http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ในรอบปี ๒๕๖๐

๑. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกมหิดล      สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน

เลือกตั้งกรรมการสมาคมที่ถึงวาระเลือกตั้งตามข้อบังคับแล้ว แต่ในการจดทะเบียนกรรมการสมาคมชุดก่อนล่าช้า ทำให้มีวาระจนถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามทะเบียนเลขที่ ๕๗/๒๕๕๘ ตามแบบ ส.ค. ๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยนำรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อขอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ รับรองและดำเนินการจดทะเบียนตามระเบียบปฏิบัติต่อไป ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

            ๑. นางสาวเทวี  โพธิผละ                                   นายกสมาคม

            ๒. นางสมใจ  วิชัยดิษฐ                                     อุปนายก

            ๓. นายทิพวัฒน์  จลานันทวงศ์                            อุปนายก

            ๔. นายสมศักดิ์  เกศชัยชนา                               นายทะเบียน

            ๕. นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ                                วิเทศสัมพันธ์

            ๖. นางจุติพร  มั่งคั่ง                                          ปฏิคม

            ๗. นางนิเวศน์  ปัจจุสมัย                                    ประชาสัมพันธ์

            ๘. นางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย                          สาราณียกร

            ๙. นายทวี  กาญจนภู                                        ฝ่ายวิจัย

            ๑๐. นางนภาสิริ  ผาสุกวนิช                                ฝ่ายวิชาการ

            ๑๑. นายสนุทร  ทรัพย์ตันติกุล                            ฝ่ายกฎหมาย

            ๑๒. นายไชยวุฒิ  รุจจนเวท                                ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ

            ๑๓. นางสาววราภัสร์  พากเพียรกิจวัฒนา                เหรัญญิก

            ๑๔. นางสาวพจนา  โพธิผละ                               เลขาธิการ

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนกรรมการสมาคมใหม่ทั้งชุดต่อนายทะเบียนสมาคมอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อบังคับ ตามลำดับ ดังนี้

            ๖ กุมภาพันธ์  ๑๐ เมษายน  ๒๖ มิถุนายน  ๗ สิงหาคม  ๑๑ ตุลาคม  และ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามลำดับ

            ทั้งนี้ ได้จัดการประชุม ณ ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

๓. การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมที่ครบวาระในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าจำนวน ๒๐ คน ตามข้อบังคับ 

๔. การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ๔.๑ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนชุดที่ ๑ ๖ ครั้งและชุดที่ ๒ ๑ ครั้งโดยนางสาวพจนา  โพธิผละ (ทั้งนี้ เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ ไปประชุมแทน ๑ ครั้ง สำหรับชุดที่ ๑)

          ๔.๒ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขประเทศไทย โดยเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ และนางนพวรรณ  ภูวประดิษฐชัย รวม ๖ ครั้ง ประชุมใหญ่ ๑ ครั้ง รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขเพื่อชุมชนเป็นครั้งคราว

          ๔.๓ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๑) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคประชาชน) มีประชุมเดือนละครั้ง

๒) คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ มีประชุมตามภาระงานที่มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค มีประชุมมากกว่าเดือนละ ๓ ครั้ง

๓) คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญา และรายการในหลักฐานการรับเงิน โดย  นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม (ที่ปรึกษาสมาคม) มีประชุมเดือนละ ๒ ครั้ง

๔) การดำเนินการก่อตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ มีการร่วมประชุมให้ข้อเท็จจริงและสำรวจวิเคราะห์สภาพปัญหาความเป็นไปได้ฯ

๔.๔ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑) การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามคำสั่ง คสช.     ที่ ๗๗/๒๕๕๙ โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ  และนางสาวพจนา  โพธิผละ โดยมีการประชุมพิจารณากำหนดมาตรการสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นระยะตลอดปี จนกระทั่งสรุปแสดงความเห็นขั้นสุดท้าย สนับสนุนข้อคิดเห็นของกลุ่มเภสัชกรจากมหาวิทยาลัยภาคใต้

๒) การประสานความร่วมมือภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย นางนิเวศน์  ปัจจุสมัย  นางสาววรรษกร  ภิญโญสินวัฒน์

          ๔.๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและอาชีพด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติ โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ เป็นผู้ประสานงานรับเชิญให้ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อความเป็นธรรมของนายจ้างและลูกจ้างงานบ้าน โดยความร่วมมือองค์กรแรงงานข้ามชาติ (ILO) ได้แก่ เภสัชกรหญิง               รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ และนางสาวพจนา  โพธิผละ

            ๔.๖ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดย นางสาวสุชาดา  พากเพียรกิจวัฒนา

๕. การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ตามลำดับดังนี้

            ๕.๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

            ๕.๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            ๕.๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

            ๕.๔ สมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขประเทศไทย

            ๕.๕ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

            ๕.๖ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

            ๕.๗ สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

            ๕.๘ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

            ๕.๙ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๖. การจัดกิจกรรมเพื่อผู้บริโภคประจำปี

            การจัดอบรมความรู้ผู้บริโภค เรื่อง สิทธิผู้บริโภค และแนวทางการเลือกบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อ.เมือง นนทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๙๐ คน โดยคณะวิทยากรจากสมาคม คือ เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร.วราภัสร์  พากเพียรกิจวัฒนา โดยมี นางสาวสุชาดา  พากเพียรกิจวัฒนา เป็นผู้ประสานงาน 

๗. การเปิดเว็บไซด์ของสมาคม

สมาคมฯ ได้เปิดเว็บไซด์ในชื่อ www.consumerprotection.or.th เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีผู้เข้าชมเว็บไซด์ของสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น จนถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้

จำนวนผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น        ๙๔๒,๔๖๕  คน

จำนวนผู้เปิดอ่านข้อมูล รวม  ๑,๐๙๖,๐๑๓  คน 

จำแนกเป็นเรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ ดังนี้

๑.     ข่าวสารเกี่ยวกับผู้บริโภค

๒.    บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค

๓.    สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์

              

 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 15/05/2024
สถิติผู้เข้าชม1,754,363
Page Views2,019,956
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
view