http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

                               เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

                                                            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
                           อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
               โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุนรณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนเหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัด
ไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมี
สารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อ
ให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน , กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้นหากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติกได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g  

                                             พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป              

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0096.PDF

                                       พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่
ออกเป็นกฏหมายให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่เกิดจาการรวมตัวขององค์กรที่ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวง
หากำไร และ
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/2562/A/067/T_0022.PDF 
                       สภาองค์กรผู้บริโภคเกิดแล้ว! ดีเดย์ 6 มกรา ประชุมนัดแรก
     จกการที่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ทำให้เกิด
‘สภาองค์กรผู้บริโภค’ อย่างเป็นทางการ โดยในกฎหมายระบุว่า องค์กรผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ก่อการจะต้องจัดทำร่างข้อบังคับและเรียกประชุม ภายใน 30 วัน
      วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 15.30 น. องค์กรผู้บริโภคจำนวน 151 องค์กร ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อการสภาองค์กรผู้บริโภค ได้จัดประชุมสภาครั้งแรก
ผ่านระบบออนไลน์  โดยในที่ประชุมได้มีการเลือกประธาน รองประธาน กรรมการนโยบาย รวมทั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้าน ผลสรุปจากที่ประชุมมีดังนี้
               ผศ.ดร.ภญ. ยุพดี ศิริสินสุข         เป็น ประธานสภาองค์กรผู้บริโภค
               คุณสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล            เป็น รองประธานสภาองค์กรผู้บริโภค คนที่ 1
               คุณบุญยืน  ศิริธรรม                   เป็น รองประธานสภาองค์กรผู้บริโภค คนที่ 2
               และ คณะกรรมการนโยบายซึ่งมาจากภาคต่างๆ ทั้ง 7 ภาค
ส่วนรายชื่อกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้าน มีดังนี้
               1. ด้านการเงินการธนาคาร : คุณกมล กมลตระกูล
               2. ด้านขนส่งและยานพาหนะ : ดร.สุเมธ องกิตติกุล
               3. ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย : ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
               4. ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ : คุณวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทรฅ
               5. ด้านบริการสุขภาพ : คุณสุภัทรา นาคะผิว
               6. ด้านสินค้าและบริการทั่วไป : ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง
               7. ด้านสื่อและโทรคมนาคม : คุณสุกรานต์  โรจนไพรวงศ์  
               และ 8. ด้านบริการสาธารณะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม : ประสาท มีแต้ม
               นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับและรับรององค์กรผู้บริโภคที่เพิ่งผ่านการจดแจ้ง เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอีก 36 องค์กรด้วย ซึ่งการ
มีสภาองค์กรผู้บริโภคนั้น จะทำให้ผู้บริโภคมีตัวแทนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดด้วย โดยสภาฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน เสนอความเห็น ต่อการจัดทำ
ร่างกฎหมายต่างๆ หรือ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้บริโภค เป็นปากเป็นเสียงช่วยตรวจสอบ เตือนภัย เปิดเผยข้อมูล และชื่อสินค้าที่หลอกลวง ไม่ปลอดภัย
กับผู้บริโภค ช่วยสนับสนุนผู้บริโภคให้สามารถแก้ปัญหา เคียงข้างผู้บริโภคในการเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ตั้งแต่ก่อนฟ้องจนเรื่องขึ้นสู่ศาล ช่วยฟ้อง
คดี รวมถึงช่วยผู้บริโภคที่ใช้สิทธิแล้วถูกดำเนินคดี รวมทั้ง ทำให้ผู้บริโภค รู้สิทธิ เข้าถึงสิทธิและใช้สิทธิได้อย่างเข้มแข็ง โดยร่วมกับองค์กรผู้บริโภคทั่ว
ประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภคด้วย

https://www.consumerthai.org/news-consumerthai/consumers-network/4533-640106_cc.html

                                    ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการจัดประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่
ของไวรัสโควิด 19  โดยมีการรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค พศ. 2562  และรายงานผลการจดแจ้งสถานะองค์กรของสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
การจดแจ้งสถานะองค์กรดังกล่าว และรายงาน
ความคืบหน้ากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 2 ฉบับ คือ ร่าง พรบ.ความรับผิดเพื่อความชำรุด
บกพร่องของสินค้า พศ..... และ ร่าง พรบ.การแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พศ..... รวมทั้งหารือประเด็นปัญหา
การขายยา
สมุนไพรแผนโบราณทางออนไลน์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

                 ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นการจัดประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 โดย
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความคืบหน้าการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ.2562 การรายงานการเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านใหม่ เพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์การทำงานคุ้มครองผู้บริโภค หารือ
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อร่วมประสานการทำงานในปี 2564  รวมทั้งหารือประเด็นปัญหา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในการฟ้องคดี 
                           
                       
                          

 

แนะงดทานสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงป่วยโรคหูดับ

| อ่าน 55 ครั้ง
แนะงดทานสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงป่วยโรคหูดับ “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หูดับ...

 
   

โรคปลอกประสาทอักเสบ เป็นแล้วไม่หายขาดต้องรีบรักษา

| อ่าน 37 ครั้ง
โรคปลอกประสาทอักเสบ เป็นแล้วไม่หายขาดต้องรีบรักษา ป่วยโรค'เอ็มเอส' แพทย์ชี้ไม่หายขาดแต่ต้องรีบรักษา...

