http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุน
รณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตัน
ต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวันหรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วน
เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้ พบว่า
ขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัดไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะ
ใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม
ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุ
ของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน ,
กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้น
หากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติก
ได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย
ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560

พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 60 วัน

วันที่ 11 ก.ค.2560 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 มีสาระ
สำคัญเพื่อควบคุมการโฆษณา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ การให้ข้อมูลอาหาร ซึ่งหมายถึง นม หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหาร อาหารเสริม
เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 เดือน และเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 12 เดือน - 3 ปี

โดยข้อห้ามสำคัญคือ ห้ามโฆษณาอาหารสำหรับเด็กเล็กที่เข้าข่ายสร้างความเชื่อมโยง และทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นอาหารสำหรับทารก หรือเหมาะ
สำหรับใช้เลี้ยงทารกในสื่อโฆษณา

ส่วนการส่งเสริมการตลาดนั้น ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทน กระทำการ 4 ข้อ ได้แก่

1.ห้ามแจกหรือให้คูปองหรือสิทธิส่วนลด ขายพ่วงแลกเปลี่ยนหรือให้ของขวัญของรางวัล

2.ห้ามแจกอาหาร และอาหารตัวอย่างไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.ห้ามให้อาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัว

4.ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนหรือแนะนำให้ใช้อาหารสำหรับทารก
หรือเด็กเล็ก

ขณะที่พฤติกรรมและข้อห้ามของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดใน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1.เสนอของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข เว้นแต่การทำตามประเพณีหรือธรรมจรรยาตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.จัดหรือให้การสนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก แก่หน่วยบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข
หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีบุตรที่เป็นทารกหรือเด็กเล็ก เว้นแต่เป็นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียน
การสอนเกี่ยวกับสุขภาพของแม่และเด็ก ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3.สาธิตหรือสนับสนุนการสาธิตการใช้อาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กในหน่วยบริการสาธารณสุขหรือสถานที่อื่นใดเพื่อหวัง
ประโยชน์ทางการค้า ซึ่งประเด็นข้อห้ามดังกล่าวยกเว้นกับการรักษาทารกหรือเด็กเล็กในทางการแพทย์

4.บริจาคอาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข ยกเว้นการบริจาคเพื่อผู้ป่วย
เฉพาะโรค หรือผู้มีความผิดปกติของร่างกาย และการบริจาคในกรณีจำเป็น

ขณะที่บทกำหนดโทษผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารก หรือตัวแทน จะมีอัตราโทษปรับต่อพฤติกรรม ๆ ละ
1 แสน ไปจนถึง 3 แสนปรับ สำหรับโทษที่พบการโฆษณาชี้ชวนจะมีบทลงโทษที่หนัก คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน
1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส่วนการตรวจสอบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมาย หากผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้ถือว่ามีความผิด ต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
https://news.thaipbs.or.th/content/264252
คลิกดู ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560   

                   สคบ. จัดโครงการ “เฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศ"   
    

วันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. สคบ. จัดโครงการ “เฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศ ครั้งที่ 1 ณ
จังหวัดสุรินทร์” โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ และพล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าอันตราย” นอก
จากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การเฝ้าระวังและตรวจสอบฉลากสินค้า สินค้าอันตรายและสินค้า...ที่อาจไม่ปลอดภัย บริเวณพื้นที่ชายแดนของ
ประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน” โดยวิทยากรจากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สคบ.
             วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนผู้บริโภคได้รู้ เข้าใจ และทราบถึงความสำคัญของฉลาก
สินค้า ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆ รู้จักและมีส่วนช่วยสอดส่อง เฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าอันตราย รวมถึงสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย
ซึ่งอาจมีการลักลอบจำหน่ายในพื้นที่เขตชายแดน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ การจัดทำฉลากสินค้าให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

                                        

                                                   

                             

                                                                                      

                                   

 

“ไซบูทรามีน”ผลข้างเคียงสูง เสี่ยงโรคหัวใจ 2 เท่า

| อ่าน 3 ครั้ง
“ไซบูทรามีน”ผลข้างเคียงสูง เสี่ยงโรคหัวใจ 2 เท่า เปิดงานวิจัย “ไซบูทรามีน” ...

 
   

ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวัคซีน

| อ่าน 2 ครั้ง
ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวัคซีน เป็นที่ทราบกันดีว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2...

 
 

ตั้งเป้าลดโซเดียมในอาหาร

| อ่าน 1 ครั้ง
ตั้งเป้าลดโซเดียมในอาหาร ตั้งเป้าลดโซเดียมลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568 นำร่อง 4 กลุ่ม อาหารกึ่งสำเร็จรู...

 
   

ฮีโมฟีเลีย ผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วยการฉีดน้ำเหลืองทดแทน

| อ่าน 3 ครั้ง
ฮีโมฟีเลีย ผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วยการฉีดน้ำเหลืองทดแทน โรคฮีโมฟีเลีย หรือ โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก จัด...

