http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

                                เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

                                                            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
                           อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
               โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุนรณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนเหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัด
ไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมี
สารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อ
ให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน , กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้นหากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติกได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g  

                                             มติเอกฉันท์ แบน 3 สารพิษ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบปรับพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ชี้
มีผล 1 ธันวาคมเป็นต้นไป
รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ที่กะทรวงอุตสาหกรรมมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 41-9/2562 เรื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้
ปรับวัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาข้อมูลประกอบด้วย ผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้นำบัญชานายกรัฐมนตรีไปดำเนินการ
โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าได้มีการพิจารณาข้อมูลวิธีการและสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช
ต้นทุนของวิธีการและสารทางเลือก ข้อมูลสารทดแทนสารคลอร์ไพริฟอส ปริมาณสารที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่า
สามารถบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติได้
หากยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง ๓ รายการ และผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอข้อมูลความเป็นอันตราย และข้อมูลการตรวจ
สอบเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าเกษตรในท้องตลาด นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้นำข้อมูลและข้อเสนอที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมีทั้งส่วน
ที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้ และส่วนที่ไม่เห็นด้วยหากจะยกเลิกการใช้ มาพิจารณาในที่ประชุมด้วย
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ได้มีการลงมติแบบเปิดเผย เช่นเดียวกับทุกครั้งที่มีการลงมติ ผลการลงมติคือ พาราควอต ยกเลิกการใช้ภายในวันที่ 1
ธันวาคม 2562 จำนวน 20 คน ยกเลิกการใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน จำกัดการใช้ จำนวน 5 คน ไกลโฟเซต ยกเลิกการใช้ จำนวน
19 คน จำกัดการใช้ จำนวน 7 คน คลอร์ไพริฟอส ยกเลิกการใช้ จำนวน 22 คน จำกัดการใช้ จำนวน 4 ค
“มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมวิชาการเกษตร จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายให้กรมวิชาการ
เกษตรไปดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น แล้วเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ได้ขอให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณาระยะเวลา ความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลือ
อยู่หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร หรือร้านจำหน่าย เป็นต้น โดยให้รับรองมติในที่ประชุม”

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/412668 

                                             พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป              

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0096.PDF

                                       พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่
ออกเป็นกฏหมายให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่เกิดจาการรวมตัวขององค์กรที่ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวง
หากำไร และ
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/2562/A/067/T_0022.PDF

      ประชุมคณะกรรมการสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ                                                         
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีการตอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาขอสัมภาษณ์นายกและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง" กระบวนการและปัจจัยสู่ความสำเร็จของโครงการภาครัฐและเอกชนร่วมลงทุน) ต่อจากนั้นรายงานผล
การจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ.๒๕๖๒  ซึ่งยังมีปัญหาในหลายองค์กร กำลังติดต่อ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และพิจารณาสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานและรายงานสถานะการเงิน รวมทั้งประเด็นปัญหาการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านมา  ต่อด้วยคณะกรรมการสมาคม 8 คนและกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 4 คนรวม 12 คนเดินทางไปเยี่ยมชมดูงานที่
ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง นนทบุรี เวลา 13.00-15.30 น 

                         
                                   

                                     

 

เตือนภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมปนยาอันตราย เสี่ยงถึงชีวิต

| อ่าน 0 ครั้ง
เตือนภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมปนยาอันตราย เสี่ยงถึงชีวิต ศูนย์ HPVC ของ อย. ได้รับแจ้งจากกระทรวงสา...

 
   

อย. สั่งฟัน Jeremy Slim อ้างลดอ้วนใช้เลข อย. ที่ยกเลิกแล้วขา...

| อ่าน 0 ครั้ง
อย. สั่งฟัน Jeremy Slim อ้างลดอ้วนใช้เลข อย. ที่ยกเลิกแล้วขายผ่านสื่อ ระวัง !! เสี่ยงมีภัย อย. สั่ง...

 
 

แจกหน้ากากผ้าคุณภาพ ฝีมืออาชีวะ

| อ่าน 1 ครั้ง
แจกหน้ากากผ้าคุณภาพ ฝีมืออาชีวะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอา...

 
   

เปิดกรุ๊ปไลน์ให้คำปรึกษาสุขภาพตา ลดคนออกจากบ้าน ลดเสี่ยงโควิ...

| อ่าน 0 ครั้ง
เปิดกรุ๊ปไลน์ให้คำปรึกษาสุขภาพตา ลดคนออกจากบ้าน ลดเสี่ยงโควิด "หมอตา" เปิดกรุ๊ปไลน์ให้คำปรึกษาปัญหา...

