http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                 
                                                                                                     ทรงพระเจริญ
                                                                                             ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

                                                                            ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

                                     อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
                    โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุนรณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนเหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัด
ไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมี
สารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อ
ให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน , กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้นหากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติกได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g  

สนับสนุนให้ประเทศไทยยกเลิกการใช้สารฆ่าหญ้าพาราควอต สารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต
        
ปีที่แล้วเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ได้ร่วมกันเข้าชื่อ 369 องค์กรและรวบรวมรายชื่อจาก change ได้ยื่น
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด 50 จังหวัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เพื่อไม่ให้มีการต่อทะเบียนพาราควอตและ
คลอร์ไพริฟอส ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 หลังจาก
ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรู
พืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการจาก 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และเสนอให้มีการดำเนิน

การเพื่อยกเลิกการใช้สารกำจัดวัชพืช "พาราควอต" และสารกำจัดแมลง "คลอร์ไพริฟอส" และจำกัดการใช้สารกำจัดวัชพืช 
"ไกลโฟเซต" ในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่
ต้นน้ำ ชุมชนและพื้นที่เปราะบาง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก  ภายในเดือน
ธันวาคม 2562 และสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนเกษตรกรอย่างเป็นทางการตามกฎหมายได้ออกมาสนับสนุนมตินี้เพื่อ
ปกป้องสุขภาพของ
พี่น้องเกษตรกรและความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในวันที่ 28 เมษายน 2560
           แต่แล้วกรมวิชาการเกษตรก็ได้ตัดสินใจต่ออายุทะเบียนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ไปแล้วในช่วงเดือนแห่งความเศร้าโศก
ของคนไทย ทางคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)จึงได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คัดค้านการตัดสินใจครั้งนี้ของ
กรมวิชาการเกษตร และกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาข้อมูลทางวิชาการอย่างรอบด้าน
อีกครั้ง และแถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลให้มีการยกเลิกการใช้สารพิษเหล่านี้ทันทีเมื่อวันที่ 22 กุมภา
พันธ์ 2561 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้
การพิจารณาว่าประเทศไทยจะยกเลิกการใช้หรือจำกัดการใช้สารเหล่านี้อย่างเข้มงวดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย(ซึ่งมีตัวแทนของสมาคมผู้ค้าสารพิษเหล่านี้นั่งอยู่อย่างน้อย 2 คน) คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้  โดย
คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ
ไกลโฟเซตขึ้นมา จากการติดตามการทำงานของคณะอนุฯชุดนี้ 
พบว่ามีบางท่านที่มีประวัติการทำงานใกล้ชิดกับบริษัทสารเคมี ประกอบ
กับการเลือกพิจารณาข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานจงใจใช้ข้อมูลเก่าทั้งที่ข้อมูลใหม่
ของสถาบันระดับประเทศหรืองานวิจัยที่ตี
พิมพ์ในวารสารวิชาการชี้ความเป็นพิษของสารเหล่านี้ชัดเจน และมีการเคลื่อนไหวกดดันจากองค์กรบังหน้าอย่างเป็นระบบ
ของบริษัท
สารพิษเพื่อต่อต้านไม่ให้มีการยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษเหล่านี้
          ดังนั้นเครือข่ายประชาชนด้านเกษตร คุ้มครองสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนทั่วไปที่รวมตัวกันในนาม “เครือข่าย
สนับสนุนการแบนสารพิษที่มี
อันตรายร้ายแรง” ขอเชิญชวนท่านร่วมลงชื่อสนับสนุนมติของกระทรวงสาธารณสุข กรรมาธิการการ
สาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา ยกเลิกการ
ใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต

สรุปเหตุผลที่ประเทศไทยควรยกเลิกการใช้สารฆ่าหญ้าชนิดพาราควอต

 • เป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูง แม้WHOจะจัดให้อยู่ในประเภทสารที่มีพิษฉียบพลันปานกลางแต่ก็มีหมายเหตุ และอัตราตายของคนที่ได้รับ
  พาราควอตสูงกว่าหนูทดลอง 30-50

