http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปกิจกรรมสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ในรอบปี 2561

1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกมหิดล  สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 มีผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน

 2. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง ตามข้อบังคับ ตามลำดับดังนี้

21 กุมภาพันธ์  25 เมษายน  20 มิถุนายน  22 สิงหาคม  31 ตุลาคม และ 14 ธันวาคม  โดยได้มีการประชุมนัดพิเศษอีก
ครั้งหนึ่งในวันที่ 8 ตุลาคม เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน เรื่อง “ร่าง พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค”

 3. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ประชุมเดือนละครั้ง

2) คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน โดย  นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ มีประชุม
ตามภาระงานที่มีสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคร้องเรียนมากกว่าเดือนละ  3 ครั้ง

3) คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน โดยนายถนัด  มานะพันธุ์นิยม (ที่ปรึกษา
สมาคม) มีประชุมเดือนละ 2 ครั้ง

4) การดำเนินการก่อตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน โดย นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ  มีการประชุมปรึกษาหรือสถาน
การณ์เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานประมาณสัปดาห์ละครั้ง

3.2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา – โดย มีผู้แทนประจำร่วมพิจารณาโครงการดำเนินงานภาคประชาชนเพื่อร่วมมือ
เผยแพร่ความรู้และจัดการศึกษาตามสถานการณ์ปัญหาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการประชุมและสำรวจวิจัยประมาณเดือน
ละครั้ง โดยมีผู้แทนประจำหมุนเวียนร่วมโครงการ คือ นางนิเวศน์ ปัจจุสมัย  นางจุติพร  มั่งคั่ง นางสาววรรษกร  ภิญโญสินวัฒน์

3.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ – โดย รองศาสตราจารย์เทวี โพธิผละ และนางสาวพจนา โพธิผละ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการสถานบริการทางการแพทย์ที่มีปัญหากับผู้ใช้บริการ ตามสถานการณ์ปัญหา

4. การประชุมสัมมนาวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.1 การร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์การจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีตามระบบสากล GHS ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้
ในบ้านเรือน ดำเนินการ โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตรา
จารย์เทวี  โพธิผละ เพื่อทำการวิจัย เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
ตามระบบสากล GHS ของสถานประกอบกิจการผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

4.2 ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตามโครงการหลักวิชาชีพ
นักกฎหมาย ในหัวข้อ “ผิดที่ไว้ใจ” ซึ่งเป็นโครงงานรวบรวมข้อมูลปัญหาผู้บริโภคเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแตก
ต่างจากที่แจกแจงกับ อย. เพื่อแจ้งปัญหาที่พบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นสื่อกลางในการหาทางแก้ไขร่วมกันระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย  เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ และนางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ ได้
ประชุมให้ความรู้วิชาการและหลักการเบื้องต้นแก่คณะนักศึกษา จำนวน 6 คน ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนัก
งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งหนึ่ง เมื่อ 28 กันยายน 2561 เพื่อนักศึกษารวบรวมวิเคราะห์แล้วได้จัดประชุมเสวนาวิชา
การ เรื่อง “ผิดที่ไว้ใจ : ทางออกเพื่อการควบคุมโฆษณาเครื่องสำอางสำหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจที่ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ และนางสาวพจนา  โพธิผละ ได้
ร่วมให้คำชี้แจงด้วยอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 25 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ได้มีนิติกรจาก อย. และกรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและ
จริยศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วย

4.3 การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ว่าด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไม่ติดต่อ โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี  โพธิผละ ตั้งแต่เริ่มเตรียมแผนทบทวนหัวข้อการประชุมและร่วมประชุม
ระหว่าง 12-14 ธันวาคม 2561

 4.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อ 24 ธันวาคม 2561 โดย เภสัชกรหญิงวีณะ วีระไวทยะ  เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์เทวี โพธิผละ
และนางสาวพจนา  โพธิผละ

4.5 โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ในะหว่างเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 โดย สคบ. ซึ่ง นางนภาสิริ  ผาสุกวนิช ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วม

5. การเปิดเว็บไซด์ของสมาคมตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2553 – 4 ธันวาคม 2561 www.consumerprotection.or.th

               จำนวนผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น                971,810 คน

               จำนวนผู้เปิดอ่านข้อมูล รวม          1,145,861 คน

               จำแนกเป็นเรื่องที่ผู้สนใจตามลำดับ ดังนี้

  1. ข่าวสารเกี่ยวกับผู้บริโภค
  2. บทความเกี่ยวกับผู้บริโภค
  3. สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการทางการแพทย์
 
Menu
หน้าแรก
เครือข่ายผู้บริโภค
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2566
สรุปกิจกรรม 2565
สรุปกิจกรรม 2564
สรุปกิจกรรม 2563
สรุปกิจกรรม 2561
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
สรุปกิจกรรม 2554
สรุปกิจกรรม 2553
สรุปกิจกรรม 2562
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 15/05/2024
สถิติผู้เข้าชม1,754,359
Page Views2,019,952
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
view