http://www.consumerprotection.or.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  เกี่ยวกับสมาคม  ผลการดำเนินงาน  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านบริการทางการแพทย์
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านอื่น ๆ
บทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพคืออะไร

ผลิตภัณฑ์สุขภาพคืออะไร

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   หมายถึง  อาหาร  ยา  วัตถุเสพติด  เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษ เครื่องมือแพทย์  ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิดต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้

• ฉลากภาษาไทยที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ 
• ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต  หรือผู้แทนจำหน่าย 
• วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ 
• ผลิตภัณฑ์บางประเภทจะมีการแสดงส่วนประกอบหรือสูตรตำรับ 
• วิธีการบริโภค 
• ข้อควรระวังในการใช้ 
• ข้อความจำเพาะอื่น ๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วย 

ดังนั้น  ก่อนเลือกซื้อและก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงควรศึกษาฉลากให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง
การอ่านฉลากจะช่วยให้ทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  ทำให้สามารถเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาซึ่งช่วยให้ประหยัดเงิน  สามารถเก็บรักษา/บริโภค  ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง  สามารถหลีกเลี่ยงสารบางชนิดที่ทำให้เกิดการแพ้หรือเกิดปัญหาในการบริโภค  เลือกผลิตภัณฑ์  ที่มีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการได้  นอกจากนั้นในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องจากตัวผลิตภัณฑ์  ก็สามารถร้องเรียนให้มีการดำเนินการต่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่ายได้ตาม  ชื่อและที่อยู่  ที่ปรากฏในฉลากด้วย

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร
การเลือกบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารควรพิจารณา  ดังนี้

1. ฉลากอาหารที่ติดอยู่กับภาชนะบรรจุจะบอกให้ทราบว่าเป็นอาหารชนิดใด  ชื่อทางการค้าอะไร 
2. ถ้าอาหารชนิดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน 
    ความปลอดภัย  จะมีเครื่องหมาย  อย. ระบุเลขทะเบียน ซึ่งมีรหัสแสดงชนิดอาหารและปี พ.ศ.
    ที่อนุญาต
3. มีการระบุชื่อผู้ผลิตและที่อยู่  ขนาดบรรจุในระบบเมตริก  วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิต  หรือหมดอายุมี
    ข้อความ "ใช้วัตถุกันเสีย"   "เจือสีสังเคราะห์"   "แต่งกลิ่นธรรมชาติ" หรือ "ใช้วัตถุปรุงแต่งรส

อาหาร" หากมีการใช้ 

4. ระบุสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ  คำแนะนำการเก็บรักษา  วิธีปรุงเพื่อรับประทาน  หรือ
    วิธีใช้ และข้อความที่จำเป็นสำหรับอาหารที่มุ่งหมายใช้กับบุคคลเฉพาะกลุ่ม  เช่น  อาหารสำหรับ
    ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักต้องมีข้อความว่า "ใช้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น"
5. ผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างจะต้องมีคำเตือนระบุไว้ด้วย  เช่นผลิตภัณฑ์รอยัล  แยลลี่   ต้องมี
    คำเตือนว่า  "ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด  โรคภูมิแพ้ไม่ควรรับประทาน  เพราะอาจเกิดอาการแพ้อย่าง
    รุนแรง"
6. อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป  ควรเลือกบริโภค  อาหารที่ไม่ใส่สี  หรือถ้าใส่สีควรเลือกที่มีสี
    ที่ไม่สดใสผิดปกติ  ไม่สะท้อนแสงมีสีอ่อน ๆ เพราะอาหารที่สีสดใสผิดปกติ สะท้อนแสง  อาจ
    ผสมสีย้อมผ้า 
7. สารปรุงรสจากร้านอาหารบางร้านเป็นสิ่งที่ควรระวัง  เพราะบางร้านได้นำกรดน้ำส้มเข้มข้นหรือ
    กรดกำมะถันที่เปรี้ยวจัดมาใช้ในการประกอบอาหารซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหาร 
    ลำไส้ได้  เนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง 

ผลิตภัณฑ์ยา
การเลือกบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาควรพิจารณา  ดังนี้

1. ฉลากยาทุกประเภทจะต้องประกอบด้วย  ชื่อยา  สูตรส่วนประกอบ  เลขทะเบียนตำรับ เลขที่หรือ
    ครั้งที่ผลิต  ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำสั่งยา  ข้อบ่งใช้  วิธีใช้  วันที่ผลิต (Mfg. Date)  หรือ
    วันสิ้นอายุ (Exp. Date) ข้อห้ามใช้ และคำเตือน 
2. ก่อนรับประทานยาต้องพิจารณษว่ายานั้นยังไม่หมดอายุการใช้   ยังคงคุณภาพตามที่ระบุไว้ 
    ซึ่งสามารถดูได้จากวันสิ้นอายุบนฉลากยาซึ่งจะระบุวัน  เดือน  ปี  เช่น 
       - 10-7-09 หมายถึง  วันที่  10 เดือนกรกฏาคม  ปี 2552  
       - 8/3/52  หมายถึง วันที่  8  เดือนมีนาคม  ปี 2552  
    ยาบางชนิดที่ไม่ได้ระบุวันที่สิ้นอายุ  ก็ควรสังเกตจากวันที่ผลิต (Mfg. Date, MFG. date)
    ซึ่งมีการแสดงวันที่ไว้เช่นเดียวกับวันสิ้นอายุ
3. การเก็บยา  ต้องเก็บยาในที่ที่โดนแสงแดด  หรือที่มีอุณหภูมิสูง  อยู่ในที่อับชื้นก็อาจทำให้
    ยาเหล่านั้นเสื่อมสภาพได้ 
4. ยาเสื่อมคุณภาพ ดูได้จากฉลากยา  ซึ่งบางชนิดระบุวันที่สิ้นอายุไว้  แต่บางชนิดซึ่งมีความคงตัว