  เท่า EPA ประมาณค่า LD50 ในมนุษย์อยู่ที่ 3-5 มก./กก.น้ำหนักตัว มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการได้รับพิษทางผิวหนังจากการทำงานทั้งๆที่
  เป็นพาราควอตที่ถูกเจือจางแล้ว
 • งานวิจัยในต่างประเทศและประเทศไทยบ่งชี้ว่าพาราควอตสามารถเข้าสู่สมองผ่านตัวนำผ่าน ส่งผลกระทบต่อเซลล์ประสาทและเป็นสาเหตุ
  หนึ่งของโรคพาร์กินสัน 
 •  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พบว่าพาราควอตทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อจุลชีพ
 •  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นโรคเนื้อเน่ากับการใช้พาราควอตและการตกค้างใน
  สิ่งแวดล้อมของ จ.หนองบัวลำภู และ
  ปัจจุบันพบผู้ป่วยในอีกหลายจังหวัด
 •  งานวิจัยของ ม.นเรศวร พบว่าเมื่อมีการใช้พาราควอตติดต่อกันยาวนานทำให้ดินอิ่มตัวไม่สามารถดูดซับพาราควอตไว้ได้ทั้งหมด จึงเกิด
  การคายซับ ประกอบกับพาราควอต
  เป็นสารที่ละลายน้ำ
   ได้ดีมากจึงสามารถถูกชะล้างไปกับน้ำและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้
 •  งานวิจัยของหลายหน่วยงานพบการปนเปื้อนในดินพื้นที่เกษตรกรรม ดินตะกอนและน้ำในแหล่งน้ำ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำประปา 
  น้ำดื่มบรรจุขวด ผักผลไม้ รวมถึงตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ใช้เป็นอาหาร เช่น กบ หอย ปู ปลา โดยในหลายตัวอย่างตกค้างปริมาณสูง
  กว่าค่ามาตรฐาน
       .      งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลพบการตกค้างของพาราควอตในขี้เทาทารกมากถึง 50% และพบในซีรั่มของมารดาและทารกแรก
              คลอด 17-20%

 • พบวัชพืชที่ดื้อต่อสารพาราควอตแล้วประมาณ 26 ชนิด
 • ไม่อนุญาตให้ใช้และประกาศยกเลิกการใช้แล้วใน 53 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศที่เป็นผู้พัฒนาสารพิษนี้(อังกฤษ)และประเทศผู้ผลิต
  (สวิสเซอร์แลนด์)และเป็นเจ้าของ
  ตลาดรายใหญ่(จีน) รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม
          สรุปเหตุผลที่ประเทศไทยควรยกเลิกการใช้สารฆ่าแมลงชนิดคลอร์ไพริฟอส
 • หลายหน่วยงานพบการตกค้างของคลอร์ไพริฟอสมากที่สุดของกลุ่มสารกำจัดแมลงในผักผลไม้ที่จำหน่ายในประเทศและสินค้าที่ถูกตี
  กลับจากต่างประเทศ
 • ทำให้เกิดความผิดปกติด้านพัฒนาการสมองของเด็ก มีไอคิวลดลงและสมาธิสั้น  
 • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่า เป็นสารกระตุ้นเซลล์มะเร็งในลำไส้  
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา จีน และหลายประเทศห้ามใช้ในผักผลไม้ ในพื้นที่สาธารณะและในบ้านเรือน 

สรุปเหตุผลที่ประเทศไทยควรจำกัดการใช้สารฆ่าหญ้าชนิดไกลโฟเซต
 • องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็ง (2A) รวมตัวกับโลหะหนัก ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรัง  
 • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่า สามารถเหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งเต้านมชนิดที่อาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจนมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
 • สัมพันธ์กับการเกิดโรคหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น เช่น เบาหวาน โรคอ้วน อัลไซเมอร์ และทำให้เซลล์รกได้รับความเสียหาย
 •  พบไกลโฟเซตในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายของมารดาและทารกในประเทศไทย
  https://www.change.org/p  