 
 

เตือนประชาชนช่วงฝนฟ้าคะนอง ระวังเสี่ยงถูกฟ้าผ่า

| อ่าน 5 ครั้ง
เตือนประชาชนช่วงฝนฟ้าคะนอง ระวังเสี่ยงถูกฟ้าผ่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระมัดระวั...

 
   

แพทย์ชี้ “กิ้งกือไม่กัด แต่มีพิษ

| อ่าน 5 ครั้ง
แพทย์ชี้ “กิ้งกือไม่กัด แต่มีพิษ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี้ “กิ้งกือไม่กัด แต่มีพิ...

 
 

แนะสูงวัยดูแลช่องปาก ลดความเสี่ยงปอดอักเสบ

| อ่าน 3 ครั้ง
แนะสูงวัยดูแลช่องปาก ลดความเสี่ยงปอดอักเสบ แพทย์ชี้แนะผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อลดการสะสม...

 
   

เฝ้าระวังโรงติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

| อ่าน 3 ครั้ง
เฝ้าระวังโรงติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในช่วงนี้ โรคชิคุนกุนยา ได้ระบาดหนักใน จังหวัดสตูล ซึ่งโ...

 
 

ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสิว

(01/06/2561)
5 ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสิว โดย Thianthip Diawkee สิว มักจะเกิดขึ้นบ่อย และก่อความกังวลใจ หล...

 
   

เบาหวานในเด็ก&ผู้ใหญ่

(01/06/2561)
เบาหวานในเด็กและผู้ใหญ่ต่างกันหรือไม่ โดย Porraphat Jutrakul คำว่า "เด็กเป็นเบาหวาน"ก็เหมือน...

 
 

ปวดต้นคอโรคฮิต 4.0

(08/06/2561)
ปวดต้นคอโรคฮิตของคนยุค 4.0 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะเผชิญกับอาการปวดบริเวณต้นคอเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีสาเห...

 
   

หมอย้ำ กินไข่ทุกวัน

(08/06/2561)
หมอย้ำ กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย โดย Thianthip Diawkee ที่ผ่านมาอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก...

 
 

“อาการหลอน คลุ้มคลั่ง”

(08/06/2561)
“อาการหลอน คลุ้มคลั่ง” ต้องพบแพทย์ด่วน! โดย Thianthip Diawkee กรมสุขภาพจิตเผยผู้ที...

 
   

เข่าเสื่อม

(08/06/2561)
เข่าเสื่อม โดย Thianthip Diawkee เข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อย ในคนสูงอายุและคนอ้วน มักจะเป็นเ...

 
 

อาการปวดหัวของเด็ก

(30/06/2561)
อาการปวดหัวของเด็ก ที่ไม่ใช่เรื่องเด็ก ๆ "ปวดหัว" พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน แต่ส่วนใหญ่มักหายได้เอง ห...

 
   

ลูกในโลกโซเชียล

(30/06/2561)
ลูกในโลกโซเชียล…คนเดียวกับลูกเราหรือเปล่า โดย gidanan ganghair เป็นธรรมดา ในสายตาของพ่อ...

 
 

โรคซิฟิลิส

(30/06/2561)
โรคซิฟิลิส โดย Porraphat Jutrakul โรคซิฟิลิส พบน้อยกว่าหนองในแต่ทำให้เกิดความเสียหายได้ร้ายแรง...

 
   

โรคหนองในคืออะไร?

(30/06/2561)
โรคหนองใน คืออะไร? โดย Porraphat Jutrakul โรคหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่พบม...

 
 

ท้องผูก..ป้องกันได้

(07/07/2561)
ท้องผูก..รู้ก่อนป้องกันได้ โดย Thianthip Diawkee ระบบการขับถ่ายถือเป็นสัญญาณเตือนและบ่งบอก...

 
   

พาวเวอร์เจล ผ้าห่มฉุกเฉิน

(07/07/2561)
รู้จักพาวเวอร์เจล & ผ้าห่มฉุกเฉิน โดย Thianthip Diawkee หลังจากเฝ้ารอปฏิบัติการค้นหานักเ...

 
 

รอยคล้ำ รอบดวงตา

(07/07/2561)
รอยคล้ำ รอบดวงตา โดย Thianthip Diawkee รอยดำคล้ำใต้ตาที่เป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิง โดยทั่วไปจะไม่...

 
   

จะแปรงฟันเมื่อไหร่ดี?

(07/07/2561)
จะแปรงฟันเมื่อไหร่ดี? โดย Porraphat Jutrakul ในการสำรวจทันตสุขภาพของประชาชนคนไทย ในท้องถิ่นต...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 07/07/2018
สถิติผู้เข้าชม957,260
Page Views1,123,697
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
By สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ที่ตั้ง : อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-5873286 มือถือ : 081-6209080 แฟกซ์ : 02-7114855 อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com . Copyright 2005-2017 All rights reserved.
 
view