http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ในรอบปี 2565

 1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  ประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับ
      สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19   โดยประชุมผ่านระบบไลน์กลุ่มกรรมการสมาคมพิทักษ์ประโยชน์
      ผู้บริโภค  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 21 คน  
  2. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง ตามข้อบังคับ ตามลำดับดังนี้
         3 กุมภาพันธ์ 2565    27 เมษายน 2565    29 มิถุนายน 2565    18 สิงหาคม 2565   22 กันยายน 2565 
         10 พฤศจิกายน 2565 
  3. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       3.1 เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ เทวี  โพธิผละ ตำแหน่งนายกสมาคม
             3.1.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องสถานพยาบาลคณะที่ 1 และ
                      คณะที่ 2 ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ที่มีการร้องเรียน ปีละ 3-4 ครั้ง 
             3.1.2  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข 
                      ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ปีละ 3-4 ครั้ง
             3.1.3 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
                     และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ทุกวันจันทร์ เวลา 09.30 น.
             3.1.4 คณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ในฐานะผู้แทนสมาคมนิยมไทย ประชุมออนไลน์
                     ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ปีละ 1- 2 ครั้ง
             3.1.5 คณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
                     ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ปีละ 1- 2 ครั้ง
      3.2  นายทวี กาญจนภู ตำแหน่งฝ่ายวิจัย
             3.2.1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)  คณะกรรมการเครื่องสำอาง ประชุม ณ สำนักงาน อย. และ
                      ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ ปีละ 2 ครั้ง 
              3.2.2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ประชุม ณ 
                       สำนักงาน สคบ.และประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามสถานการณ์ ปีละ 2 ครั้ง 
      3.3 นางสาววารุณี ธนวรานิช ตำแหน่งสาราณียกร
            3.3.1  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะทำงานภาคประชาชน ประชุมร่วมพิจารณาประเด็น
                      คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประชุมทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ตามสถานการณ์ปีละ 6- 8 ครั้ง 
       3.4  นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ ตำแหน่งสมาชิก
              3.4.1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
                       1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ประชุมออนไซต์หรือ
                           ออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เดือนละครั้ง
                       2) คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน สำนักงานคณะ
                           กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เดือนละ 1-2 ครั้ง
              3.4.2 สภาองค์กรของผู้บริโภค อนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป ประชุมพิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์
                      หาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้บริโภค ประชุมออนไลน์ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เดือนละ 1 ครั้ง
  4. ผู้แทนสมาคมได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   
       4.1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ ประชุมให้ความเห็นกฏหมาย  "ร่าง" พระราชบัญญัติความรับ
             ผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ..…, ประชุมให้ความเห็นกฏหมาย "ร่าง"ประกาศคณะกรรมการ
             ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ..…, ประชุมให้
             ความเห็นกฏหมาย  "ร่าง"ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
             เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ..... , ประชุมให้ความเห็นกฏหมาย  "ร่าง" ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
             เรื่อง ให้ธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ..... , ระชุมหารือบูรณาการทำงานร่วมกัน
             ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสภาองค์กรของผู้บริโภค
       4.2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ให้ความเห็น
             กฏหมาย "ร่าง" ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม และ "ร่าง" ประกาศ
             กสทช. เรื่อง เกณฑ์การกำหนดมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
        4.3 สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ความเห็นกฏหมาย “แนวทางในการปรับเปลี่ยน การรับรอง ความใช้ได้
              และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก”
        4.4 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจ
             ทางการเงินบางประเภทอยู่ ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อกำกับดูแล
             ธุรกิจการให้เช่าซื้อและ การให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในส่วนที่ยังไม่มีการกำกับดูแลเป็น
             การเฉพาะ, ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
        4.5 สภาองค์กรของผู้บริโภค  อาทิ ประชุมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับผลการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำหน่ายบน
             แพลตฟอร์มออนไลน์ กรณี กระทะปิ้งย่าง ไดร์เป่าผม เพื่อเตือนภัยผู้บริโภค, ประชุมให้ความเห็นกฏหมาย
             “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอรม์ดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ  พ.ศ. .…
  5. สมาคมร่วมในกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ นักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
      สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 โรงเรียน
  6. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อต่าง ๆ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่
      นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค 3 ทาง ได้แก่
      6.1 เว็บไซต์สมาคมชื่อ consumerprotection.or.th เปิดตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565 
           ผู้เข้าชม 1,550,216 คน เปิดอ่านข้อมูล 1,794,780 คน เรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ คือ ข่าวเกี่ยวกับผู้บริโภค, บท
           ความเกี่ยวกับผู้บริโภค, สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์
      6.2 เปิดช่องทางติดต่อโดยตรงทางอีเมลสมาคม consumerprotection2521@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 
            2554 จนถึงปัจจุบัน
      6.3 เปิดไลน์สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2556 เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร สาระต่างๆที่เป็นประโยชน์
           ต่อผู้บริโภคเป็นประจำทุกวัน
 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 07/06/2024
สถิติผู้เข้าชม1,758,983
Page Views2,024,658
« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
view