                                                     ยังไม่ยอมแบน”พาราควอต” แค่ห้ามใช้ พท.ปลูกผัก-ไบโอไทยฟ้องศาล
ต่อเวลาไปอีก บอร์ดกรรมการวัตถุอันตราย ให้แบน 3 สารเคมี”พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส-ไกลโฟเสต” เฉพาะพื้นที่ปลูก “พืชผักสวนครัว-สมุนไพร”
ขณะที่ “พืชเศรษฐกิจ” ยาง-มัน-ปาล์ม-ข้าวโพด-อ้อย ยังใช้ต่อไปได้เท่าที่จำเป็นพร้อมโยน “กรมวิชาการเกษตร” ออกมารับหน้าเสื่อกำหนดมาตร
การสุดเข้ม ควบคุมจำหน่าย จำกัดปริมาณนำเข้า หาสารทดแทน แต่ทางไบโอไทยไม่เอาด้วย เดินหน้าฟ้องศาลปกครองขอให้แบนทันที

          หลังจากที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีนายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้มีมติให้ “ยกเลิก” และ “ห้าม” การนำเข้าสารเคมีพาราควอต (สารเคมีฆ่าหญ้า) กับคลอร์ไพริฟอส (สาร
เคมีฆ่าแมลง) มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 พร้อมกับให้ “ควบคุม” การใช้สารเคมีไกลโฟเสต

          และให้ยุติการใช้สารเคมีอันตรายทั้ง3 รายการดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงนั้น ปรากฏมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯชุดดังกล่าวแทบจะไม่มีผล
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย กลับมีมติไม่ยอมยกเลิก (แบน) การใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 รายการ แต่ให้ “จำกัด” การใช้แทน
ท่ามกลางความสงสัยของผู้เกี่ยวข้องถึงอันตรายจากการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ประเภท จนล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
ออกมาแสดงความห่วงใยและให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้แล้ว

          ล่าสุด นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งล่าสุดว่า ที่ประชุมเห็น
ชอบมาตรการที่กรมวิชาการเกษตรเสนอแนวทางการใช้ 3 สารเคมี โดยมีมติให้ “ยกเลิก” การใช้สารกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิดดังกล่าวในพื้นที่ปลูก
พืชผัก-สมุนไพร-พื้นที่ต้นน้ำ-พื้นที่สาธารณะ อาทิ โรงเรียน, สนามกอล์ฟ, บ้านเรือน ส่วนสารเคมีพาราควอตกับไกลโฟเสตยังคงใช้มาตรการ
“จำกัดการใช้” ในพืชเศรษฐกิจ (ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-อ้อย-ยางพารา-ปาล์มน้ำมัน-ไม้ผล) ต่อไป

          รวมถึงสามารถใช้สารเคมีคลอร์ไพริฟอสในการปลูกไม้ผลไม้ดอกและพืชไร่เท่านั้น ซึ่งมติดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์ภาพรวมทุกมิติ ทั้ง
มาตรการกำกับที่มีอยู่ ความเป็นอันตราย ข้อมูลการเกิดสารตกค้างจากโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงสารทดแทนและราคา ไปจนถึงอุตสาหกรรม
ยาง-น้ำตาล เห็นว่า

          “ปัญหาหลักไม่ใช่มาจากตัวสาร แต่มาจากวิธีการจัดการ ความเข้มงวดกฎหมาย ผู้ใช้ขาดความรู้ ดังนั้นการห้ามใช้อาจไม่ใช่การแก้ปัญหา
โดยตรง และการยกเลิกในทันทีจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ใช้” โดยจะเริ่มดำเนินการตามมตินี้ใน 90 วัน