 
 

แนะ 9 วิธี รถเร่พุ่มพวง สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย

| อ่าน 0 ครั้ง
แนะ 9 วิธี รถเร่พุ่มพวง สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย รถเร่หรือรถพุ่มพวง เป็นที่รักจักกันดีในแถบชุมชน อี...

 
   

แนะหลัก 3 ส เก็บอาหารสดในตู้เย็น ช่วงกักตัว

| อ่าน 0 ครั้ง
แนะหลัก 3 ส เก็บอาหารสดในตู้เย็น ช่วงกักตัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน 1...

 
 

รู้ทันใจสู้โควิด อยู่แบบไหนก็ไร้เครียด

| อ่าน 0 ครั้ง
รู้ทันใจสู้โควิด อยู่แบบไหนก็ไร้เครียด ท่ามกลางปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสที่กำลังระส่ำระสายไปทั่วโลก...

 
   

เตรียมแผนตรวจโควิด 2 หมื่นเทสต่อวัน หากยอดผู้ป่วยเเตะ 3 แสน

| อ่าน 0 ครั้ง
เตรียมแผนตรวจโควิด 2 หมื่นเทสต่อวัน หากยอดผู้ป่วยเเตะ 3 แสน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมพร้อมรับสถ...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

คอเลสเตอรอลสูงแก้ได้

(14/03/2563)
คอเลสเตอรอลสูงแก้ได้ แค่เปลี่ยนการกิน คอเลสเตอรอลในหลอดเลือด ตัวการสำคัญทำให้เกิดโรคหัวใจ กรมการแพท...

 
 

อยู่ไหนก็ใกล้มือหมอ

(20/03/2563)
อยู่ไหนก็ใกล้มือหมอ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้ข้อมูลทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้ง่าย แล...

 
   

8 วิธี ช็อปปิ้งออนไลน์อุ่นใจ

(20/03/2563)
8 วิธี ช็อปปิ้งออนไลน์อุ่นใจ “ช็อปปิ้งออนไลน์” ใคร ๆก็ชอบ สะดวกสบาย โอนเงินก็ง่าย ไม่ต้...

 
 

เปิดใจสู่ปลายทาง

(20/03/2563)
เปิดใจสู่ปลายทาง “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้น...

 
   

ลดอ้วนอย่างยั่งยืน

(20/03/2563)
ลดอ้วนอย่างยั่งยืน อ้วนลงพุง เกิดจากการมีไขมันสะสมในช่องท้องมากเกินไป ไขมันนี้จะแตกตัวเป็นกรดไขมันอ...

 
 

ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า

(30/03/2563)
ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม คือ การสร้างระยะห่างระ...

 
   

ดูแลผู้สูงวัยช่วงโควิด-19

(30/03/2563)
ดูแลผู้สูงวัย ช่วงโควิด-19 ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษกว่าวัยอื่น แต่ละคนจะม...

 
 

วิธีเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย

(30/03/2563)
วิธีเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย เรามาดูวิธีเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยกันว่ามีวิธีการเล...

 
   

วิธีทิ้ง “หน้ากากอนามัย”

(30/03/2563)
วิธีทิ้ง“หน้ากากอนามัย” ช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้ “หน้ากากอนามัย&rd...

 
 

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
   

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
 

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
   

ตากระตุก

(20/10/2561)
ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย-ซ้ายดี โดย gidanan ganghair เพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ไหม? วันไหนอยู่...

 
 

คนไข้สะเก็ดเงิน

(26/10/2561)
หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน เพราะไม่ติดต่อ โดย Porraphat Jutrakul สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี...

 
   

สารปนเปื้อน อันตราย

(26/10/2561)
สารปนเปื้อน อันตรายที่คาดไม่ถึง โดย Thianthip Diawkee หลายคนอาจละเลยและคาดไม่ถึงว่า ถ้าร่างก...

 
 

พิษภัยจากผัก

(26/10/2561)
พิษภัยจากผัก โดย Porraphat Jutrakul ในการกินผักให้เกิดประโยชน์นั้น เราจะต้องคำนึงถึงความสะ...

 
   

รู้ทันฉลากสินค้า

(26/10/2561)
รู้ทันฉลากสินค้า โดย Thianthip Diawkee สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่...

 
 

โรคพิษสุนัขบ้า

(18/11/2561)
โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies Virus) เ...

 
   

เมื่อเราดื่มน้ำน้อย

(18/11/2561)
เมื่อเราดื่มน้ำน้อย โดย Chomnapas Wangein "ร่างกายของเรา มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70%" น้ำในร่าง...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 30/03/2020
สถิติผู้เข้าชม1,029,197
Page Views1,226,299
« March 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
view