังกายเวลาไหน ดีกว่ากัน !! อีกหนึ่งข้อถกเถียงที่มีมาอย่างยาวนานที่สุดอีกหนึ่งป...

 
 

วิธีเลือกแปรงสีฟันดี

(16/05/2566)
เลือกแปรงสีฟันดี ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง สุขภาพฟันดีส่วนหนึ่งมาจากการเลือกแปรงที่ดี อยากมีฟันสะอาด เ...

 
   

เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไร

(02/06/2566)
เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไร แบบไม่เจ็บ และดีต่อสุขภาพ กล้ามเนื้อ คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายที่ช่วยออกแรงและ...

 
 

สูบบุหรี่เสี่ยงภาวะปอดรั่ว !!

(02/06/2566)
สูบ เสี่ยง รั่ว !! ระวังให้ดี ชอบสูบบุหรี่ เสี่ยงภาวะปอดรั่ว !! คนชอบสูบบุหรี่ ควรสังเกตอาการตัวเอง...

 
   

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
 

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
   

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
 

ตากระตุก

(20/10/2561)
ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย-ซ้ายดี โดย gidanan ganghair เพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ไหม? วันไหนอยู่...

 
   

คนไข้สะเก็ดเงิน

(26/10/2561)
หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน เพราะไม่ติดต่อ โดย Porraphat Jutrakul สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2562
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม1,614,108
Page Views1,859,678
« June 2023»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
view