          ขณะที่นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรได้เสนอและทำหน้าที่ออกมาตรการควบคุมทั้ง
สถานที่จำหน่ายร้านที่ได้รับใบอนุญาต ห้ามใช้ในสถานที่ปลูกพืชผักสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำเข้าให้ลดการ
นำเข้าและต้องแจ้งข้อมูลอย่างละเอียด จำกัดการนำเข้า ลดการนำเข้าและผู้ขายทั้ง 3 สารต้องจำหน่ายโดยตรงพื้นที่ปลูก ห้ามโฆษณาพร้อมทั้ง
แผนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสามารถลดหย่อนภาษีเครื่องจักรกลการเกษตร โดยจะมีหน่วยงานสารวัตรเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการทางกฎหมายหากพบการกระทำผิด

          ด้านนายปราโมทย์ ติรไพรวงศ์ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กล่าวว่า เห็นด้วยกับมาตรการควบคุมการใช้ คำนึงถึงความปลอดภัย
ของเกษตรกรและผู้ใช้ แต่ยอมรับว่า ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก ผู้ประกอบการหลายรายไม่มั่นใจในทิศทางของภาครัฐ แต่ก็ได้ให้ความร่วม
มือกับกรมวิชาการเกษตรในการชะลอต่อใบอนุญาตและลดการนำเข้าให้มากที่สุด ประกอบกับปีนี้สภาพอากาศแปรปรวน จึงค่อนข้างประเมินการ
ใช้ลำบาก รวมถึงสต๊อกคงค้างยังเหลือ แต่หลังจากนี้จะได้มีการหารือถึงแนวทางดำเนินธุรกิจร่วมกับสมาชิกสมาคม พร้อมกับติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด

          ทางด้านนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายและรัฐบาลไม่สามารถชี้
ขาดให้ “แบน” พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส-ไกลโฟเสต แม้จะมีผลการพิสูจน์แล้วว่า ทั้ง 3 สารเคมีเป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาชน เมื่อเป็นดังนี้
ทางเครือข่าย 700 องค์กรทั่วประเทศ เตรียมยื่นฟ้อง
ศาลปกครอง ให้พิจารณาระงับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 สาร ส่วนประเด็นการนำเข้าที่
ลดลงมากกว่าปีที่แล้วนั้น มองว่าอาจจะมีการหลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนหรือไม่
อย่างไร เพราะในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรยังหาซื้อสารเคมีเหล่า
นี้ได้ตามปกติ ส่วนกรณีพื้นที่ที่ห้ามใช้ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นทาง
เครือข่ายมูลนิธิชีววิถียังคงยืนยันว่า รัฐบาลจะ
ต้องสั่ง “แบน” ทั้งหมดทุกพื้นที่จึงจะถูกต้อง
         ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรควบคุมทะเบียนใบอนุญาตนำเข้า ผลิต จำหน่ายทั้งหมดจากข้อมูล
การนำเข้าย้อนหลัง 3 ปี 
ปรากฏการนำเข้าลดลง 40% โดยครึ่งปีแรก 2561 การนำเข้าพาราควอตลดลงกว่า 50% ปริมาณ 16,832 ตัน
        ขณะที่นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย
การทำเกษตรอินทรีย์ควบคู่เกษตรทฤษฎีใหม่ ประเทศไทยจะต้องไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชทุกประเภท และต้องทำให้
สำเร็จในขณะดำรงตำแหน่ง โดยมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 
5 ล้านไร่

ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-213345

                                       การประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมอง วันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

                            

                           

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เข้าร่วมประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมอง  ที่ศูนย์ประชุมวายุภักตร์ ศูนย์ราชการเมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดย ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ นายกสมาคม น.ส.พจนา โพธิผละ เลขาธิการ และ
นายสมศักดิ์ เกศชัยนา กรรมการ 

                                   การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “ รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคม
สุขภาวะ” เน้นย้ำความสำคัญของระบบสุขภาพในโลกยุค 4.0 ที่
โรคหลายชนิดเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ผู้บริโภคจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลตนเอง ท่ามกลางข้อมูลข่าวสาร
ยุคดิจิทัลที่ท่วมท้น
และสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว โดย 4 ระเบียบวาระที่เข้าสู่การประชุมหาฉันทมติ ได้แก่
1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
2. การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก 
4. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม    