สูงจะระบุวันที่ผลิตแทน  โดยทั่วไปไม่ควรใช้ยาที่ผลิตเกิน 5 ปี  นอกจากนั้นอาจดูได้จาก
    ลักษณะทั่วไปของยา  คือสีเปลี่ยนไปจากเดิม  ยาที่เป็นเม็ดอาจแตกร่วน  กร่อน  ยาแคปซูลอาจ
    บวม  โป่งพอง  หรือจับตัวเป็นก้อน  ยาชนิดน้ำอาจเกิดตะกอน  แยกชั้น  หรือมีรถชาดไม่เหมือน
    เดิม  ส่วนยาชนิดแขวนตะกอน  อาจจับเป็นก้อน  เขย่าแล้วตะกอนไม่กระจายสำหรับยาทา
    ภายนอกชนิดขึ้ผึ้งหรือครีม  อาจจะมีหยดน้ำหรือน้ำมันแยกออกมา
5. ก่อนใช้ยาจะต้องอ่านฉลากเพื่อให้เข้าใจวิธีใช้ที่ถูกต้อง  โดยมีหลักการใช้  คือ  
       • ใช้ให้ถูกโรค 
       • ใช้ให้ถูกคน
       • ใช้ให้ถูกวิธี 
       • ใช้ให้ถูกขนาด  
       • ใช้ให้ถูกเวลา
    ยาทุกชนิดอาจทำอันตรายแก่ผู้ใช้ได้  เช่น  เกิดการแพ้ยา  ในผู้ใช้เฉพาะตัวของบางคนซึ่งผู้
    ที่แพ้ยาจะต้องจำให้แม่นว่าตัวเองแพ้ยาอะไร  จะต้องแจ้งแพทย์  เภสัชกร  หรือผู้ขายยาให้ทราบ
    ทุกครั้งนอกจากนั้นตัวยาเองยังมีโทษ  คือ  ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์  ผลจากการใช้ที่ไม่
    ถูกต้อง  เช่น  ใช้ยาซ้ำซ้อน  เกิน / ไม่ครบขนาด

ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ      ปัจจุบันสินค้าบางประเภท  เช่น  อาหารเสริมสุขภาพ  เครื่องสั่นสะเทือน  เตียงเก้าอี้แม่เหล็ก  เครื่องสำอาง มีการส่งเสริมการขายโดยมีผู้ขายมาติดต่อ  อธิบายเพิ่มเติมต่อลูกค้า  ซึ่งผู้ขายมักมีการกล่าวอ้างคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เกินความเป็นจริงทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลให้แสดง  ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีหลักฐานผลการศึกษายืนยัน  ดังนั้นการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงต้องพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้

1. ศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลที่มีบนฉลากที่ได้รับอนุญาต  รวมทั้งคำเตือนและข้อควรระวังในการ
    บริโภคอย่างรอบคอบ จะทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและคุ้มประโยชน์ด้วย 
2. ไม่ควรตัดสินใจซื้อโดยฟังเพียงคำโฆษณาเชิญชวนเท่านั้น เพราะอาจจะเสียเงินเกินจำเป็นและ
    ยังอาจได้รับอันตรายด้วย

ที่มา:  http://healthnet.md.chula.ac.th/text/forum2/protect/pp1.htm, http://www.fda.moph.go.th/fda_products/fda_products.html

ความคิดเห็น

 1. 1
  kawinha
  kawinha barcelona.tewin@gmail.com 06/03/2018 16:35

  สุดท้ายไขมัน ไขมันมีความจำเป็นต่อร่างกายมาก เพราะช่วยให้การดูดซึมวิตามินต่างๆ และช่วยสร้างเซลล์ประสาทด้วยการกินไขมันสำหรับคนลดน้ำหนักจึงจำเป็นเช่นกัน แต่มีวิธีกิน คือ เปลี่ยนให้มากินไขมันที่ไม่อิ่มตัวแทน เช่น gclub น้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว และควรได้รับไขมันจากปลาอย่างปลาทูน่า และปล่าแซลมอนด้วย การเลือกกินแบบนี้นอกจากจะทำให้การลดน้ำหนักได้ผลดีแล้วยังไม่เสียสุขภาพด้วย

 2. 2
  Name
  Name Email 08/01/2015 11:07
 3. 3
  24/11/2014 16:02
 4. 4
  โรคมะเร็ง
  โรคมะเร็ง djwikky@live.com 07/08/2012 17:31

  ได้ความรู้ ขอบคุณมากคะ www.bupa.co.th

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
Menu
หน้าแรก
ศูนย์ราชการสะดวก
สื่อวิทยุสมาคม
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรม 2558
สรุปกิจกรรม 2557
สรุปกิจกรรม 2556
สรุปกิจกรรม 2555
การร้องเรียน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมัครสมาชิก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2010
ปรับปรุง 20/05/2019
สถิติผู้เข้าชม989,193
Page Views1,170,332
« May 2019»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
view