http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

                               เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

                                                            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
                           อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
               โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุนรณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนเหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัด
ไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมี
สารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อ
ให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน , กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้นหากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติกได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g  

                                             พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป              

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0096.PDF

                                       พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่
ออกเป็นกฏหมายให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่เกิดจาการรวมตัวขององค์กรที่ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวง
หากำไร และ
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/2562/A/067/T_0022.PDF    

                                                               ประชุมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สภาสัง
คมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ โดยมีการรายงานการจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการใหม่ การ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการกิติมศักดิ์  รายงานสถานะการเงิน แผนปฏิบัติการประจำปี และปัญหาก่ารจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภค
ของสมาคม ตามพระราชบัญญัติ การจดแจ้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ. 2562   

                                                                                การจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’ 

           ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค 152 องค์กร รวมตัวยื่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดตัวเป็นคณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’
พร้อมเผย ภายใน 30 วัน จะมีการประกาศจัดตั้งสภาองค์กรฯ ที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคระดั
บชาติและระดับจังหวัด
           วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.  ตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคได้รวบรวมรายชื่อองค์กรที่ได้จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคต่อนาย
ทะเบี
ยนกลางและนายทะเบียนจังหวัดจากทั่วประเทศ จำนวน 152 องค์กร เพื่อยื่นเรื่องขอเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้ง “สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย”
ตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ต่อนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ นายทะเบียนกลาง และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนั
กนายกรัฐมนตรี
           หลังจากนี้ จะมีการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้ว จะมีการประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค คือ ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’ ใน
ราชกิจจานุเบกษา รวมถึงทางระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ ภายใน 30 วัน
           นายกสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค กรรมการฝ่ายกฏหมาย และกรรมการฝ่ายวิจัย ได้ร่วมเป็นตัวแทนผู้บริโภคในการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเป็น
ผู้เริ่
มก่อการในการจัดตั้ง “สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย” ด้วย

                                     

                  

                  

                  

                  

                  

                  


 

สวมหน้ากากรับพัสดุแล้วต้องล้างมือ ป้องกันโควิด-19

| อ่าน 3 ครั้ง
สวมหน้ากากรับพัสดุแล้วต้องล้างมือ ป้องกันโควิด-19 โควิด-19มากับพัสดุแพทย์เตือนสวมหน้ากากรับสินค้าเส...

 
   

ห่วงใช้ยาปฏิชีวนะ เกินจำเป็น

| อ่าน 4 ครั้ง
ห่วงใช้ยาปฏิชีวนะ เกินจำเป็น ยาปฏิชีวนะ หากใช้ไม่เหมาะสม อาจเกิดอาการข้างเคียงตั้งแต่เล็กน้อย จนถึง...

 
 

ห่วงดาวน์ซินโดรม ติดโควิดอาการรุนแรง

| อ่าน 4 ครั้ง
ห่วงดาวน์ซินโดรม ติดโควิดอาการรุนแรง ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือดาวน์ซินโดรม มักจะมีปัญห...

 
   

พัฒนาห้องแล็บ ช่วยตรวจหาเบาหวาน

| อ่าน 4 ครั้ง
พัฒนาห้องแล็บ ช่วยตรวจหาเบาหวาน คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า 4.8 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ใ...

 
 

กินอาหารปิ้งย่างเป็นประจำเสี่ยงรับ 3 สารอันตราย

| อ่าน 4 ครั้ง
กินอาหารปิ้งย่างเป็นประจำเสี่ยงรับ 3 สารอันตราย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนกินอาหารปิ้ง...

 
   

อย. ชี้แจงกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือครอบครอง ยาเสพติด

| อ่าน 5 ครั้ง
อย. ชี้แจงกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือครอบครอง ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิ...