       

                                  

โดย ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ นายกสมาคมเข้าประชุมในกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป  พิจารณาประเด็นปัญหาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
ทันตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ

                             ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค                           

            

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมเมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมีการพิจารณาประเด็นปัญหาผู้บริโภค ประชุมติดตามงาน พิจารณาปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน
ของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา รายงานสถานะการเงินของสมาคม และพิจารณาแผนปฎิบัติการประจำปี 2562 

               
                    

                                            

                                                                                                                         

 

ป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบโต้โรคระบาดร้ายแรง

| อ่าน 0 ครั้ง
ป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบโต้โรคระบาดร้ายแรง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมปศุสั...

 
   

วาระแห่งชาติกำจัดฝุ่นพิษ

| อ่าน 0 ครั้ง
วาระแห่งชาติกำจัดฝุ่นพิษ สำหรับมาตรการที่รัฐไทย ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ออกไปทาง ขอความร่วมมือ ประชาชนในกา...

 
 

เร่งสร้างความรอบรู้ปชช.ลดผลกระทบจากฝุ่นละออง

| อ่าน 0 ครั้ง
เร่งสร้างความรอบรู้ปชช.ลดผลกระทบจากฝุ่นละออง กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างความรอบรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง...

 
   

'พาณิชย์' วอนอย่ากักตุนหน้ากากอนามัย

| อ่าน 0 ครั้ง
'พาณิชย์' วอนอย่ากักตุนหน้ากากอนามัย "พาณิชย์" เปิดขายหน้ากากอนามัยจนกว่าปัญหาฝุ่นละอองจะคลี่คลาย ว...

 
 

ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่

| อ่าน 0 ครั้ง
ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไ...

 
   

ยังสรุปไม่ได้ว่า หนานเฉาเหว่ย รักษาโรคเบาหวานได้

| อ่าน 0 ครั้ง
ยังสรุปไม่ได้ว่า หนานเฉาเหว่ย รักษาโรคเบาหวานได้ แชร์กันกระหน่ำ กินหนานเฉาเหว่ย รักษาโรคเบาหวาน และ...

 
 

อีกแล้ว!! เสริมอาหารปลอม โฆษณาเกินจริงทางสื่อออนไลน์ ประชาชน...

| อ่าน 0 ครั้ง
อีกแล้ว!! เสริมอาหารปลอม โฆษณาเกินจริงทางสื่อออนไลน์ ประชาชนอย่าหลงเชื่อ พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร &ldq...

 
   

อย. เตือนอย่ากิน! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดลดอ้วน พบอาการข้า...

| อ่าน 1 ครั้ง
อย. เตือนอย่ากิน! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดลดอ้วน พบอาการข้างเคียงเสี่ยงอันตราย อย. เตือนอย่าหลงเชื...

 
 

โลหิตจางขาดธาตุเหล็ก

(15/12/2561)
โลหิตจาง จากภาวะขาดธาตุเหล็ก โดย Porraphat Jutrakul โลหิตจาง (เลือดจาง) หมายถึงภาวะที่ร่างกายมีป...

 
   

ปวดคอ...ปวดหลัง

(23/12/2561)
ปวดคอ...ปวดหลัง โดย Porraphat Jutrakul หากบ้านใดมีผู้สูงอายุคงจะได้ยินคำบ่นของปู่ ย่า ตา ยาย...

 
 

ทำไมข้อเสื่อม?

(23/12/2561)
ทำไมข้อเสื่อม? โดย Thianthip Diawkee ผู้สูงอายุจะมีอาการข้อเสื่อมขึ้นกับการใช้งานข้อ และสภาพ...

 
   

โซเดียมอยู่ที่ไหนบ้าง?

(23/12/2561)
โซเดียมอยู่ที่ไหนบ้าง? โดย Porraphat Jutrakul อาหารที่เรากินอยู่ทุกวัน รู้หรือไม่ว่า อะไรให้โซ...

 
 

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

(23/12/2561)
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดย Thianthip Diawkee ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ...

