http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุน
รณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตัน
ต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวันหรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วน
เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้ พบว่า
ขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัดไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะ
ใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม
ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุ
ของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน ,
กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้น
หากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติก
ได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย
ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560

พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 60 วัน

วันที่ 11 ก.ค.2560 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 มีสาระ
สำคัญเพื่อควบคุมการโฆษณา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ การให้ข้อมูลอาหาร ซึ่งหมายถึง นม หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหาร อาหารเสริม
เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 เดือน และเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 12 เดือน - 3 ปี

โดยข้อห้ามสำคัญคือ ห้ามโฆษณาอาหารสำหรับเด็กเล็กที่เข้าข่ายสร้างความเชื่อมโยง และทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นอาหารสำหรับทารก หรือเหมาะ
สำหรับใช้เลี้ยงทารกในสื่อโฆษณา

ส่วนการส่งเสริมการตลาดนั้น ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทน กระทำการ 4 ข้อ ได้แก่

1.ห้ามแจกหรือให้คูปองหรือสิทธิส่วนลด ขายพ่วงแลกเปลี่ยนหรือให้ของขวัญของรางวัล

2.ห้ามแจกอาหาร และอาหารตัวอย่างไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.ห้ามให้อาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัว

4.ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนหรือแนะนำให้ใช้อาหารสำหรับทารก
หรือเด็กเล็ก

ขณะที่พฤติกรรมและข้อห้ามของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดใน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1.เสนอของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข เว้นแต่การทำตามประเพณีหรือธรรมจรรยาตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.จัดหรือให้การสนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก แก่หน่วยบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข
หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีบุตรที่เป็นทารกหรือเด็กเล็ก เว้นแต่เป็นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียน
การสอนเกี่ยวกับสุขภาพของแม่และเด็ก ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3.สาธิตหรือสนับสนุนการสาธิตการใช้อาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กในหน่วยบริการสาธารณสุขหรือสถานที่อื่นใดเพื่อหวัง
ประโยชน์ทางการค้า ซึ่งประเด็นข้อห้ามดังกล่าวยกเว้นกับการรักษาทารกหรือเด็กเล็กในทางการแพทย์

4.บริจาคอาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข ยกเว้นการบริจาคเพื่อผู้ป่วย
เฉพาะโรค หรือผู้มีความผิดปกติของร่างกาย และการบริจาคในกรณีจำเป็น

ขณะที่บทกำหนดโทษผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารก หรือตัวแทน จะมีอัตราโทษปรับต่อพฤติกรรม ๆ ละ
1 แสน ไปจนถึง 3 แสนปรับ สำหรับโทษที่พบการโฆษณาชี้ชวนจะมีบทลงโทษที่หนัก คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน
1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส่วนการตรวจสอบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมาย หากผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้ถือว่ามีความผิด ต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
https://news.thaipbs.or.th/content/264252
คลิกดู ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560                                       

                                                                          

                                                    

                                                         

 

แพทย์แนะ 6 วิธีเลี้ยงลูกครอบครัว “คอนโดฯ”

| อ่าน 2 ครั้ง
แพทย์แนะ 6 วิธีเลี้ยงลูกครอบครัว “คอนโดฯ” แพทย์แนะ 6 วิธีเลี้ยงลูกบนอาคารสูงให้มีพัฒน...

 
   

แนะนำร่างกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ

| อ่าน 1 ครั้ง
แนะนำร่างกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เยือนสถานพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุแห่งห...

 
 

แนะประชาชนดูแลหัวใจและปอดให้แข็งแรง เลี่ยงใช้ยา

| อ่าน 1 ครั้ง
แนะประชาชนดูแลหัวใจและปอดให้แข็งแรง เลี่ยงใช้ยา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม มหิดล แนะ ควรใช้ยาเพีย...

 
   

"ปศุสัตว์" คุมเข้มสุนัขบ้าระบาดอีสานกักหมา-แมว

| อ่าน 1 ครั้ง
"ปศุสัตว์" คุมเข้มสุนัขบ้าระบาดอีสานกักหมา-แมว "ปศุสัตว์" ติดตามการดูแลสุนัข-แมวจากพื้นที่เกิดโรคพิ...

 
 

แพทย์ชี้ภูมิคุ้มกันผิดปกติเสี่ยงโรคไขสันหลังอักเสบ

| อ่าน 1 ครั้ง
แพทย์ชี้ภูมิคุ้มกันผิดปกติเสี่ยงโรคไขสันหลังอักเสบ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เตือนโรคไขสันหลังอ...

 
   

เปิดเทอมฝนมาระวังมือเท้าปาก

| อ่าน 1 ครั้ง
เปิดเทอมฝนมาระวังมือเท้าปาก ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย แนะผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็ก ร่วมกันป้...