 
 

อย. แนะสวมหน้ากากอนามัย ไม่ประมาท

| อ่าน 6 ครั้ง
อย. แนะสวมหน้ากากอนามัย ไม่ประมาท อย. เน้นย้ำ ไม่ประมาท"การ์ดอย่าตก"ป้องกันโรคโควิด 19 ไม่ให้กลับมา...

 
   

อย. เตือน ! อย่าหลงเชื่อ เครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต อวดอ...

| อ่าน 10 ครั้ง
อย. เตือน ! อย่าหลงเชื่อ เครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต อวดอ้างรักษาโรค 14 พ.ย. 63 วันคนพิการแห่งชา...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

รณรงค์ลดโซเดียม

(07/11/2563)
รณรงค์ลดโซเดียม รณรงค์ลดการบริโภคเค็มลดโอกาสที่จะนำไปสู่การป่วยการเสียชีวิตของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังห...

 
 

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง

(07/11/2563)
รู้ทันป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากสมอง...

 
   

ภัยเงียบความดันเลือดสูง

(15/11/2563)
ความดันเลือดสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม สภาวะของระดับความดันเลือด ที่สูงกว่าระดับปกติ โดยทั่วไปแล้...

 
 

เบาหวาน เบาได้เบา

(15/11/2563)
เบาหวาน เบาได้เบา “พี่คะ ขอหวานน้อยค่ะ” ประโยคยอดฮิตของสาวออฟฟิศ ที่ต้องรีบบอกกำชับแม่ค...

 
   

เค็มน้อย อร่อยได้

(15/11/2563)
เค็มน้อย อร่อยได้ สไตล์ LOW-SO(DIUM) “ส้มตำ ปูเค็ม อย่างเต็มครกเลย ปูนึ่งเอย ถ้ามีน้ำจิ้ม แซบ...

 
 

เคล็ดไม่ลับ พร้อมวิ่ง

(15/11/2563)
เคล็ดไม่ลับ พร้อมวิ่ง การวิ่งเป็นประจำช่วยให้มีสุขภาพดี เพราะทำให้หัวใจ หลอดเลือด ปอด กล้ามเนื้อ แล...

 
   

รังสี UV ต้นเหตุมะเร็งผิวหนัง

(19/11/2563)
รังสี UV ต้นเหตุมะเร็งผิวหนัง ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง“รังสี UV เ...

 
 

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ดูแลดี ชีวียืนยาว

(19/11/2563)
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ดูแลดี ชีวียืนยาว โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความรุนแรง และสามาร...

 
   

ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง

(19/11/2563)
ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง หลายคนอาจจะทราบกันดีว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลายอย่า...

 
 

เช็กหน่อย ไทรอยด์ผิดปกติหรือไม่

(19/11/2563)
เช็กหน่อย ไทรอยด์ผิดปกติหรือไม่ ‘โรคไทรอยด์’ คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์...

 
   

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
 

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
   

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
 

ตากระตุก

(20/10/2561)
ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย-ซ้ายดี โดย gidanan ganghair เพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ไหม? วันไหนอยู่...

 
   

คนไข้สะเก็ดเงิน

(26/10/2561)
หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน เพราะไม่ติดต่อ โดย Porraphat Jutrakul สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี...

 
 

สารปนเปื้อน อันตราย

(26/10/2561)
สารปนเปื้อน อันตรายที่คาดไม่ถึง โดย Thianthip Diawkee หลายคนอาจละเลยและคาดไม่ถึงว่า ถ้าร่างก...

 
   

พิษภัยจากผัก

(26/10/2561)
พิษภัยจากผัก โดย Porraphat Jutrakul ในการกินผักให้เกิดประโยชน์นั้น เราจะต้องคำนึงถึงความสะ...

 
 

รู้ทันฉลากสินค้า

(26/10/2561)
รู้ทันฉลากสินค้า โดย Thianthip Diawkee สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่...

 
   

โรคพิษสุนัขบ้า

(18/11/2561)
โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies Virus) เ...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 19/11/2020
สถิติผู้เข้าชม1,070,622
Page Views1,284,334
« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
view