http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุน
รณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตัน
ต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวันหรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วน
เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้ พบว่า
ขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัดไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะ
ใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม
ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุ
ของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน ,
กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้น
หากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติก
ได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย
ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560

พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 60 วัน

วันที่ 11 ก.ค.2560 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 มีสาระ
สำคัญเพื่อควบคุมการโฆษณา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ การให้ข้อมูลอาหาร ซึ่งหมายถึง นม หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหาร อาหารเสริม
เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 เดือน และเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 12 เดือน - 3 ปี

โดยข้อห้ามสำคัญคือ ห้ามโฆษณาอาหารสำหรับเด็กเล็กที่เข้าข่ายสร้างความเชื่อมโยง และทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นอาหารสำหรับทารก หรือเหมาะ
สำหรับใช้เลี้ยงทารกในสื่อโฆษณา

ส่วนการส่งเสริมการตลาดนั้น ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทน กระทำการ 4 ข้อ ได้แก่

1.ห้ามแจกหรือให้คูปองหรือสิทธิส่วนลด ขายพ่วงแลกเปลี่ยนหรือให้ของขวัญของรางวัล

2.ห้ามแจกอาหาร และอาหารตัวอย่างไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.ห้ามให้อาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัว

4.ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนหรือแนะนำให้ใช้อาหารสำหรับทารก
หรือเด็กเล็ก

ขณะที่พฤติกรรมและข้อห้ามของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดใน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1.เสนอของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข เว้นแต่การทำตามประเพณีหรือธรรมจรรยาตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.จัดหรือให้การสนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก แก่หน่วยบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข
หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีบุตรที่เป็นทารกหรือเด็กเล็ก เว้นแต่เป็นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียน
การสอนเกี่ยวกับสุขภาพของแม่และเด็ก ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3.สาธิตหรือสนับสนุนการสาธิตการใช้อาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กในหน่วยบริการสาธารณสุขหรือสถานที่อื่นใดเพื่อหวัง
ประโยชน์ทางการค้า ซึ่งประเด็นข้อห้ามดังกล่าวยกเว้นกับการรักษาทารกหรือเด็กเล็กในทางการแพทย์

4.บริจาคอาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข ยกเว้นการบริจาคเพื่อผู้ป่วย
เฉพาะโรค หรือผู้มีความผิดปกติของร่างกาย และการบริจาคในกรณีจำเป็น

ขณะที่บทกำหนดโทษผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารก หรือตัวแทน จะมีอัตราโทษปรับต่อพฤติกรรม ๆ ละ
1 แสน ไปจนถึง 3 แสนปรับ สำหรับโทษที่พบการโฆษณาชี้ชวนจะมีบทลงโทษที่หนัก คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน
1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส่วนการตรวจสอบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมาย หากผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้ถือว่ามีความผิด ต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
https://news.thaipbs.or.th/content/264252
คลิกดู ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560   

                            เตือนอันตราย “ยาฉีดสลายไขมัน” อย่าหลงเชื่อโฆษณาทางสื่อหรือจากเน็ทไอดอล

อย. ย้ำเตือนสาวๆ อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาฉีดสารสลายไขมันหรือการฉีดเมโสแฟต (Meso Fat) จากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียหรือจาก
ทางเน็ทไอดอล เสี่ยงทำให้เกิดการแพ้ขั้นรุนแรง อันตรายถึงตายได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่อย่างใด และหากอ้าง
เป็นเครื่องสำอาง อย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาด เพราะไม่เข้าข่ายเนื่องจากเป็นการใช้วิธีฉีดเข้าสู่ร่างกาย ไม่ได้ใช้บำรุงผิว คิดสักนิดก่อนตัดสินใจ

            นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับ
ข้อมูลว่าพบการโฆษณาชวนเชื่อจากเน็ทไอดอลเชิญชวนสาว ๆ ฉีดสารบางชนิดเพื่อลดไขมัน นั้น อย. มีความห่วงใยคุณผู้หญิง เกรงจะได้รับอันตราย
จากการใช้ เนื่องจาก อย. ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนตำรับยาผลิตภัณฑ์ฉีดสลายไขมันใด ๆ ทั้งสิ้น และเทคนิคการสลายไขมันด้วยการฉีดเฉพาะจุด ยังไม่
เคยมีการรับรองมาตรฐานหรือมีงานวิจัยทางการแพทย์ที่รองรับอย่างชัดเจนว่าได้ผลในการสลายไขมันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ยาที่มีการนำมา ใช้ฉีดเพื่อ
สลายไขมันตามโฆษณาที่เรียกว่าการฉีดเมโสแฟต แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ยากลุ่มสารสเตียรอยด์ ใช้สำหรับรักษาโรคที่มีการอักเสบภายในร่างกาย หากนำ
สารสเตียรอยด์มาฉีดเพื่อสลายไขมัน ถือว่านำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทำให้เกิดผลข้างเคียง และอันตราย เช่น เกิดผิวหนังบุ๋ม เกิดการติดเชื้อ หรือมีการ
บวมน้ำตามร่างกายได้ ส่วนยากลุ่มที่ 2 เป็นยาที่ใช้กันในต่างประเทศ ยังไม่ผ่านการรับรองเพื่อการฉีดจาก อย. ถือเป็นการฉีดที่ไม่ปลอดภัย หากวิธีการ
ฉีดไม่สะอาดพอ ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และอาจเกิดผลร้ายแรงตามมา หรือทำให้ผิวหนังเป็นลูกคลื่นจากการสลายไขมันเป็นหย่อม ๆ
เนื่องจากเวลาฉีดไม่ได้ฉีดเพียงจุดเดียว อาจฉีดเป็นสิบหรือเป็นร้อยจุด ทั้งนี้ การฉีดสารใด ๆ เข้าสู่ร่างกาย สารที่ฉีดต้องได้รับการรับรองจาก อย. และ
ผู้ฉีดต้องเป็นแพทย์เท่านั้น

            เลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการลักลอบนำเข้ามาใช้และนำมาโฆษณาขายและฉีดในราคาถูก ซึ่งเป็นการ
กระทำที่ผิดกฎหมาย จึงขอเตือนหญิงสาวที่รักสวยรักงามอย่าหลงเชื่อโฆษณา   อวดสรรพคุณที่พบมากทางสื่อออนไลน์หรือจากพรีเซ็นเตอร์หรือเน็ท
ไอดอลเด็ดขาด ให้ศึกษาถึงผลดีผลเสียก่อน มิฉะนั้น นอกจากเสียเงินทองแล้ว อาจได้ของแถมเป็นรอยตำหนิ หากรายใดที่ถูกฉีดไปแล้ว และเกิดผล
ข้างเคียง ขอให้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาโดยด่วน ซึ่งวิธีที่ปลอดภัยและมีหุ่นสวยเพรียว ขอให้เน้นการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร
อย่างไรก็ตาม หากพบการโฆษณาฉีดสารสลายไขมันทางสื่อใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งร้องเรียนมายัง สายด่วน อย. โทร. 1556  หรือ Oryor Smart
Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเจ้าหน้าที่จะรีบตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป 

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=1300

                                                                                      

                                   

 

แพทย์เตือนระวังโรคมากับฤดูฝน

| อ่าน 3 ครั้ง
แพทย์เตือนระวังโรคมากับฤดูฝน แพทย์เตือนรักษาสุขภาพ ระวังโรคมากับฤดูฝน น.พ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สา...

 
   

ชวนหญิงตั้งครรภ์-กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนหวัดใหญ่ฟรี

| อ่าน 5 ครั้ง
ชวนหญิงตั้งครรภ์-กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนหวัดใหญ่ฟรี สคร. 7 ขอนแก่น ชวนคุณแม่ตั้งครรภ์ และประชาชนกลุ่มเ...

 
 

หารือศิริราชยกระดับ 'คลินิกผู้สูงอายุ'

| อ่าน 4 ครั้ง
หารือศิริราชยกระดับ 'คลินิกผู้สูงอายุ' หารือความร่วมมือในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ พัฒนาเก...

 
   

แนะปชช.ระวังการบริโภคอาหารบรรจุกระป๋อง

| อ่าน 4 ครั้ง
แนะปชช.ระวังการบริโภคอาหารบรรจุกระป๋อง การบริโภคอาหารกระป๋องควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารบรรจุกระป๋อง ปี...

 
 

แพทย์แนะ! พ่อแม่ใส่ใจลูกหลาน เตรียมรับมือโรคในหน้าฝน

| อ่าน 4 ครั้ง
แพทย์แนะ! พ่อแม่ใส่ใจลูกหลาน เตรียมรับมือโรคในหน้าฝน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ. เด็ก) ก...