 
 

ยืนยันสาหร่ายทะเลในไทยปลอดภัยจากสารหนูอนินทรีย์

| อ่าน 1 ครั้ง
ยืนยันสาหร่ายทะเลในไทยปลอดภัยจากสารหนูอนินทรีย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สุ่มตรวจผลิ...

 
   

แพทย์เผย 'ยาลดความอ้วน' ทำป่วยซึมเศร้า

| อ่าน 2 ครั้ง
แพทย์เผย 'ยาลดความอ้วน' ทำป่วยซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต ย้ำชัด “ยาลดความอ้วน” ทำคนป่วยซึมเศ...

 
 

อ้วน เพิ่มเข่าเสื่อม

(20/04/2561)
อ้วน เพิ่มเข่าเสื่อม ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ การรวบรวมการศึกษาอย่าง...

 
   

โรคลมแดด

(20/04/2561)
โรคลมแดด โรคลมแดดเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว...

 
 

ลุกจากเตียงให้ถูกวิธี

(20/04/2561)
ลุกจากเตียงให้ถูกวิธี การลุกจากเตียงนอน หากลุกไม่ถูกท่าถูกทาง อาจทำให้เราต้องนอนนานนับเดือนก็ได้ โด...

 
   

อาการป่วยด้วยโรคฉี่หนู

(20/04/2561)
อาการเมื่อป่วยด้วยโรคฉี่หนู อาการที่สำคัญในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ระยะแรกคือ มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะคล้ายกั...

 
 

พยาธิปนเปื้อนในอาหาร

(28/04/2561)
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับพยาธิที่ปนเปื้อนในอาหาร หลายครั้งที่เราได้ยินข่าวเรื่องของพยาธิที่ปนเปื้อนในอาห...

 
   

ธาตุเหล็กกับวัยต่างๆ

(28/04/2561)
ธาตุเหล็กกับวัยต่างๆ โดย Tidarat Mingsamorn ธาตุเหล็ก คือ เกลือแร่ชนิดหนึ่งที่สำคัญมาก อยู่ในเ...

 
 

ป้องกันการปวดกล้ามเนื้อ

(28/04/2561)
ป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อ โดย Tidarat Mingsamorn อาการปวดเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อมักพบได้บ่อยท...

 
   

ภัยแฝงจากแสงแดด

(28/04/2561)
ภัยแฝงจากแสงแดดที่คนไม่ค่อยรู้ โดย Porraphat Jutrakul คนส่วนใหญ่มักคิดว่าวันที่มีเมฆหมอก วัน...

 
 

อาการเสียวฟัน

(12/05/2561)
อาการเสียวฟัน โดย Thianthip Diawkee ในเด็ก วัยรุ่น หรือวัยหนุ่มสาว อาการเสียวฟัน อาจเป็นผลจากอ...

 
   

ลมพิษ

(12/05/2561)
ลมพิษ โดย Thianthip Diawkee คนที่เป็นลมพิษ จะมีอาการขึ้นเป็นปื้นนูนแดง มีขนาดและรูปร่างต่างๆ กัน เ...

 
 

ตากุ้งยิง

(12/05/2561)
ตากุ้งยิง โดย Thianthip Diawkee กุ้งยิงหรือตาเป็นกุ้งยิง คือ ภาวะที่ตามีฝีเม็ดเล็กๆ ที่เปลือ...

 
   

เรื่องของลิ้น

(12/05/2561)
เรื่องของลิ้น โดย Porraphat Jutrakul ลิ้นเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อล้วนๆและมีอวัยวะ...

 
 

ปัญหาของริมฝีปาก

(20/05/2561)
ปัญหาของริมฝีปาก โดย Thianthip Diawkee ริมฝีปากเป็นอวัยวะบนใบหน้าที่ยื่นนูนออกมาเช่นเดียวกับ...

 
   

แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

(20/05/2561)
แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดย Thianthip Diawkee ผู้ได้รับอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นอาการบาดเจ็บ...

 
 

ปัญหาการกรน

(20/05/2561)
กรน... มลภาวะยามพักผ่อน โดย Thianthip Diawkee จริงๆ แล้วการกรนเป็นอาการอย่างหนึ่งเท่านั้น ในทา...

 
   

10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่

(20/05/2561)
10 เคล็ดลับวิธีเลิกบุหรี่ โดย Thianthip Diawkee บุหรี่ เป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ซึ...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 20/05/2018
สถิติผู้เข้าชม953,223
Page Views1,116,332
« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
By สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ที่ตั้ง : อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-5873286 มือถือ : 081-6209080 แฟกซ์ : 02-7114855 อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com . Copyright 2005-2017 All rights reserved.
 
view