http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

                                เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

                                                            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
                           อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
               โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุนรณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนเหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัด
ไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมี
สารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อ
ให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน , กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้นหากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติกได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g  

                                             มติเอกฉันท์ แบน 3 สารพิษ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบปรับพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ชี้
มีผล 1 ธันวาคมเป็นต้นไป
รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ที่กะทรวงอุตสาหกรรมมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 41-9/2562 เรื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้
ปรับวัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาข้อมูลประกอบด้วย ผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้นำบัญชานายกรัฐมนตรีไปดำเนินการ
โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าได้มีการพิจารณาข้อมูลวิธีการและสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช
ต้นทุนของวิธีการและสารทางเลือก ข้อมูลสารทดแทนสารคลอร์ไพริฟอส ปริมาณสารที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่า
สามารถบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติได้
หากยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง ๓ รายการ และผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอข้อมูลความเป็นอันตราย และข้อมูลการตรวจ
สอบเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าเกษตรในท้องตลาด นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้นำข้อมูลและข้อเสนอที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมีทั้งส่วน
ที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้ และส่วนที่ไม่เห็นด้วยหากจะยกเลิกการใช้ มาพิจารณาในที่ประชุมด้วย
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ได้มีการลงมติแบบเปิดเผย เช่นเดียวกับทุกครั้งที่มีการลงมติ ผลการลงมติคือ พาราควอต ยกเลิกการใช้ภายในวันที่ 1
ธันวาคม 2562 จำนวน 20 คน ยกเลิกการใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน จำกัดการใช้ จำนวน 5 คน ไกลโฟเซต ยกเลิกการใช้ จำนวน
19 คน จำกัดการใช้ จำนวน 7 คน คลอร์ไพริฟอส ยกเลิกการใช้ จำนวน 22 คน จำกัดการใช้ จำนวน 4 ค
“มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมวิชาการเกษตร จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายให้กรมวิชาการ
เกษตรไปดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น แล้วเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ได้ขอให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณาระยะเวลา ความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลือ
อยู่หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร หรือร้านจำหน่าย เป็นต้น โดยให้รับรองมติในที่ประชุม”

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/412668 

                                             พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป              

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0096.PDF

                                       พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่
ออกเป็นกฏหมายให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่เกิดจาการรวมตัวขององค์กรที่ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวง
หากำไร และ
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/2562/A/067/T_0022.PDF

          ประชุมคณะกรรมการสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ                                                         
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค จัดประชุมครั้งที่๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยรายงานผลการปรับปรุงข้อบังคับสมาคม ซึ่งผ่านการรับรองจากนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรีเรียบร้อยแล้ว และพิจารณา
สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานครบปีของสมาคม  รายงานสถานะการเงิน และประเด็นปัญหาอุปสรรคการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ผ่านมา 
รวมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติสำหรับปี ๒๕๖๓  ซึ่งสมาคมจะเน้นการให้ความรู้แก่เยาวชน การทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทั้งภาครัฐ และเครือข่ายประชาชน เพื่อร่วมดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย

กรรมการสมาคมเข้ารับรางวัลในโครงการ “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา” ครั้งที่ ๒ มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระญาณ
สังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

                 

                              

                    

                         

                              

                                 

 มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการ “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา” ครั้งที่ ๒ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
(๑) น้อมรำลึกถวายพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒) ส่งเสริมและให้กำลังใจ ยกย่อง บุคคลที่มี คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และชีวิตในครอบครัว 
ได้เสียสละอุทิศ ตนเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ 
(๓) นำแบบอย่างแห่งวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลต้นแบบที่ดี มาเผยแพร่ให้คนไทยได้เรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อไป   
        กรรมการมูลนิธิ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ฯ ลงมติคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้เข้า
รับรางวัลในฐานะคนดีศรีแผ่นดิน ในโครงการ “คนดีศรี แผ่นดินตามรอยธรรมราชา” ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๕๐ คน  ซึ่งกรรมการสมาคมได้รับการ
คัดเลือก ๒ ท่าน คือ นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ กรรมการวิเทศสัมพันธ์ และ นางสาวสุชาดา พากเพียรกิจวัฒนา  ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 
ได้รับรางวัลในสาขาจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามรอยธรรมราชา โดยงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

                                                                                                                                                                                                       

 

คุม 'เค็ม' ผู้ป่วยจิตเวช ป้องกันโรคทางกายซ้ำซ้อน

| อ่าน 8 ครั้ง
คุม 'เค็ม' ผู้ป่วยจิตเวช ป้องกันโรคทางกายซ้ำซ้อน รพ.จิตเวชโคราชควบคุมคุณภาพอาหารผู้ป่วยจิตเวชเน้น&l...

 
   

บ้านหมุนจากโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด โรคฮิตวัยทำงาน

| อ่าน 9 ครั้ง
บ้านหมุนจากโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด โรคฮิตวัยทำงาน กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี แนะนำประชาชน...