 
 

ดินทางช่วงสงกรานต์ ยกการ์ดสูง ป้องกันโควิด-19

| อ่าน 35 ครั้ง
เดินทางช่วงสงกรานต์ ยกการ์ดสูง ป้องกันโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ ประชาชนเดินทางด้วยระบ...

 
   

ชูการแพทย์วิถีใหม่ ป้องกันโควิด-19

| อ่าน 55 ครั้ง
ชูการแพทย์วิถีใหม่ ป้องกันโควิด-19 การบริการของโรงพยาบาลวิถีใหม่ เน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการและบ...

 
 

เฝ้าระวังไข้เลือดออกระบาด แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

| อ่าน 35 ครั้ง
เฝ้าระวังไข้เลือดออกระบาด แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แนะประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกระบาด กำจั...

 
   

ยึดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19

| อ่าน 55 ครั้ง
ยึดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน “กา...

 
 

แนะ 6 วิธี รับมือ PM2.5

| อ่าน 69 ครั้ง
แนะ 6 วิธี รับมือ PM2.5 ห่วงสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ...

 
   

นำร่อง 10 เมืองไมซ์ ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยสถานประกอบการ

| อ่าน 30 ครั้ง
นำร่อง 10 เมืองไมซ์ ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยสถานประกอบการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานส่ง...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

6 จุดเสี่ยงเมื่อเดินห้าง !

(27/01/2564)
รวม 6 จุดเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อไปเดินห้าง ! หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องไปเลือกซื้อของ...

 
 

จุดเสี่ยงรับเชื้อโควิดในที่ทำงาน

(27/01/2564)
ในที่ทำงานคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรได้บ้าง เนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ปัจจุบ...

 
   

เสี่ยงรับเชื้อโควิดจากกินข้าวกับผู้อื่น

(27/01/2564)
กินข้าวร่วมกับผู้อื่นคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง เพราะการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นโดยเ...

 
 

ดูแลบ้านห่างไกลโควิด-19

(08/02/2564)
ดูแลบ้าน สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 คู่มือ "ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา" แนะนำการเตรียมพร้อ...

 
   

สร้างภูมิคุ้มกันใจช่วงชีวิตวิถีใหม่

(08/02/2564)
สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ในช่วงชีวิตวิถีใหม่ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไป...

 
 

5 วิธีเลือกซื้อผักปลอดภัย

(03/03/2564)
5 วิธีเลือกซื้อผักให้ปลอดภัย เพื่อให้เราได้ประโยชน์จากผัก ควรเลือกผักตามคำแนะนำ ดังนี้ 1.เลือกซื้อ...

 
   

ดูแลผู้สูงอายุช่วง COVID-19

(03/03/2564)
ดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ในช่วง COVID-19 จากสถิติของคนที่ได้รับเชื้อและมีอาการป่วย และตายในที่สุดจากสถ...

 
 

เทคนิครับมือ NCDs

(03/03/2564)
เทคนิครับมือ NCDs โรคที่คุณสร้างเอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ห...

 
   

หลักการลดน้ำหนักและพุง

(03/03/2564)
หลักการออกกำลังกาย เพื่อลดน้ำหนักและรอบพุง การเพิ่มกิจกรรมและการออกกำลังกาย จะช่วยให้การลดน้ำหนักมี...

 
 

5 ประโยชน์สุดจี๊ดจากพริก

(05/04/2564)
5 ประโยชน์ สุดจี๊ดจากพริก พริกไม่ได้ช่วยทำให้รสชาติอาหารอร่อยจี๊ดจ๊าดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต...

 
   

6 เป้าสู่การลดความดันสูง

(05/04/2564)
6 เป้าหมายสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การลดความดันสูง โรคความดันโลหิตสูง เป็นภัยร้ายต่อสุขภาพที่แฝงตัวอยู่ในส...

 
 

เทคนิคจัดสมดุลชีวิต

(05/04/2564)
เทคนิคจัดสมดุลชีวิต การทำงาน x ชีวิตส่วนตัว เทคนิคจัดสมดุลชีวิต การทำงานxชีวิตส่วนตัว 1.ยอมรับและร...

 
   

เลือกน้ำมันให้จบที่ขวดเดียว

(05/04/2564)
เลือกน้ำมันอย่างไร ให้จบที่ขวดเดียว ในช่วงที่เรากำลังใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานที่บ้านนั้น คงมีหลายคนเริ่...

 
 

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
   

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
 

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
   

ตากระตุก

(20/10/2561)
ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย-ซ้ายดี โดย gidanan ganghair เพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ไหม? วันไหนอยู่...

 
 

คนไข้สะเก็ดเงิน

(26/10/2561)
หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน เพราะไม่ติดต่อ โดย Porraphat Jutrakul สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี...

 
   

สารปนเปื้อน อันตราย

(26/10/2561)
สารปนเปื้อน อันตรายที่คาดไม่ถึง โดย Thianthip Diawkee หลายคนอาจละเลยและคาดไม่ถึงว่า ถ้าร่างก...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2562
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 05/04/2021
สถิติผู้เข้าชม1,189,133
Page Views1,410,242
« May 2021»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
view