 
   

ไข้ซิก้าระบาด อ.วังเหนือ ชาวบ้านเร่งป้องกันป่วย

| อ่าน 4 ครั้ง
ไข้ซิก้าระบาด อ.วังเหนือ ชาวบ้านเร่งป้องกันป่วย เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ ต.ทุ่...

 
 

กรม สบส.แนะสปา นวดโฆษณาให้เหมาะสม

| อ่าน 4 ครั้ง
กรม สบส.แนะสปา นวดโฆษณาให้เหมาะสม กรม สบส.แนะสปานวดโฆษณาให้เหมาะสม ไม่เวอร์ อวดอ้างสรรพคุณการรักษาโ...

 
   

สธ.เตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรค

| อ่าน 5 ครั้ง
สธ. เตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภา...

 
 

แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

(20/05/2561)
แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดย Thianthip Diawkee ผู้ได้รับอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นอาการบาดเจ็บ...

 
   

ปัญหาการกรน

(20/05/2561)
กรน... มลภาวะยามพักผ่อน โดย Thianthip Diawkee จริงๆ แล้วการกรนเป็นอาการอย่างหนึ่งเท่านั้น ในทา...

 
 

10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่

(20/05/2561)
10 เคล็ดลับวิธีเลิกบุหรี่ โดย Thianthip Diawkee บุหรี่ เป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ซึ...

 
   

เทคนิคดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

(25/05/2561)
เทคนิคการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ โดย Thianthip Diawkee น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกาย คิดเป็น ร้...

 
 

ปัญหาผิวหนังนักว่ายน้ำ

(25/05/2561)
ปัญหาผิวหนังในนักว่ายน้ำ โดย Thianthip Diawkee ไม่ว่าจะว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ แม่น้ำ ทะเล หรือใ...

 
   

เส้นเลือดขอด

(25/05/2561)
เส้นเลือดขอด โดย Thianthip Diawkee ปัญหาเส้นเลือดขอดที่เกิดขึ้นที่ขาหรือน่อง เป็นสิ่งที่พบเห...

 
 

เลิกบุหรี่ ดีอย่างไร?

(01/06/2561)
เลิกบุหรี่ ดีอย่างไร? โดย Porraphat Jutrakul เลิกบุหรี่ ดีอย่างไร? เลิกบุหรี่ดีกับระบบทางเด...

 
   

บุหรี่ กับโรคหัวใจ

(01/06/2561)
บุหรี่ กับโรคหัวใจ โดย Porraphat Jutrakul องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ขอ...

 
 

ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสิว

(01/06/2561)
5 ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสิว โดย Thianthip Diawkee สิว มักจะเกิดขึ้นบ่อย และก่อความกังวลใจ หล...

 
   

เบาหวานในเด็ก&ผู้ใหญ่

(01/06/2561)
เบาหวานในเด็กและผู้ใหญ่ต่างกันหรือไม่ โดย Porraphat Jutrakul คำว่า "เด็กเป็นเบาหวาน"ก็เหมือน...

 
 

ปวดต้นคอโรคฮิต 4.0

(08/06/2561)
ปวดต้นคอโรคฮิตของคนยุค 4.0 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะเผชิญกับอาการปวดบริเวณต้นคอเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีสาเห...

 
   

หมอย้ำ กินไข่ทุกวัน

(08/06/2561)
หมอย้ำ กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย โดย Thianthip Diawkee ที่ผ่านมาอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก...

 
 

“อาการหลอน คลุ้มคลั่ง”

(08/06/2561)
“อาการหลอน คลุ้มคลั่ง” ต้องพบแพทย์ด่วน! โดย Thianthip Diawkee กรมสุขภาพจิตเผยผู้ที...

 
   

เข่าเสื่อม

(08/06/2561)
เข่าเสื่อม โดย Thianthip Diawkee เข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อย ในคนสูงอายุและคนอ้วน มักจะเป็นเ...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 08/06/2018
สถิติผู้เข้าชม954,709
Page Views1,121,046
« June 2018»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
By สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ที่ตั้ง : อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-5873286 มือถือ : 081-6209080 แฟกซ์ : 02-7114855 อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com . Copyright 2005-2017 All rights reserved.
 
view