http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                

                               เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

                                                            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

                                                ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
                           อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ นนทบุรี 1100
               โทรศัพท์ :02-5873286  แฟกซ์ : 02-0475226  มือถือ :081-6209080   อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สนับสนุนรณรงค์  " รักษ์โลก ร่วมใจ เลิกใช้โฟมและพลาสติค  "

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน/เฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนเหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัด
ไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า ซึ่งหากนำไปเผาทำลายจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
รวมทั้งมี
สารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อ
ให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สำหรับปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน , กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน ดังนั้นหากประเทศไทย ช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติกได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจก และช่วยให้สัตว์ต่างๆ รอดตายจากการกินถุงพลาสติกกว่า 100,000 ตัวต่อปีด้วย

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.g  

                                             พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป              

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0096.PDF

                                       พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒    

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติที่
ออกเป็นกฏหมายให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่เกิดจาการรวมตัวขององค์กรที่ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวง
หากำไร และ
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                

ดูรายละเอียดจากลิงค์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/2562/A/067/T_0022.PDF      

                           

                               

 

      

                

                      

 

แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายช่วงหน้าฝน ป้องกันโรคไข้เ...

| อ่าน 2 ครั้ง
แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายช่วงหน้าฝน ป้องกันโรคไข้เลือดออก แนะประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมกัน...

 
   

แนะ 11 ข้อควรปฏิบัติลดเสี่ยงหัวใจล้มเหลว

| อ่าน 1 ครั้ง
แนะ 11 ข้อควรปฏิบัติลดเสี่ยงหัวใจล้มเหลว แพทย์แนะ 11 ข้อปฏิบัติ ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว...

 
 

10 กิจการ สร้างมาตรฐาน SHA ป้องกันโควิด 19

| อ่าน 1 ครั้ง
10 กิจการ สร้างมาตรฐาน SHA ป้องกันโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขับเ...

 
   

ผื่นกุหลาบ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าฝน

| อ่าน 1 ครั้ง
ผื่นกุหลาบ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าฝน กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง แนะนำโรคผื่นกุหลาบ โรคผิวหนั...

 
 

6 มาตรการ รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

| อ่าน 1 ครั้ง
6 มาตรการ รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 กรมการขนส่งทางบก แนะ 6 มาตรการ "รถรับส่งนักเรียน...

 
   

ขสมก.ปรับมาตรการหลังคลายล็อกเฟส 5

| อ่าน 2 ครั้ง
ขสมก.ปรับมาตรการหลังคลายล็อกเฟส 5 ขสมก.ปรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสารประจำทาง หวังรองรับ...

 
 

เตรียมมาตรการโควิด-19 รับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

| อ่าน 2 ครั้ง
เตรียมมาตรการโควิด-19 รับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ โรงเรียนกำลังจะเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

 
   

“โรคมือ เท้า ปาก” แนะผู้ปกครอง สถานศึกษา คัดกรองและสังเกตอาก...

| อ่าน 1 ครั้ง
“โรคมือ เท้า ปาก” แนะผู้ปกครอง สถานศึกษา คัดกรองและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด แนะผู้ปกครอง...

 
 

สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนัง

(03/02/2563)
6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิ...

 
   

ตลาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

(15/05/2563)
ตลาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 “ลูกค้าท่านใดไม่สวมหน้ากากอนามัย แม่ค้าไม่ขายของให้นะจ๊ะ ใส่แมสกั...

 
 

เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

(15/05/2563)
เรื่องควรรู้ สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน สวัสดีครับคือผมสงสัยว่าผมหายใจไม่อิ่มเหมือนกังวล มันเกี่ยวกับโคว...

 
   

มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง? หลัง COVID-19

(15/05/2563)
มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง? หลังเผชิญ COVID-19 ใครจะไปคิดว่าในยุคที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็...

