http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

                               เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

                                                            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
                           อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
               โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุนรณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนเหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัด
ไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมี
สารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อ
ให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน , กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้นหากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติกได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g  

                                             พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป              

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0096.PDF

                                       พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่
ออกเป็นกฏหมายให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่เกิดจาการรวมตัวขององค์กรที่ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวง
หากำไร และ
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/2562/A/067/T_0022.PDF

      ประชุมคณะกรรมการสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ                                                         
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีการตอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาขอสัมภาษณ์นายกและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง" กระบวนการและปัจจัยสู่ความสำเร็จของโครงการภาครัฐและเอกชนร่วมลงทุน) ต่อจากนั้นรายงานผล
การจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ.๒๕๖๒  ซึ่งยังมีปัญหาในหลายองค์กร กำลังติดต่อ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และพิจารณาสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานและรายงานสถานะการเงิน รวมทั้งประเด็นปัญหาการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านมา  ต่อด้วยคณะกรรมการสมาคม 8 คนและกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 4 คนรวม 12 คนเดินทางไปเยี่ยมชมดูงานที่
ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง นนทบุรี เวลา 13.00-15.30 น

        

        

                               

 

      

                

                      

 

เน้นย้ำมาตรการสาธารณสุขควบคุมโควิด-19

| อ่าน 0 ครั้ง
เน้นย้ำมาตรการสาธารณสุขควบคุมโควิด-19 เน้นย้ำ 4 มาตรการสำคัญด้านสาธารณสุขควบคุมโรคโควิด-19 นพ.ธนรั...

 
   

แนะยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเ...

| อ่าน 0 ครั้ง
แนะยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ กรมควบคุมโรค กระทร...

 
 

อย. เรียกคืนยาโรคซึมเศร้า Norline tablets

| อ่าน 0 ครั้ง
อย. เรียกคืนยาโรคซึมเศร้า Norline tablets เสี่ยงออกฤทธิ์น้อย-ต้องกินเพิ่มจนเป็นอันตราย อย. เรียกคืน...

 
   

9 โรค 4 ภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน

| อ่าน 0 ครั้ง
9 โรค 4 ภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเตือนประชาชนในการป้องกันโรคและภ...

 
 

จัดรถพุ่มพวง แจกถุงยังชีพ ช่วงโควิด-19

| อ่าน 0 ครั้ง
จัดรถพุ่มพวง แจกถุงยังชีพ ช่วงโควิด-19 ผจว.ร่วมผบก.กต.ตร.จัดรถพุ่มพวง แจกถุงยังชีพปชช.ช่วงการแพร่ระ...

 
   

มาตรการสกัดโควิด-19 ในร้านนวด รับคลายล็อกเฟส 3

| อ่าน 0 ครั้ง
มาตรการสกัดโควิด-19 ในร้านนวด รับคลายล็อกเฟส 3 สบส.เผยเตรียมมาตรการป้องกันโควิดร้านนวดไว้พร้อมแล้ว ...

 
 

ตั้งเป้าตรวจโควิด-19 เชิงรุกทั่วประเทศ 1 แสนราย ภายใน มิ.ย.น...

| อ่าน 0 ครั้ง
ตั้งเป้าตรวจโควิด-19 เชิงรุกทั่วประเทศ 1 แสนราย ภายใน มิ.ย.นี้ เน้นเชิงรุกตั้งเป้าตรวจโควิด-19 ทั่ว...

 
   

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับรางวัล World No Tobacco Day...

| อ่าน 0 ครั้ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2020 จากองค์การอนามัยโลก 26 พฤษ...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

แนะ ปชช.ปรับตัวสู่วิถีใหม่

(10/05/2563)
แนะ ปชช. ปรับตัวสู่วิถีใหม่ New Normal แนะประชาชนปรับตัวใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normalซึ่งจะถือเป...

 
 

เกมเล่นในบ้านสู้โควิด-19

(10/05/2563)
20 เกมเล่นในบ้าน ดูแลจิตใจ สู้โควิด-19 การเล่นเกมในบ้าน นอกจากจะเสริมทักษะ พัฒนาการด้านต่าง ๆ แล้ว ...

 
   

ผื่นผิวหนังกับโรคโควิด -19

(10/05/2563)
ผื่นผิวหนังกับโรคโควิด -19 โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งในตระกูลโคโรนา โดยมีรายงานจากต่างป...

 
 

รร.สะอาด ปราศจากโควิด-19

(15/05/2563)
โรงเรียนสะอาด ปราศจากโควิด-19 โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน...

 
   

ตลาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

(15/05/2563)
ตลาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 “ลูกค้าท่านใดไม่สวมหน้ากากอนามัย แม่ค้าไม่ขายของให้นะจ๊ะ ใส่แมสกั...

 
 

เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

(15/05/2563)
เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน สวัสดีครับคือผมสงสัยว่าผมหายใจไม่อิ่มเหมือนกังวล มันเกี่ยวกับโคว...

 
   

มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง? หลัง COVID-19

(15/05/2563)
มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง? หลังเผชิญ COVID-19 ใครจะไปคิดว่าในยุคที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็...

 
 

เทคนิคเลือกซื้ออาหาร ในช่วงโควิด-19

(31/05/2563)
เทคนิคเลือกซื้ออาหาร ในช่วงโควิด-19 ในช่วงที่โควิด-19 ยังมีการระบาดอยู่ เราควรวางแผนเลือกซื้ออาหารส...

 
   

10 วิธี Social Distancing

(31/05/2563)
10 วิธี Social Distancing Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม คือการสร้างระยะห่างระหว่าง...

 
 

โควิด-19 ไม่น่ากลัว แค่ทำ 5 อย่างนี้

(31/05/2563)
โควิด-19 ไม่น่ากลัว แค่ทำ 5 อย่างนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำ 5 ด้านสำคัญ ในการสร้างเสริมส...

 
   

คาถาเเก้จิตตก ช่วงโควิด-19

(31/05/2563)
3 สร้าง 2 ใช้ คาถาเเก้จิตตก ช่วงโควิด-19 ความกังวลต่อสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด ควรรักษาระดับให้อยู่...

 
 

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
   

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
 

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
   

ตากระตุก

(20/10/2561)
ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย-ซ้ายดี โดย gidanan ganghair เพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ไหม? วันไหนอยู่...

 
 

คนไข้สะเก็ดเงิน

(26/10/2561)
หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน เพราะไม่ติดต่อ โดย Porraphat Jutrakul สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี...

 
   

สารปนเปื้อน อันตราย

(26/10/2561)
สารปนเปื้อน อันตรายที่คาดไม่ถึง โดย Thianthip Diawkee หลายคนอาจละเลยและคาดไม่ถึงว่า ถ้าร่างก...

 
 

พิษภัยจากผัก

(26/10/2561)
พิษภัยจากผัก โดย Porraphat Jutrakul ในการกินผักให้เกิดประโยชน์นั้น เราจะต้องคำนึงถึงความสะ...

 
   

รู้ทันฉลากสินค้า

(26/10/2561)
รู้ทันฉลากสินค้า โดย Thianthip Diawkee สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 31/05/2020
สถิติผู้เข้าชม1,035,750
Page Views1,237,588
« June 2020»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
view