 
   

ภาวะสมองเสื่อมเป็น?

(28/12/2561)
ภาวะสมองเสื่อมเป็นอย่างไร โดย Thianthip Diawkee ภาวะที่ความสามารถทางสติปัญญาลดลง คิดและจำไม่...

 
 

ผิวสวย&ลมหนาว

(28/12/2561)
ผิวสวยและสายลมหนาว โดย Porraphat Jutrakul ฤดูหนาวเช่นนี้ แถมยังมีเทศกาลวันหยุดรวมทั้งช่วงส่งท้...

 
   

10 วิธีสร้างพลัง

(28/12/2561)
10 วิธีสร้างพลัง มองโลกในแง่ดี โดย gidanan ganghair การมองโลกแง่ดีนั้น เป็นการส่งเสริมประสิทธิ...

 
 

อาการแพ้พิษจากแมลง

(28/12/2561)
อาการแพ้พิษจากแมลง โดย Porraphat Jutrakul อาการแพ้พิษจากแมลงสามารถสังเกตได้ โดยอาการเริ่มต้นจะ...

 
   

ข้อดีของเครื่องอัลตราซาวด์

(12/01/2562)
ข้อดีของเครื่องอัลตราซาวด์มากมาย ที่ไม่ใช่แค่ตรวจครรภ์ หลายคนรู้จักเครื่องอัลตราซาวด์กันอยู่แล้ว แต...

 
 

หวัดเรื้อรังจากแบคทีเรีย

(12/01/2562)
หวัดเรื้อรังจาก “เชื้อแบคทีเรีย” โดย gidanan ganghair โรคหวัดส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวร...

 
   

ไรฝุ่น อันตราย

(12/01/2562)
ไรฝุ่น อันตรายที่มองไม่เห็น โดย gidanan ganghair ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ เช่น โรคหืด แพ้อาก...

 
 

สุขภาพกับอาหารพร้อมทาน

(17/01/2562)
เรื่องสุขภาพ กับอาหารพร้อมทาน โดย Phichitra Phetparee ทุกวันนี้หลาย ๆ คนต้องเผชิญกับชีวิตที่เร...

 
   

ออกกำลังกายในเด็กเล็ก

(17/01/2562)
การออกกำลังกายในเด็กเล็ก โดย Phichitra Phetparee หลักสำคัญสำหรับการออกกำลังกายในเด็กเล็ก คือ...

 
 

ผลกระทบ"ยืนนานๆ"

(17/01/2562)
ผลกระทบของการ "ยืนนานๆ" คนทำงานที่ต้องยืนนานมักประสบปัญหาอาการปวดน่อง เท้า และหลัง เป็นประจำ แถมด้ว...

 
   

ปรับอิริยาบถเพื่อสุขภาพ

(17/01/2562)
ปรับอิริยาบถประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า โดย Phichitra Phetparee การใช้ชีวิตประจำวันของคนเราจ...

 
 

โรคซิฟิลิส

(30/06/2561)
โรคซิฟิลิส โดย Porraphat Jutrakul โรคซิฟิลิส พบน้อยกว่าหนองในแต่ทำให้เกิดความเสียหายได้ร้ายแรง...

 
   

โรคหนองในคืออะไร?

(30/06/2561)
โรคหนองใน คืออะไร? โดย Porraphat Jutrakul โรคหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่พบม...

 
 

ท้องผูก..ป้องกันได้

(07/07/2561)
ท้องผูก..รู้ก่อนป้องกันได้ โดย Thianthip Diawkee ระบบการขับถ่ายถือเป็นสัญญาณเตือนและบ่งบอก...

 
   

พาวเวอร์เจล ผ้าห่มฉุกเฉิน

(07/07/2561)
รู้จักพาวเวอร์เจล & ผ้าห่มฉุกเฉิน โดย Thianthip Diawkee หลังจากเฝ้ารอปฏิบัติการค้นหานักเ...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 17/01/2019
สถิติผู้เข้าชม976,620
Page Views1,150,967
« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
view