 
 

เทคนิคเลือกซื้ออาหาร ในช่วงโควิด-19

(31/05/2563)
เทคนิคเลือกซื้ออาหาร ในช่วงโควิด-19 ในช่วงที่โควิด-19 ยังมีการระบาดอยู่ เราควรวางแผนเลือกซื้ออาหารส...

 
   

10 วิธี Social Distancing

(31/05/2563)
10 วิธี Social Distancing Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม คือการสร้างระยะห่างระหว่าง...

 
 

โควิด-19 ไม่น่ากลัว แค่ทำ 5 อย่างนี้

(31/05/2563)
โควิด-19 ไม่น่ากลัว แค่ทำ 5 อย่างนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำ 5 ด้านสำคัญ ในการสร้างเสริมส...

 
   

คาถาเเก้จิตตก ช่วงโควิด-19

(31/05/2563)
3 สร้าง 2 ใช้ คาถาเเก้จิตตก ช่วงโควิด-19 ความกังวลต่อสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด ควรรักษาระดับให้อยู่...

 
 

9 พฤติกรรม เพื่อสุขอนามัยที่ดี

(29/06/2563)
9 พฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ดี บางพฤติกรรมที่ปฏิบัติได้ง่ายและรู้กันอยู่แล้ว อาจถูกมองข้ามและไม่ได้ฝ...

 
   

5 ท่าบริหารต้านนิ้วล็อค

(29/06/2563)
5 ท่าบริหาร ต้านอาการนิ้วล็อค ผู้สูงอายุหลายคนที่เล่นโทรศัพท์เป็นประจำคงเคยรู้สึกเจ็บทรมานที่บริเวณ...

 
 

ทรงตัวดี สุขภาพไม่ทรุด

(29/06/2563)
ทรงตัวดี สุขภาพไม่ทรุด การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ต้องอาศัยการทรงตัวในการเคลื่อนไหว เพื่อป้...

 
   

5 เมนู คนเป็นเบาหวาน

(29/06/2563)
5 เมนู สำหรับคนเป็น "โรคเบาหวาน" 5 เมนูสำหรับคนเป็นเบาหวานดีต่อสุขภาพอร่อยได้ไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเ...

 
 

จะเลือกผักยังไง?

(20/10/2561)
จะเลือกผักยังไง? โดย Porraphat Jutrakul การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมา...

 
   

วิ่ง...ครั้งแรก

(20/10/2561)
วิ่ง...ครั้งแรก โดย Porraphat Jutrakul หลายคนที่เริ่มวิ่งครั้งแรก ก็เกิดปัญหาว่า ภายหลังการวิ่...

 
 

4 โรคภูมิแพ้เป็นกันเยอะ

(20/10/2561)
4 โรคภูมิแพ้ ที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดย Porraphat Jutrakul แพ้นมวัว แพ้กุ้งเผา แพ้อาหารทะเล แพ้ยา...

 
   

ตากระตุก

(20/10/2561)
ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย-ซ้ายดี โดย gidanan ganghair เพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ไหม? วันไหนอยู่...

 
 

คนไข้สะเก็ดเงิน

(26/10/2561)
หยุดตีตรา คนไข้สะเก็ดเงิน เพราะไม่ติดต่อ โดย Porraphat Jutrakul สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ชี...

 
   

สารปนเปื้อน อันตราย

(26/10/2561)
สารปนเปื้อน อันตรายที่คาดไม่ถึง โดย Thianthip Diawkee หลายคนอาจละเลยและคาดไม่ถึงว่า ถ้าร่างก...

 
 

พิษภัยจากผัก

(26/10/2561)
พิษภัยจากผัก โดย Porraphat Jutrakul ในการกินผักให้เกิดประโยชน์นั้น เราจะต้องคำนึงถึงความสะ...

 
   

รู้ทันฉลากสินค้า

(26/10/2561)
รู้ทันฉลากสินค้า โดย Thianthip Diawkee สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่...

 
ดูทั้งหมด >> 

ติดต่ออีเมล์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค : consumerprotection2521@gmail.com

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 29/06/2020
สถิติผู้เข้าชม1,041,365
Page Views1,246,474
« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
view