 
 

ห่วงโรคเท้าช้าง กลับมาระบาดซ้ำ

| อ่าน 9 ครั้ง
ห่วงโรคเท้าช้าง กลับมาระบาดซ้ำ โรคเท้าช้าง เป็นโรคประจำถิ่นของจังหวัดนราธิวาส มีอัตราความชุกของโรคส...

 
   

ห่วงภาวะอ้วน-เตี้ย ปัญหาเด็กวัยเรียน

| อ่าน 13 ครั้ง
ห่วงภาวะอ้วน-เตี้ย ปัญหาเด็กวัยเรียน สถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียน ยังพบภาวะโภชนาการเกิน และภาวะขาดสา...

 
 

มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบที่ต้องระวังในผู้หญิง

| อ่าน 15 ครั้ง
มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบที่ต้องระวังในผู้หญิง มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงทั่วโลก สำหรับปร...

 
   

สคบ.ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

| อ่าน 9 ครั้ง
สคบ.ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

 
 

สคบ.ประกาศให้เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซ เป็...

| อ่าน 8 ครั้ง
สคบ.ประกาศให้เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซ เป็นสินค้าควบคุมฉลาก

 
   

สคบ.ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ รร.ในเขตบ...

| อ่าน 10 ครั้ง
สคบ.ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ รร.ในเขตบางบอน กทม.

 
 

ภัยเหล้ามือสอง

(16/11/2562)
ภัยเหล้ามือสอง ความเชื่อที่ว่า กินเหล้าก็ตัวของเรา ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนั้น ถึงกลับต้องรีบเถียงก...

 
   

ให้ยาลูกอย่างสมเหตุสมผล

(23/11/2562)
แนะพ่อแม่ควรให้ยาลูกอย่างสมเหตุสมผล กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพท...

 
 

อย่ามองข้ามความดันโลหิตต่ำ

(23/11/2562)
อย่ามองข้าม ความดันโลหิตต่ำ ความดันโลหิตต่ำ เป็นภาวะความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ มักทำให้ม...

 
   

กายบริหารกระตุ้นต่อมน้ำเหลือง

(23/11/2562)
กายบริหารกระตุ้นต่อมน้ำเหลือง ระบบน้ำเหลือง (lymphatic system) มีอยู่ทั่วร่างกายเช่นเดียวกับเส้นเลื...

 
 

มาลดพุง ลดโรคกันเถอะ

(23/11/2562)
มาลดพุง ลดโรคกันเถอะ โรคอ้วนเป็นสาเหตุของหลาย ๆ โรคเรื้อรัง ทั้งเบาหวานโรคหัวใจ ฯลฯ หลายๆ คนอยากลดค...

 
   

6 สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(24/12/2562)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
 

โรคผิวหนังกับความเครียด

(24/12/2562)
โรคผิวหนัง กับ ความเครียด หลายปีที่ผ่านมานี้ภาวะรอบด้านทำให้คนไทยเครียดกันมาก ความเครียดส่งผลเสียต่...

 
   

อย่ามองข้ามความดันโลหิตต่ำ

(24/12/2562)
อย่ามองข้าม ความดันโลหิตต่ำ ความดันโลหิตต่ำ เป็นภาวะความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ มักทำให้ม...

 
 

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
   

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
 

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
   

ตากระตุก

(20/10/2561)
ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย-ซ้ายดี โดย gidanan ganghair เพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ไหม? วันไหนอยู่...

 
 

คนไข้สะเก็ดเงิน

(26/10/2561)
หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน เพราะไม่ติดต่อ โดย Porraphat Jutrakul สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี...

 
   

สารปนเปื้อน อันตราย

(26/10/2561)
สารปนเปื้อน อันตรายที่คาดไม่ถึง โดย Thianthip Diawkee หลายคนอาจละเลยและคาดไม่ถึงว่า ถ้าร่างก...

 
 

พิษภัยจากผัก

(26/10/2561)
พิษภัยจากผัก โดย Porraphat Jutrakul ในการกินผักให้เกิดประโยชน์นั้น เราจะต้องคำนึงถึงความสะ...

 
   

รู้ทันฉลากสินค้า

(26/10/2561)
รู้ทันฉลากสินค้า โดย Thianthip Diawkee สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่...

 
 

โรคพิษสุนัขบ้า

(18/11/2561)
โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies Virus) เ...

 
   

เมื่อเราดื่มน้ำน้อย

(18/11/2561)
เมื่อเราดื่มน้ำน้อย โดย Chomnapas Wangein "ร่างกายของเรา มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70%" น้ำในร่าง...

 
 

วิธีขจัดความเครียด

(18/11/2561)
วิธีขจัดความเครียด โดย Thianthip Diawkee เมื่อรู้ตัวว่าเครียดแล้ว ก็ถึงเวลาคลายเครียด ซึ่งมีหล...

 
   

ระดับความเครียด

(18/11/2561)
ระดับของความเครียด โดย Thianthip Diawkee ความเครียดไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของอวัยวะในร่าง...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 24/12/2019
สถิติผู้เข้าชม1,019,247
Page Views1,215,864
« January 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
view